blob: 495d3d4d23b09f07f38720a0312b8f4fec9108e3 [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["../src/carousel.js"],"names":["Carousel","$","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","DATA_API_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","fn","ARROW_LEFT_KEYCODE","ARROW_RIGHT_KEYCODE","TOUCHEVENT_COMPAT_WAIT","Default","interval","keyboard","slide","pause","wrap","DefaultType","Direction","NEXT","PREV","LEFT","RIGHT","Event","SLIDE","SLID","KEYDOWN","MOUSEENTER","MOUSELEAVE","TOUCHEND","LOAD_DATA_API","CLICK_DATA_API","ClassName","CAROUSEL","ACTIVE","ITEM","Selector","ACTIVE_ITEM","NEXT_PREV","INDICATORS","DATA_SLIDE","DATA_RIDE","element","config","_items","_interval","_activeElement","_isPaused","_isSliding","touchTimeout","_config","_getConfig","_element","_indicatorsElement","find","_addEventListeners","next","_slide","nextWhenVisible","document","hidden","is","css","prev","event","Util","triggerTransitionEnd","cycle","clearInterval","setInterval","visibilityState","bind","to","index","activeIndex","_getItemIndex","length","one","direction","dispose","off","removeData","typeCheckConfig","on","_keydown","documentElement","clearTimeout","setTimeout","test","target","tagName","which","preventDefault","makeArray","parent","indexOf","_getItemByDirection","activeElement","isNextDirection","isPrevDirection","lastItemIndex","isGoingToWrap","delta","itemIndex","_triggerSlideEvent","relatedTarget","eventDirectionName","targetIndex","fromIndex","slideEvent","from","trigger","_setActiveIndicatorElement","removeClass","nextIndicator","children","addClass","activeElementIndex","nextElement","nextElementIndex","isCycling","Boolean","directionalClassName","orderClassName","hasClass","isDefaultPrevented","slidEvent","reflow","transitionDuration","getTransitionDurationFromElement","TRANSITION_END","emulateTransitionEnd","_jQueryInterface","each","data","action","TypeError","_dataApiClickHandler","selector","getSelectorFromElement","slideIndex","getAttribute","call","window","$carousel","Constructor","noConflict"],"mappings":";;;;;;;;AAGA;;;;;;AAOA,IAAMA,WAAY,UAACC,CAAD,EAAO;AACvB;;;;;AAMA,MAAMC,OAAyB,UAA/B;AACA,MAAMC,UAAyB,OAA/B;AACA,MAAMC,WAAyB,aAA/B;AACA,MAAMC,kBAA6BD,QAAnC;AACA,MAAME,eAAyB,WAA/B;AACA,MAAMC,qBAAyBN,EAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,CAA/B;AACA,MAAMO,qBAAyB,EAA/B,CAbuB,CAaW;;AAClC,MAAMC,sBAAyB,EAA/B,CAduB,CAcW;;AAClC,MAAMC,yBAAyB,GAA/B,CAfuB,CAeY;;AAEnC,MAAMC,UAAU;AACdC,cAAW,IADG;AAEdC,cAAW,IAFG;AAGdC,WAAW,KAHG;AAIdC,WAAW,OAJG;AAKdC,UAAW;AALG,GAAhB;AAQA,MAAMC,cAAc;AAClBL,cAAW,kBADO;AAElBC,cAAW,SAFO;AAGlBC,WAAW,kBAHO;AAIlBC,WAAW,kBAJO;AAKlBC,UAAW;AALO,GAApB;AAQA,MAAME,YAAY;AAChBC,UAAW,MADK;AAEhBC,UAAW,MAFK;AAGhBC,UAAW,MAHK;AAIhBC,WAAW;AAJK,GAAlB;AAOA,MAAMC,QAAQ;AACZC,qBAAyBpB,SADb;AAEZqB,mBAAwBrB,SAFZ;AAGZsB,yBAA2BtB,SAHf;AAIZuB,+BAA8BvB,SAJlB;AAKZwB,+BAA8BxB,SALlB;AAMZyB,2BAA4BzB,SANhB;AAOZ0B,4BAAwB1B,SAAxB,GAAoCC,YAPxB;AAQZ0B,8BAAyB3B,SAAzB,GAAqCC;AARzB,GAAd;AAWA,MAAM2B,YAAY;AAChBC,cAAW,UADK;AAEhBC,YAAW,QAFK;AAGhBV,WAAW,OAHK;AAIhBF,WAAW,qBAJK;AAKhBD,UAAW,oBALK;AAMhBF,UAAW,oBANK;AAOhBC,UAAW,oBAPK;AAQhBe,UAAW;AARK,GAAlB;AAWA,MAAMC,WAAW;AACfF,YAAc,SADC;AAEfG,iBAAc,uBAFC;AAGfF,UAAc,gBAHC;AAIfG,eAAc,0CAJC;AAKfC,gBAAc,sBALC;AAMfC,gBAAc,+BANC;AAOfC,eAAc;AAGhB;;;;;;AAViB,GAAjB;;AA9DuB,MA8EjB1C,QA9EiB;AAAA;AAAA;AA+ErB,sBAAY2C,OAAZ,EAAqBC,MAArB,EAA6B;AAC3B,WAAKC,MAAL,GAA2B,IAA3B;AACA,WAAKC,SAAL,GAA2B,IAA3B;AACA,WAAKC,cAAL,GAA2B,IAA3B;AAEA,WAAKC,SAAL,GAA2B,KAA3B;AACA,WAAKC,UAAL,GAA2B,KAA3B;AAEA,WAAKC,YAAL,GAA2B,IAA3B;AAEA,WAAKC,OAAL,GAA2B,KAAKC,UAAL,CAAgBR,MAAhB,CAA3B;AACA,WAAKS,QAAL,GAA2BpD,EAAE0C,OAAF,EAAW,CAAX,CAA3B;AACA,WAAKW,kBAAL,GAA2BrD,EAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiBE,IAAjB,CAAsBlB,SAASG,UAA/B,EAA2C,CAA3C,CAA3B;;AAEA,WAAKgB,kBAAL;AACD,KA9FoB,CAgGrB;;;AAhGqB;;AA0GrB;AA1GqB,WA4GrBC,IA5GqB,mBA4Gd;AACL,UAAI,CAAC,KAAKR,UAAV,EAAsB;AACpB,aAAKS,MAAL,CAAYvC,UAAUC,IAAtB;AACD;AACF,KAhHoB;;AAAA,WAkHrBuC,eAlHqB,8BAkHH;AAChB;AACA;AACA,UAAI,CAACC,SAASC,MAAV,IACD5D,EAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiBS,EAAjB,CAAoB,UAApB,KAAmC7D,EAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiBU,GAAjB,CAAqB,YAArB,MAAuC,QAD7E,EACwF;AACtF,aAAKN,IAAL;AACD;AACF,KAzHoB;;AAAA,WA2HrBO,IA3HqB,mBA2Hd;AACL,UAAI,CAAC,KAAKf,UAAV,EAAsB;AACpB,aAAKS,MAAL,CAAYvC,UAAUE,IAAtB;AACD;AACF,KA/HoB;;AAAA,WAiIrBL,KAjIqB,kBAiIfiD,KAjIe,EAiIR;AACX,UAAI,CAACA,KAAL,EAAY;AACV,aAAKjB,SAAL,GAAiB,IAAjB;AACD;;AAED,UAAI/C,EAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiBE,IAAjB,CAAsBlB,SAASE,SAA/B,EAA0C,CAA1C,CAAJ,EAAkD;AAChD2B,aAAKC,oBAAL,CAA0B,KAAKd,QAA/B;AACA,aAAKe,KAAL,CAAW,IAAX;AACD;;AAEDC,oBAAc,KAAKvB,SAAnB;AACA,WAAKA,SAAL,GAAiB,IAAjB;AACD,KA7IoB;;AAAA,WA+IrBsB,KA/IqB,kBA+IfH,KA/Ie,EA+IR;AACX,UAAI,CAACA,KAAL,EAAY;AACV,aAAKjB,SAAL,GAAiB,KAAjB;AACD;;AAED,UAAI,KAAKF,SAAT,EAAoB;AAClBuB,sBAAc,KAAKvB,SAAnB;AACA,aAAKA,SAAL,GAAiB,IAAjB;AACD;;AAED,UAAI,KAAKK,OAAL,CAAatC,QAAb,IAAyB,CAAC,KAAKmC,SAAnC,EAA8C;AAC5C,aAAKF,SAAL,GAAiBwB,YACf,CAACV,SAASW,eAAT,GAA2B,KAAKZ,eAAhC,GAAkD,KAAKF,IAAxD,EAA8De,IAA9D,CAAmE,IAAnE,CADe,EAEf,KAAKrB,OAAL,CAAatC,QAFE,CAAjB;AAID;AACF,KA/JoB;;AAAA,WAiKrB4D,EAjKqB,eAiKlBC,KAjKkB,EAiKX;AAAA;;AACR,WAAK3B,cAAL,GAAsB9C,EAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiBE,IAAjB,CAAsBlB,SAASC,WAA/B,EAA4C,CAA5C,CAAtB;;AAEA,UAAMqC,cAAc,KAAKC,aAAL,CAAmB,KAAK7B,cAAxB,CAApB;;AAEA,UAAI2B,QAAQ,KAAK7B,MAAL,CAAYgC,MAAZ,GAAqB,CAA7B,IAAkCH,QAAQ,CAA9C,EAAiD;AAC/C;AACD;;AAED,UAAI,KAAKzB,UAAT,EAAqB;AACnBhD,UAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiByB,GAAjB,CAAqBtD,MAAME,IAA3B,EAAiC;AAAA,iBAAM,MAAK+C,EAAL,CAAQC,KAAR,CAAN;AAAA,SAAjC;AACA;AACD;;AAED,UAAIC,gBAAgBD,KAApB,EAA2B;AACzB,aAAK1D,KAAL;AACA,aAAKoD,KAAL;AACA;AACD;;AAED,UAAMW,YAAYL,QAAQC,WAAR,GACdxD,UAAUC,IADI,GAEdD,UAAUE,IAFd;;AAIA,WAAKqC,MAAL,CAAYqB,SAAZ,EAAuB,KAAKlC,MAAL,CAAY6B,KAAZ,CAAvB;AACD,KA1LoB;;AAAA,WA4LrBM,OA5LqB,sBA4LX;AACR/E,QAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiB4B,GAAjB,CAAqB5E,SAArB;AACAJ,QAAEiF,UAAF,CAAa,KAAK7B,QAAlB,EAA4BjD,QAA5B;AAEA,WAAKyC,MAAL,GAA0B,IAA1B;AACA,WAAKM,OAAL,GAA0B,IAA1B;AACA,WAAKE,QAAL,GAA0B,IAA1B;AACA,WAAKP,SAAL,GAA0B,IAA1B;AACA,WAAKE,SAAL,GAA0B,IAA1B;AACA,WAAKC,UAAL,GAA0B,IAA1B;AACA,WAAKF,cAAL,GAA0B,IAA1B;AACA,WAAKO,kBAAL,GAA0B,IAA1B;AACD,KAxMoB,EA0MrB;;;AA1MqB,WA4MrBF,UA5MqB,uBA4MVR,MA5MU,EA4MF;AACjBA,iCACKhC,OADL,EAEKgC,MAFL;AAIAsB,WAAKiB,eAAL,CAAqBjF,IAArB,EAA2B0C,MAA3B,EAAmC1B,WAAnC;AACA,aAAO0B,MAAP;AACD,KAnNoB;;AAAA,WAqNrBY,kBArNqB,iCAqNA;AAAA;;AACnB,UAAI,KAAKL,OAAL,CAAarC,QAAjB,EAA2B;AACzBb,UAAE,KAAKoD,QAAP,EACG+B,EADH,CACM5D,MAAMG,OADZ,EACqB,UAACsC,KAAD;AAAA,iBAAW,OAAKoB,QAAL,CAAcpB,KAAd,CAAX;AAAA,SADrB;AAED;;AAED,UAAI,KAAKd,OAAL,CAAanC,KAAb,KAAuB,OAA3B,EAAoC;AAClCf,UAAE,KAAKoD,QAAP,EACG+B,EADH,CACM5D,MAAMI,UADZ,EACwB,UAACqC,KAAD;AAAA,iBAAW,OAAKjD,KAAL,CAAWiD,KAAX,CAAX;AAAA,SADxB,EAEGmB,EAFH,CAEM5D,MAAMK,UAFZ,EAEwB,UAACoC,KAAD;AAAA,iBAAW,OAAKG,KAAL,CAAWH,KAAX,CAAX;AAAA,SAFxB;;AAGA,YAAI,kBAAkBL,SAAS0B,eAA/B,EAAgD;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACArF,YAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiB+B,EAAjB,CAAoB5D,MAAMM,QAA1B,EAAoC,YAAM;AACxC,mBAAKd,KAAL;;AACA,gBAAI,OAAKkC,YAAT,EAAuB;AACrBqC,2BAAa,OAAKrC,YAAlB;AACD;;AACD,mBAAKA,YAAL,GAAoBsC,WAAW,UAACvB,KAAD;AAAA,qBAAW,OAAKG,KAAL,CAAWH,KAAX,CAAX;AAAA,aAAX,EAAyCtD,yBAAyB,OAAKwC,OAAL,CAAatC,QAA/E,CAApB;AACD,WAND;AAOD;AACF;AACF,KAhPoB;;AAAA,WAkPrBwE,QAlPqB,qBAkPZpB,KAlPY,EAkPL;AACd,UAAI,kBAAkBwB,IAAlB,CAAuBxB,MAAMyB,MAAN,CAAaC,OAApC,CAAJ,EAAkD;AAChD;AACD;;AAED,cAAQ1B,MAAM2B,KAAd;AACE,aAAKnF,kBAAL;AACEwD,gBAAM4B,cAAN;AACA,eAAK7B,IAAL;AACA;;AACF,aAAKtD,mBAAL;AACEuD,gBAAM4B,cAAN;AACA,eAAKpC,IAAL;AACA;;AACF;AATF;AAWD,KAlQoB;;AAAA,WAoQrBmB,aApQqB,0BAoQPjC,OApQO,EAoQE;AACrB,WAAKE,MAAL,GAAc5C,EAAE6F,SAAF,CAAY7F,EAAE0C,OAAF,EAAWoD,MAAX,GAAoBxC,IAApB,CAAyBlB,SAASD,IAAlC,CAAZ,CAAd;AACA,aAAO,KAAKS,MAAL,CAAYmD,OAAZ,CAAoBrD,OAApB,CAAP;AACD,KAvQoB;;AAAA,WAyQrBsD,mBAzQqB,gCAyQDlB,SAzQC,EAyQUmB,aAzQV,EAyQyB;AAC5C,UAAMC,kBAAkBpB,cAAc5D,UAAUC,IAAhD;AACA,UAAMgF,kBAAkBrB,cAAc5D,UAAUE,IAAhD;;AACA,UAAMsD,cAAkB,KAAKC,aAAL,CAAmBsB,aAAnB,CAAxB;;AACA,UAAMG,gBAAkB,KAAKxD,MAAL,CAAYgC,MAAZ,GAAqB,CAA7C;AACA,UAAMyB,gBAAkBF,mBAAmBzB,gBAAgB,CAAnC,IACAwB,mBAAmBxB,gBAAgB0B,aAD3D;;AAGA,UAAIC,iBAAiB,CAAC,KAAKnD,OAAL,CAAalC,IAAnC,EAAyC;AACvC,eAAOiF,aAAP;AACD;;AAED,UAAMK,QAAYxB,cAAc5D,UAAUE,IAAxB,GAA+B,CAAC,CAAhC,GAAoC,CAAtD;AACA,UAAMmF,YAAY,CAAC7B,cAAc4B,KAAf,IAAwB,KAAK1D,MAAL,CAAYgC,MAAtD;AAEA,aAAO2B,cAAc,CAAC,CAAf,GACH,KAAK3D,MAAL,CAAY,KAAKA,MAAL,CAAYgC,MAAZ,GAAqB,CAAjC,CADG,GACmC,KAAKhC,MAAL,CAAY2D,SAAZ,CAD1C;AAED,KA1RoB;;AAAA,WA4RrBC,kBA5RqB,+BA4RFC,aA5RE,EA4RaC,kBA5Rb,EA4RiC;AACpD,UAAMC,cAAc,KAAKhC,aAAL,CAAmB8B,aAAnB,CAApB;;AACA,UAAMG,YAAY,KAAKjC,aAAL,CAAmB3E,EAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiBE,IAAjB,CAAsBlB,SAASC,WAA/B,EAA4C,CAA5C,CAAnB,CAAlB;;AACA,UAAMwE,aAAa7G,EAAEuB,KAAF,CAAQA,MAAMC,KAAd,EAAqB;AACtCiF,oCADsC;AAEtC3B,mBAAW4B,kBAF2B;AAGtCI,cAAMF,SAHgC;AAItCpC,YAAImC;AAJkC,OAArB,CAAnB;AAOA3G,QAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiB2D,OAAjB,CAAyBF,UAAzB;AAEA,aAAOA,UAAP;AACD,KAzSoB;;AAAA,WA2SrBG,0BA3SqB,uCA2SMtE,OA3SN,EA2Se;AAClC,UAAI,KAAKW,kBAAT,EAA6B;AAC3BrD,UAAE,KAAKqD,kBAAP,EACGC,IADH,CACQlB,SAASF,MADjB,EAEG+E,WAFH,CAEejF,UAAUE,MAFzB;;AAIA,YAAMgF,gBAAgB,KAAK7D,kBAAL,CAAwB8D,QAAxB,CACpB,KAAKxC,aAAL,CAAmBjC,OAAnB,CADoB,CAAtB;;AAIA,YAAIwE,aAAJ,EAAmB;AACjBlH,YAAEkH,aAAF,EAAiBE,QAAjB,CAA0BpF,UAAUE,MAApC;AACD;AACF;AACF,KAzToB;;AAAA,WA2TrBuB,MA3TqB,mBA2TdqB,SA3Tc,EA2THpC,OA3TG,EA2TM;AAAA;;AACzB,UAAMuD,gBAAgBjG,EAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiBE,IAAjB,CAAsBlB,SAASC,WAA/B,EAA4C,CAA5C,CAAtB;;AACA,UAAMgF,qBAAqB,KAAK1C,aAAL,CAAmBsB,aAAnB,CAA3B;;AACA,UAAMqB,cAAgB5E,WAAWuD,iBAC/B,KAAKD,mBAAL,CAAyBlB,SAAzB,EAAoCmB,aAApC,CADF;;AAEA,UAAMsB,mBAAmB,KAAK5C,aAAL,CAAmB2C,WAAnB,CAAzB;;AACA,UAAME,YAAYC,QAAQ,KAAK5E,SAAb,CAAlB;AAEA,UAAI6E,oBAAJ;AACA,UAAIC,cAAJ;AACA,UAAIjB,kBAAJ;;AAEA,UAAI5B,cAAc5D,UAAUC,IAA5B,EAAkC;AAChCuG,+BAAuB1F,UAAUX,IAAjC;AACAsG,yBAAiB3F,UAAUb,IAA3B;AACAuF,6BAAqBxF,UAAUG,IAA/B;AACD,OAJD,MAIO;AACLqG,+BAAuB1F,UAAUV,KAAjC;AACAqG,yBAAiB3F,UAAUZ,IAA3B;AACAsF,6BAAqBxF,UAAUI,KAA/B;AACD;;AAED,UAAIgG,eAAetH,EAAEsH,WAAF,EAAeM,QAAf,CAAwB5F,UAAUE,MAAlC,CAAnB,EAA8D;AAC5D,aAAKc,UAAL,GAAkB,KAAlB;AACA;AACD;;AAED,UAAM6D,aAAa,KAAKL,kBAAL,CAAwBc,WAAxB,EAAqCZ,kBAArC,CAAnB;;AACA,UAAIG,WAAWgB,kBAAX,EAAJ,EAAqC;AACnC;AACD;;AAED,UAAI,CAAC5B,aAAD,IAAkB,CAACqB,WAAvB,EAAoC;AAClC;AACA;AACD;;AAED,WAAKtE,UAAL,GAAkB,IAAlB;;AAEA,UAAIwE,SAAJ,EAAe;AACb,aAAKzG,KAAL;AACD;;AAED,WAAKiG,0BAAL,CAAgCM,WAAhC;;AAEA,UAAMQ,YAAY9H,EAAEuB,KAAF,CAAQA,MAAME,IAAd,EAAoB;AACpCgF,uBAAea,WADqB;AAEpCxC,mBAAW4B,kBAFyB;AAGpCI,cAAMO,kBAH8B;AAIpC7C,YAAI+C;AAJgC,OAApB,CAAlB;;AAOA,UAAIvH,EAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiBwE,QAAjB,CAA0B5F,UAAUR,KAApC,CAAJ,EAAgD;AAC9CxB,UAAEsH,WAAF,EAAeF,QAAf,CAAwBO,cAAxB;AAEA1D,aAAK8D,MAAL,CAAYT,WAAZ;AAEAtH,UAAEiG,aAAF,EAAiBmB,QAAjB,CAA0BM,oBAA1B;AACA1H,UAAEsH,WAAF,EAAeF,QAAf,CAAwBM,oBAAxB;AAEA,YAAMM,qBAAqB/D,KAAKgE,gCAAL,CAAsChC,aAAtC,CAA3B;AAEAjG,UAAEiG,aAAF,EACGpB,GADH,CACOZ,KAAKiE,cADZ,EAC4B,YAAM;AAC9BlI,YAAEsH,WAAF,EACGL,WADH,CACkBS,oBADlB,SAC0CC,cAD1C,EAEGP,QAFH,CAEYpF,UAAUE,MAFtB;AAIAlC,YAAEiG,aAAF,EAAiBgB,WAAjB,CAAgCjF,UAAUE,MAA1C,SAAoDyF,cAApD,SAAsED,oBAAtE;AAEA,iBAAK1E,UAAL,GAAkB,KAAlB;AAEAuC,qBAAW;AAAA,mBAAMvF,EAAE,OAAKoD,QAAP,EAAiB2D,OAAjB,CAAyBe,SAAzB,CAAN;AAAA,WAAX,EAAsD,CAAtD;AACD,SAXH,EAYGK,oBAZH,CAYwBH,kBAZxB;AAaD,OAvBD,MAuBO;AACLhI,UAAEiG,aAAF,EAAiBgB,WAAjB,CAA6BjF,UAAUE,MAAvC;AACAlC,UAAEsH,WAAF,EAAeF,QAAf,CAAwBpF,UAAUE,MAAlC;AAEA,aAAKc,UAAL,GAAkB,KAAlB;AACAhD,UAAE,KAAKoD,QAAP,EAAiB2D,OAAjB,CAAyBe,SAAzB;AACD;;AAED,UAAIN,SAAJ,EAAe;AACb,aAAKrD,KAAL;AACD;AACF,KAjZoB,EAmZrB;;;AAnZqB,aAqZdiE,gBArZc,6BAqZGzF,MArZH,EAqZW;AAC9B,aAAO,KAAK0F,IAAL,CAAU,YAAY;AAC3B,YAAIC,OAAOtI,EAAE,IAAF,EAAQsI,IAAR,CAAanI,QAAb,CAAX;;AACA,YAAI+C,4BACCvC,OADD,EAECX,EAAE,IAAF,EAAQsI,IAAR,EAFD,CAAJ;;AAKA,YAAI,OAAO3F,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;AAC9BO,sCACKA,OADL,EAEKP,MAFL;AAID;;AAED,YAAM4F,SAAS,OAAO5F,MAAP,KAAkB,QAAlB,GAA6BA,MAA7B,GAAsCO,QAAQpC,KAA7D;;AAEA,YAAI,CAACwH,IAAL,EAAW;AACTA,iBAAO,IAAIvI,QAAJ,CAAa,IAAb,EAAmBmD,OAAnB,CAAP;AACAlD,YAAE,IAAF,EAAQsI,IAAR,CAAanI,QAAb,EAAuBmI,IAAvB;AACD;;AAED,YAAI,OAAO3F,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;AAC9B2F,eAAK9D,EAAL,CAAQ7B,MAAR;AACD,SAFD,MAEO,IAAI,OAAO4F,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;AACrC,cAAI,OAAOD,KAAKC,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;AACvC,kBAAM,IAAIC,SAAJ,wBAAkCD,MAAlC,QAAN;AACD;;AACDD,eAAKC,MAAL;AACD,SALM,MAKA,IAAIrF,QAAQtC,QAAZ,EAAsB;AAC3B0H,eAAKvH,KAAL;AACAuH,eAAKnE,KAAL;AACD;AACF,OAhCM,CAAP;AAiCD,KAvboB;;AAAA,aAybdsE,oBAzbc,iCAybOzE,KAzbP,EAybc;AACjC,UAAM0E,WAAWzE,KAAK0E,sBAAL,CAA4B,IAA5B,CAAjB;;AAEA,UAAI,CAACD,QAAL,EAAe;AACb;AACD;;AAED,UAAMjD,SAASzF,EAAE0I,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAf;;AAEA,UAAI,CAACjD,MAAD,IAAW,CAACzF,EAAEyF,MAAF,EAAUmC,QAAV,CAAmB5F,UAAUC,QAA7B,CAAhB,EAAwD;AACtD;AACD;;AAED,UAAMU,2BACD3C,EAAEyF,MAAF,EAAU6C,IAAV,EADC,EAEDtI,EAAE,IAAF,EAAQsI,IAAR,EAFC,CAAN;;AAIA,UAAMM,aAAa,KAAKC,YAAL,CAAkB,eAAlB,CAAnB;;AAEA,UAAID,UAAJ,EAAgB;AACdjG,eAAO/B,QAAP,GAAkB,KAAlB;AACD;;AAEDb,eAASqI,gBAAT,CAA0BU,IAA1B,CAA+B9I,EAAEyF,MAAF,CAA/B,EAA0C9C,MAA1C;;AAEA,UAAIiG,UAAJ,EAAgB;AACd5I,UAAEyF,MAAF,EAAU6C,IAAV,CAAenI,QAAf,EAAyBqE,EAAzB,CAA4BoE,UAA5B;AACD;;AAED5E,YAAM4B,cAAN;AACD,KAvdoB;;AAAA;AAAA;AAAA,0BAkGA;AACnB,eAAO1F,OAAP;AACD;AApGoB;AAAA;AAAA,0BAsGA;AACnB,eAAOS,OAAP;AACD;AAxGoB;;AAAA;AAAA;AA0dvB;;;;;;;AAMAX,IAAE2D,QAAF,EACGwB,EADH,CACM5D,MAAMQ,cADZ,EAC4BK,SAASI,UADrC,EACiDzC,SAAS0I,oBAD1D;AAGAzI,IAAE+I,MAAF,EAAU5D,EAAV,CAAa5D,MAAMO,aAAnB,EAAkC,YAAM;AACtC9B,MAAEoC,SAASK,SAAX,EAAsB4F,IAAtB,CAA2B,YAAY;AACrC,UAAMW,YAAYhJ,EAAE,IAAF,CAAlB;;AACAD,eAASqI,gBAAT,CAA0BU,IAA1B,CAA+BE,SAA/B,EAA0CA,UAAUV,IAAV,EAA1C;AACD,KAHD;AAID,GALD;AAOA;;;;;;AAMAtI,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,IAAaF,SAASqI,gBAAtB;AACApI,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,EAAWgJ,WAAX,GAAyBlJ,QAAzB;;AACAC,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,EAAWiJ,UAAX,GAAwB,YAAY;AAClClJ,MAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,IAAaK,kBAAb;AACA,WAAOP,SAASqI,gBAAhB;AACD,GAHD;;AAKA,SAAOrI,QAAP;AACD,CAxfgB,CAwfdC,CAxfc,CAAjB","sourcesContent":["import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.1.0): carousel.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Carousel = (($) => {\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'carousel'\n const VERSION = '4.1.0'\n const DATA_KEY = 'bs.carousel'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const ARROW_LEFT_KEYCODE = 37 // KeyboardEvent.which value for left arrow key\n const ARROW_RIGHT_KEYCODE = 39 // KeyboardEvent.which value for right arrow key\n const TOUCHEVENT_COMPAT_WAIT = 500 // Time for mouse compat events to fire after touch\n\n const Default = {\n interval : 5000,\n keyboard : true,\n slide : false,\n pause : 'hover',\n wrap : true\n }\n\n const DefaultType = {\n interval : '(number|boolean)',\n keyboard : 'boolean',\n slide : '(boolean|string)',\n pause : '(string|boolean)',\n wrap : 'boolean'\n }\n\n const Direction = {\n NEXT : 'next',\n PREV : 'prev',\n LEFT : 'left',\n RIGHT : 'right'\n }\n\n const Event = {\n SLIDE : `slide${EVENT_KEY}`,\n SLID : `slid${EVENT_KEY}`,\n KEYDOWN : `keydown${EVENT_KEY}`,\n MOUSEENTER : `mouseenter${EVENT_KEY}`,\n MOUSELEAVE : `mouseleave${EVENT_KEY}`,\n TOUCHEND : `touchend${EVENT_KEY}`,\n LOAD_DATA_API : `load${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n CAROUSEL : 'carousel',\n ACTIVE : 'active',\n SLIDE : 'slide',\n RIGHT : 'carousel-item-right',\n LEFT : 'carousel-item-left',\n NEXT : 'carousel-item-next',\n PREV : 'carousel-item-prev',\n ITEM : 'carousel-item'\n }\n\n const Selector = {\n ACTIVE : '.active',\n ACTIVE_ITEM : '.active.carousel-item',\n ITEM : '.carousel-item',\n NEXT_PREV : '.carousel-item-next, .carousel-item-prev',\n INDICATORS : '.carousel-indicators',\n DATA_SLIDE : '[data-slide], [data-slide-to]',\n DATA_RIDE : '[data-ride=\"carousel\"]'\n }\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Carousel {\n constructor(element, config) {\n this._items = null\n this._interval = null\n this._activeElement = null\n\n this._isPaused = false\n this._isSliding = false\n\n this.touchTimeout = null\n\n this._config = this._getConfig(config)\n this._element = $(element)[0]\n this._indicatorsElement = $(this._element).find(Selector.INDICATORS)[0]\n\n this._addEventListeners()\n }\n\n // Getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n // Public\n\n next() {\n if (!this._isSliding) {\n this._slide(Direction.NEXT)\n }\n }\n\n nextWhenVisible() {\n // Don't call next when the page isn't visible\n // or the carousel or its parent isn't visible\n if (!document.hidden &&\n ($(this._element).is(':visible') && $(this._element).css('visibility') !== 'hidden')) {\n this.next()\n }\n }\n\n prev() {\n if (!this._isSliding) {\n this._slide(Direction.PREV)\n }\n }\n\n pause(event) {\n if (!event) {\n this._isPaused = true\n }\n\n if ($(this._element).find(Selector.NEXT_PREV)[0]) {\n Util.triggerTransitionEnd(this._element)\n this.cycle(true)\n }\n\n clearInterval(this._interval)\n this._interval = null\n }\n\n cycle(event) {\n if (!event) {\n this._isPaused = false\n }\n\n if (this._interval) {\n clearInterval(this._interval)\n this._interval = null\n }\n\n if (this._config.interval && !this._isPaused) {\n this._interval = setInterval(\n (document.visibilityState ? this.nextWhenVisible : this.next).bind(this),\n this._config.interval\n )\n }\n }\n\n to(index) {\n this._activeElement = $(this._element).find(Selector.ACTIVE_ITEM)[0]\n\n const activeIndex = this._getItemIndex(this._activeElement)\n\n if (index > this._items.length - 1 || index < 0) {\n return\n }\n\n if (this._isSliding) {\n $(this._element).one(Event.SLID, () => this.to(index))\n return\n }\n\n if (activeIndex === index) {\n this.pause()\n this.cycle()\n return\n }\n\n const direction = index > activeIndex\n ? Direction.NEXT\n : Direction.PREV\n\n this._slide(direction, this._items[index])\n }\n\n dispose() {\n $(this._element).off(EVENT_KEY)\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n\n this._items = null\n this._config = null\n this._element = null\n this._interval = null\n this._isPaused = null\n this._isSliding = null\n this._activeElement = null\n this._indicatorsElement = null\n }\n\n // Private\n\n _getConfig(config) {\n config = {\n ...Default,\n ...config\n }\n Util.typeCheckConfig(NAME, config, DefaultType)\n return config\n }\n\n _addEventListeners() {\n if (this._config.keyboard) {\n $(this._element)\n .on(Event.KEYDOWN, (event) => this._keydown(event))\n }\n\n if (this._config.pause === 'hover') {\n $(this._element)\n .on(Event.MOUSEENTER, (event) => this.pause(event))\n .on(Event.MOUSELEAVE, (event) => this.cycle(event))\n if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n // If it's a touch-enabled device, mouseenter/leave are fired as\n // part of the mouse compatibility events on first tap - the carousel\n // would stop cycling until user tapped out of it;\n // here, we listen for touchend, explicitly pause the carousel\n // (as if it's the second time we tap on it, mouseenter compat event\n // is NOT fired) and after a timeout (to allow for mouse compatibility\n // events to fire) we explicitly restart cycling\n $(this._element).on(Event.TOUCHEND, () => {\n this.pause()\n if (this.touchTimeout) {\n clearTimeout(this.touchTimeout)\n }\n this.touchTimeout = setTimeout((event) => this.cycle(event), TOUCHEVENT_COMPAT_WAIT + this._config.interval)\n })\n }\n }\n }\n\n _keydown(event) {\n if (/input|textarea/i.test(event.target.tagName)) {\n return\n }\n\n switch (event.which) {\n case ARROW_LEFT_KEYCODE:\n event.preventDefault()\n this.prev()\n break\n case ARROW_RIGHT_KEYCODE:\n event.preventDefault()\n this.next()\n break\n default:\n }\n }\n\n _getItemIndex(element) {\n this._items = $.makeArray($(element).parent().find(Selector.ITEM))\n return this._items.indexOf(element)\n }\n\n _getItemByDirection(direction, activeElement) {\n const isNextDirection = direction === Direction.NEXT\n const isPrevDirection = direction === Direction.PREV\n const activeIndex = this._getItemIndex(activeElement)\n const lastItemIndex = this._items.length - 1\n const isGoingToWrap = isPrevDirection && activeIndex === 0 ||\n isNextDirection && activeIndex === lastItemIndex\n\n if (isGoingToWrap && !this._config.wrap) {\n return activeElement\n }\n\n const delta = direction === Direction.PREV ? -1 : 1\n const itemIndex = (activeIndex + delta) % this._items.length\n\n return itemIndex === -1\n ? this._items[this._items.length - 1] : this._items[itemIndex]\n }\n\n _triggerSlideEvent(relatedTarget, eventDirectionName) {\n const targetIndex = this._getItemIndex(relatedTarget)\n const fromIndex = this._getItemIndex($(this._element).find(Selector.ACTIVE_ITEM)[0])\n const slideEvent = $.Event(Event.SLIDE, {\n relatedTarget,\n direction: eventDirectionName,\n from: fromIndex,\n to: targetIndex\n })\n\n $(this._element).trigger(slideEvent)\n\n return slideEvent\n }\n\n _setActiveIndicatorElement(element) {\n if (this._indicatorsElement) {\n $(this._indicatorsElement)\n .find(Selector.ACTIVE)\n .removeClass(ClassName.ACTIVE)\n\n const nextIndicator = this._indicatorsElement.children[\n this._getItemIndex(element)\n ]\n\n if (nextIndicator) {\n $(nextIndicator).addClass(ClassName.ACTIVE)\n }\n }\n }\n\n _slide(direction, element) {\n const activeElement = $(this._element).find(Selector.ACTIVE_ITEM)[0]\n const activeElementIndex = this._getItemIndex(activeElement)\n const nextElement = element || activeElement &&\n this._getItemByDirection(direction, activeElement)\n const nextElementIndex = this._getItemIndex(nextElement)\n const isCycling = Boolean(this._interval)\n\n let directionalClassName\n let orderClassName\n let eventDirectionName\n\n if (direction === Direction.NEXT) {\n directionalClassName = ClassName.LEFT\n orderClassName = ClassName.NEXT\n eventDirectionName = Direction.LEFT\n } else {\n directionalClassName = ClassName.RIGHT\n orderClassName = ClassName.PREV\n eventDirectionName = Direction.RIGHT\n }\n\n if (nextElement && $(nextElement).hasClass(ClassName.ACTIVE)) {\n this._isSliding = false\n return\n }\n\n const slideEvent = this._triggerSlideEvent(nextElement, eventDirectionName)\n if (slideEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n if (!activeElement || !nextElement) {\n // Some weirdness is happening, so we bail\n return\n }\n\n this._isSliding = true\n\n if (isCycling) {\n this.pause()\n }\n\n this._setActiveIndicatorElement(nextElement)\n\n const slidEvent = $.Event(Event.SLID, {\n relatedTarget: nextElement,\n direction: eventDirectionName,\n from: activeElementIndex,\n to: nextElementIndex\n })\n\n if ($(this._element).hasClass(ClassName.SLIDE)) {\n $(nextElement).addClass(orderClassName)\n\n Util.reflow(nextElement)\n\n $(activeElement).addClass(directionalClassName)\n $(nextElement).addClass(directionalClassName)\n\n const transitionDuration = Util.getTransitionDurationFromElement(activeElement)\n\n $(activeElement)\n .one(Util.TRANSITION_END, () => {\n $(nextElement)\n .removeClass(`${directionalClassName} ${orderClassName}`)\n .addClass(ClassName.ACTIVE)\n\n $(activeElement).removeClass(`${ClassName.ACTIVE} ${orderClassName} ${directionalClassName}`)\n\n this._isSliding = false\n\n setTimeout(() => $(this._element).trigger(slidEvent), 0)\n })\n .emulateTransitionEnd(transitionDuration)\n } else {\n $(activeElement).removeClass(ClassName.ACTIVE)\n $(nextElement).addClass(ClassName.ACTIVE)\n\n this._isSliding = false\n $(this._element).trigger(slidEvent)\n }\n\n if (isCycling) {\n this.cycle()\n }\n }\n\n // Static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n let _config = {\n ...Default,\n ...$(this).data()\n }\n\n if (typeof config === 'object') {\n _config = {\n ..._config,\n ...config\n }\n }\n\n const action = typeof config === 'string' ? config : _config.slide\n\n if (!data) {\n data = new Carousel(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'number') {\n data.to(config)\n } else if (typeof action === 'string') {\n if (typeof data[action] === 'undefined') {\n throw new TypeError(`No method named \"${action}\"`)\n }\n data[action]()\n } else if (_config.interval) {\n data.pause()\n data.cycle()\n }\n })\n }\n\n static _dataApiClickHandler(event) {\n const selector = Util.getSelectorFromElement(this)\n\n if (!selector) {\n return\n }\n\n const target = $(selector)[0]\n\n if (!target || !$(target).hasClass(ClassName.CAROUSEL)) {\n return\n }\n\n const config = {\n ...$(target).data(),\n ...$(this).data()\n }\n const slideIndex = this.getAttribute('data-slide-to')\n\n if (slideIndex) {\n config.interval = false\n }\n\n Carousel._jQueryInterface.call($(target), config)\n\n if (slideIndex) {\n $(target).data(DATA_KEY).to(slideIndex)\n }\n\n event.preventDefault()\n }\n }\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document)\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_SLIDE, Carousel._dataApiClickHandler)\n\n $(window).on(Event.LOAD_DATA_API, () => {\n $(Selector.DATA_RIDE).each(function () {\n const $carousel = $(this)\n Carousel._jQueryInterface.call($carousel, $carousel.data())\n })\n })\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Carousel._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Carousel\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Carousel._jQueryInterface\n }\n\n return Carousel\n})($)\n\nexport default Carousel\n"],"file":"carousel.js"}