blob: 964f4394ed756b2ba31dc1a1977b2d58368e873b [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["../src/dropdown.js"],"names":["Dropdown","$","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","DATA_API_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","fn","ESCAPE_KEYCODE","SPACE_KEYCODE","TAB_KEYCODE","ARROW_UP_KEYCODE","ARROW_DOWN_KEYCODE","RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH","REGEXP_KEYDOWN","RegExp","Event","HIDE","HIDDEN","SHOW","SHOWN","CLICK","CLICK_DATA_API","KEYDOWN_DATA_API","KEYUP_DATA_API","ClassName","DISABLED","DROPUP","DROPRIGHT","DROPLEFT","MENURIGHT","MENULEFT","POSITION_STATIC","Selector","DATA_TOGGLE","FORM_CHILD","MENU","NAVBAR_NAV","VISIBLE_ITEMS","AttachmentMap","TOP","TOPEND","BOTTOM","BOTTOMEND","RIGHT","RIGHTEND","LEFT","LEFTEND","Default","offset","flip","boundary","reference","display","DefaultType","element","config","_element","_popper","_config","_getConfig","_menu","_getMenuElement","_inNavbar","_detectNavbar","_addEventListeners","toggle","disabled","hasClass","parent","_getParentFromElement","isActive","_clearMenus","relatedTarget","showEvent","trigger","isDefaultPrevented","Popper","TypeError","referenceElement","Util","isElement","jquery","addClass","_getPopperConfig","document","documentElement","closest","length","body","children","on","noop","focus","setAttribute","toggleClass","dispose","removeData","off","destroy","update","scheduleUpdate","event","preventDefault","stopPropagation","constructor","data","typeCheckConfig","find","_getPlacement","$parentDropdown","placement","offsetConf","offsets","popperConfig","modifiers","enabled","preventOverflow","boundariesElement","applyStyle","_jQueryInterface","each","which","type","toggles","makeArray","i","context","dropdownMenu","test","target","tagName","contains","hideEvent","removeClass","selector","getSelectorFromElement","parentNode","_dataApiKeydownHandler","items","get","index","indexOf","call","e","Constructor","noConflict"],"mappings":";;;;;;;;AAIA;;;;;;AAOA,IAAMA,WAAY,UAACC,CAAD,EAAO;AACvB;;;;;AAMA,MAAMC,OAA2B,UAAjC;AACA,MAAMC,UAA2B,OAAjC;AACA,MAAMC,WAA2B,aAAjC;AACA,MAAMC,kBAA+BD,QAArC;AACA,MAAME,eAA2B,WAAjC;AACA,MAAMC,qBAA2BN,EAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,CAAjC;AACA,MAAMO,iBAA2B,EAAjC,CAbuB,CAaa;;AACpC,MAAMC,gBAA2B,EAAjC,CAduB,CAca;;AACpC,MAAMC,cAA2B,CAAjC,CAfuB,CAeY;;AACnC,MAAMC,mBAA2B,EAAjC,CAhBuB,CAgBa;;AACpC,MAAMC,qBAA2B,EAAjC,CAjBuB,CAiBa;;AACpC,MAAMC,2BAA2B,CAAjC,CAlBuB,CAkBY;;AACnC,MAAMC,iBAA2B,IAAIC,MAAJ,CAAcJ,gBAAd,SAAkCC,kBAAlC,SAAwDJ,cAAxD,CAAjC;AAEA,MAAMQ,QAAQ;AACZC,mBAA0Bb,SADd;AAEZc,uBAA4Bd,SAFhB;AAGZe,mBAA0Bf,SAHd;AAIZgB,qBAA2BhB,SAJf;AAKZiB,qBAA2BjB,SALf;AAMZkB,8BAA2BlB,SAA3B,GAAuCC,YAN3B;AAOZkB,kCAA6BnB,SAA7B,GAAyCC,YAP7B;AAQZmB,8BAA2BpB,SAA3B,GAAuCC;AAR3B,GAAd;AAWA,MAAMoB,YAAY;AAChBC,cAAY,UADI;AAEhBP,UAAY,MAFI;AAGhBQ,YAAY,QAHI;AAIhBC,eAAY,WAJI;AAKhBC,cAAY,UALI;AAMhBC,eAAY,qBANI;AAOhBC,cAAY,oBAPI;AAQhBC,qBAAkB;AARF,GAAlB;AAWA,MAAMC,WAAW;AACfC,iBAAgB,0BADD;AAEfC,gBAAgB,gBAFD;AAGfC,UAAgB,gBAHD;AAIfC,gBAAgB,aAJD;AAKfC,mBAAgB;AALD,GAAjB;AAQA,MAAMC,gBAAgB;AACpBC,SAAY,WADQ;AAEpBC,YAAY,SAFQ;AAGpBC,YAAY,cAHQ;AAIpBC,eAAY,YAJQ;AAKpBC,WAAY,aALQ;AAMpBC,cAAY,WANQ;AAOpBC,UAAY,YAPQ;AAQpBC,aAAY;AARQ,GAAtB;AAWA,MAAMC,UAAU;AACdC,YAAc,CADA;AAEdC,UAAc,IAFA;AAGdC,cAAc,cAHA;AAIdC,eAAc,QAJA;AAKdC,aAAc;AALA,GAAhB;AAQA,MAAMC,cAAc;AAClBL,YAAc,0BADI;AAElBC,UAAc,SAFI;AAGlBC,cAAc,kBAHI;AAIlBC,eAAc,kBAJI;AAKlBC,aAAc;AAGhB;;;;;;AARoB,GAApB;;AAtEuB,MAoFjBtD,QApFiB;AAAA;AAAA;AAqFrB,sBAAYwD,OAAZ,EAAqBC,MAArB,EAA6B;AAC3B,WAAKC,QAAL,GAAiBF,OAAjB;AACA,WAAKG,OAAL,GAAiB,IAAjB;AACA,WAAKC,OAAL,GAAiB,KAAKC,UAAL,CAAgBJ,MAAhB,CAAjB;AACA,WAAKK,KAAL,GAAiB,KAAKC,eAAL,EAAjB;AACA,WAAKC,SAAL,GAAiB,KAAKC,aAAL,EAAjB;;AAEA,WAAKC,kBAAL;AACD,KA7FoB,CA+FrB;;;AA/FqB;;AA6GrB;AA7GqB,WA+GrBC,MA/GqB,qBA+GZ;AACP,UAAI,KAAKT,QAAL,CAAcU,QAAd,IAA0BnE,EAAE,KAAKyD,QAAP,EAAiBW,QAAjB,CAA0B3C,UAAUC,QAApC,CAA9B,EAA6E;AAC3E;AACD;;AAED,UAAM2C,SAAWtE,SAASuE,qBAAT,CAA+B,KAAKb,QAApC,CAAjB;;AACA,UAAMc,WAAWvE,EAAE,KAAK6D,KAAP,EAAcO,QAAd,CAAuB3C,UAAUN,IAAjC,CAAjB;;AAEApB,eAASyE,WAAT;;AAEA,UAAID,QAAJ,EAAc;AACZ;AACD;;AAED,UAAME,gBAAgB;AACpBA,uBAAe,KAAKhB;AADA,OAAtB;AAGA,UAAMiB,YAAY1E,EAAEgB,KAAF,CAAQA,MAAMG,IAAd,EAAoBsD,aAApB,CAAlB;AAEAzE,QAAEqE,MAAF,EAAUM,OAAV,CAAkBD,SAAlB;;AAEA,UAAIA,UAAUE,kBAAV,EAAJ,EAAoC;AAClC;AACD,OAvBM,CAyBP;;;AACA,UAAI,CAAC,KAAKb,SAAV,EAAqB;AACnB;;;;AAIA,YAAI,OAAOc,MAAP,KAAkB,WAAtB,EAAmC;AACjC,gBAAM,IAAIC,SAAJ,CAAc,8DAAd,CAAN;AACD;;AAED,YAAIC,mBAAmB,KAAKtB,QAA5B;;AAEA,YAAI,KAAKE,OAAL,CAAaP,SAAb,KAA2B,QAA/B,EAAyC;AACvC2B,6BAAmBV,MAAnB;AACD,SAFD,MAEO,IAAIW,KAAKC,SAAL,CAAe,KAAKtB,OAAL,CAAaP,SAA5B,CAAJ,EAA4C;AACjD2B,6BAAmB,KAAKpB,OAAL,CAAaP,SAAhC,CADiD,CAGjD;;AACA,cAAI,OAAO,KAAKO,OAAL,CAAaP,SAAb,CAAuB8B,MAA9B,KAAyC,WAA7C,EAA0D;AACxDH,+BAAmB,KAAKpB,OAAL,CAAaP,SAAb,CAAuB,CAAvB,CAAnB;AACD;AACF,SApBkB,CAsBnB;AACA;AACA;;;AACA,YAAI,KAAKO,OAAL,CAAaR,QAAb,KAA0B,cAA9B,EAA8C;AAC5CnD,YAAEqE,MAAF,EAAUc,QAAV,CAAmB1D,UAAUO,eAA7B;AACD;;AACD,aAAK0B,OAAL,GAAe,IAAImB,MAAJ,CAAWE,gBAAX,EAA6B,KAAKlB,KAAlC,EAAyC,KAAKuB,gBAAL,EAAzC,CAAf;AACD,OAvDM,CAyDP;AACA;AACA;AACA;;;AACA,UAAI,kBAAkBC,SAASC,eAA3B,IACDtF,EAAEqE,MAAF,EAAUkB,OAAV,CAAkBtD,SAASI,UAA3B,EAAuCmD,MAAvC,KAAkD,CADrD,EACwD;AACtDxF,UAAEqF,SAASI,IAAX,EAAiBC,QAAjB,GAA4BC,EAA5B,CAA+B,WAA/B,EAA4C,IAA5C,EAAkD3F,EAAE4F,IAApD;AACD;;AAED,WAAKnC,QAAL,CAAcoC,KAAd;;AACA,WAAKpC,QAAL,CAAcqC,YAAd,CAA2B,eAA3B,EAA4C,IAA5C;;AAEA9F,QAAE,KAAK6D,KAAP,EAAckC,WAAd,CAA0BtE,UAAUN,IAApC;AACAnB,QAAEqE,MAAF,EACG0B,WADH,CACetE,UAAUN,IADzB,EAEGwD,OAFH,CAEW3E,EAAEgB,KAAF,CAAQA,MAAMI,KAAd,EAAqBqD,aAArB,CAFX;AAGD,KAxLoB;;AAAA,WA0LrBuB,OA1LqB,sBA0LX;AACRhG,QAAEiG,UAAF,CAAa,KAAKxC,QAAlB,EAA4BtD,QAA5B;AACAH,QAAE,KAAKyD,QAAP,EAAiByC,GAAjB,CAAqB9F,SAArB;AACA,WAAKqD,QAAL,GAAgB,IAAhB;AACA,WAAKI,KAAL,GAAa,IAAb;;AACA,UAAI,KAAKH,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;AACzB,aAAKA,OAAL,CAAayC,OAAb;;AACA,aAAKzC,OAAL,GAAe,IAAf;AACD;AACF,KAnMoB;;AAAA,WAqMrB0C,MArMqB,qBAqMZ;AACP,WAAKrC,SAAL,GAAiB,KAAKC,aAAL,EAAjB;;AACA,UAAI,KAAKN,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;AACzB,aAAKA,OAAL,CAAa2C,cAAb;AACD;AACF,KA1MoB,EA4MrB;;;AA5MqB,WA8MrBpC,kBA9MqB,iCA8MA;AAAA;;AACnBjE,QAAE,KAAKyD,QAAP,EAAiBkC,EAAjB,CAAoB3E,MAAMK,KAA1B,EAAiC,UAACiF,KAAD,EAAW;AAC1CA,cAAMC,cAAN;AACAD,cAAME,eAAN;;AACA,cAAKtC,MAAL;AACD,OAJD;AAKD,KApNoB;;AAAA,WAsNrBN,UAtNqB,uBAsNVJ,MAtNU,EAsNF;AACjBA,iCACK,KAAKiD,WAAL,CAAiBzD,OADtB,EAEKhD,EAAE,KAAKyD,QAAP,EAAiBiD,IAAjB,EAFL,EAGKlD,MAHL;AAMAwB,WAAK2B,eAAL,CACE1G,IADF,EAEEuD,MAFF,EAGE,KAAKiD,WAAL,CAAiBnD,WAHnB;AAMA,aAAOE,MAAP;AACD,KApOoB;;AAAA,WAsOrBM,eAtOqB,8BAsOH;AAChB,UAAI,CAAC,KAAKD,KAAV,EAAiB;AACf,YAAMQ,SAAStE,SAASuE,qBAAT,CAA+B,KAAKb,QAApC,CAAf;;AACA,aAAKI,KAAL,GAAa7D,EAAEqE,MAAF,EAAUuC,IAAV,CAAe3E,SAASG,IAAxB,EAA8B,CAA9B,CAAb;AACD;;AACD,aAAO,KAAKyB,KAAZ;AACD,KA5OoB;;AAAA,WA8OrBgD,aA9OqB,4BA8OL;AACd,UAAMC,kBAAkB9G,EAAE,KAAKyD,QAAP,EAAiBY,MAAjB,EAAxB;AACA,UAAI0C,YAAYxE,cAAcG,MAA9B,CAFc,CAId;;AACA,UAAIoE,gBAAgB1C,QAAhB,CAAyB3C,UAAUE,MAAnC,CAAJ,EAAgD;AAC9CoF,oBAAYxE,cAAcC,GAA1B;;AACA,YAAIxC,EAAE,KAAK6D,KAAP,EAAcO,QAAd,CAAuB3C,UAAUK,SAAjC,CAAJ,EAAiD;AAC/CiF,sBAAYxE,cAAcE,MAA1B;AACD;AACF,OALD,MAKO,IAAIqE,gBAAgB1C,QAAhB,CAAyB3C,UAAUG,SAAnC,CAAJ,EAAmD;AACxDmF,oBAAYxE,cAAcK,KAA1B;AACD,OAFM,MAEA,IAAIkE,gBAAgB1C,QAAhB,CAAyB3C,UAAUI,QAAnC,CAAJ,EAAkD;AACvDkF,oBAAYxE,cAAcO,IAA1B;AACD,OAFM,MAEA,IAAI9C,EAAE,KAAK6D,KAAP,EAAcO,QAAd,CAAuB3C,UAAUK,SAAjC,CAAJ,EAAiD;AACtDiF,oBAAYxE,cAAcI,SAA1B;AACD;;AACD,aAAOoE,SAAP;AACD,KAhQoB;;AAAA,WAkQrB/C,aAlQqB,4BAkQL;AACd,aAAOhE,EAAE,KAAKyD,QAAP,EAAiB8B,OAAjB,CAAyB,SAAzB,EAAoCC,MAApC,GAA6C,CAApD;AACD,KApQoB;;AAAA,WAsQrBJ,gBAtQqB,+BAsQF;AAAA;;AACjB,UAAM4B,aAAa,EAAnB;;AACA,UAAI,OAAO,KAAKrD,OAAL,CAAaV,MAApB,KAA+B,UAAnC,EAA+C;AAC7C+D,mBAAWzG,EAAX,GAAgB,UAACmG,IAAD,EAAU;AACxBA,eAAKO,OAAL,qBACKP,KAAKO,OADV,EAEK,OAAKtD,OAAL,CAAaV,MAAb,CAAoByD,KAAKO,OAAzB,KAAqC,EAF1C;AAIA,iBAAOP,IAAP;AACD,SAND;AAOD,OARD,MAQO;AACLM,mBAAW/D,MAAX,GAAoB,KAAKU,OAAL,CAAaV,MAAjC;AACD;;AACD,UAAMiE,eAAe;AACnBH,mBAAW,KAAKF,aAAL,EADQ;AAEnBM,mBAAW;AACTlE,kBAAQ+D,UADC;AAET9D,gBAAM;AACJkE,qBAAS,KAAKzD,OAAL,CAAaT;AADlB,WAFG;AAKTmE,2BAAiB;AACfC,+BAAmB,KAAK3D,OAAL,CAAaR;AADjB;AALR,SAFQ,CAarB;;AAbqB,OAArB;;AAcA,UAAI,KAAKQ,OAAL,CAAaN,OAAb,KAAyB,QAA7B,EAAuC;AACrC6D,qBAAaC,SAAb,CAAuBI,UAAvB,GAAoC;AAClCH,mBAAS;AADyB,SAApC;AAGD;;AACD,aAAOF,YAAP;AACD,KAvSoB,EAySrB;;;AAzSqB,aA2SdM,gBA3Sc,6BA2SGhE,MA3SH,EA2SW;AAC9B,aAAO,KAAKiE,IAAL,CAAU,YAAY;AAC3B,YAAIf,OAAO1G,EAAE,IAAF,EAAQ0G,IAAR,CAAavG,QAAb,CAAX;;AACA,YAAMwD,UAAU,OAAOH,MAAP,KAAkB,QAAlB,GAA6BA,MAA7B,GAAsC,IAAtD;;AAEA,YAAI,CAACkD,IAAL,EAAW;AACTA,iBAAO,IAAI3G,QAAJ,CAAa,IAAb,EAAmB4D,OAAnB,CAAP;AACA3D,YAAE,IAAF,EAAQ0G,IAAR,CAAavG,QAAb,EAAuBuG,IAAvB;AACD;;AAED,YAAI,OAAOlD,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;AAC9B,cAAI,OAAOkD,KAAKlD,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;AACvC,kBAAM,IAAIsB,SAAJ,wBAAkCtB,MAAlC,QAAN;AACD;;AACDkD,eAAKlD,MAAL;AACD;AACF,OAfM,CAAP;AAgBD,KA5ToB;;AAAA,aA8TdgB,WA9Tc,wBA8TF8B,KA9TE,EA8TK;AACxB,UAAIA,UAAUA,MAAMoB,KAAN,KAAgB7G,wBAAhB,IACZyF,MAAMqB,IAAN,KAAe,OAAf,IAA0BrB,MAAMoB,KAAN,KAAgBhH,WADxC,CAAJ,EAC0D;AACxD;AACD;;AAED,UAAMkH,UAAU5H,EAAE6H,SAAF,CAAY7H,EAAEiC,SAASC,WAAX,CAAZ,CAAhB;;AACA,WAAK,IAAI4F,IAAI,CAAb,EAAgBA,IAAIF,QAAQpC,MAA5B,EAAoCsC,GAApC,EAAyC;AACvC,YAAMzD,SAAStE,SAASuE,qBAAT,CAA+BsD,QAAQE,CAAR,CAA/B,CAAf;;AACA,YAAMC,UAAU/H,EAAE4H,QAAQE,CAAR,CAAF,EAAcpB,IAAd,CAAmBvG,QAAnB,CAAhB;AACA,YAAMsE,gBAAgB;AACpBA,yBAAemD,QAAQE,CAAR;AADK,SAAtB;;AAIA,YAAI,CAACC,OAAL,EAAc;AACZ;AACD;;AAED,YAAMC,eAAeD,QAAQlE,KAA7B;;AACA,YAAI,CAAC7D,EAAEqE,MAAF,EAAUD,QAAV,CAAmB3C,UAAUN,IAA7B,CAAL,EAAyC;AACvC;AACD;;AAED,YAAImF,UAAUA,MAAMqB,IAAN,KAAe,OAAf,IACV,kBAAkBM,IAAlB,CAAuB3B,MAAM4B,MAAN,CAAaC,OAApC,CADU,IACsC7B,MAAMqB,IAAN,KAAe,OAAf,IAA0BrB,MAAMoB,KAAN,KAAgBhH,WAD1F,KAEAV,EAAEoI,QAAF,CAAW/D,MAAX,EAAmBiC,MAAM4B,MAAzB,CAFJ,EAEsC;AACpC;AACD;;AAED,YAAMG,YAAYrI,EAAEgB,KAAF,CAAQA,MAAMC,IAAd,EAAoBwD,aAApB,CAAlB;AACAzE,UAAEqE,MAAF,EAAUM,OAAV,CAAkB0D,SAAlB;;AACA,YAAIA,UAAUzD,kBAAV,EAAJ,EAAoC;AAClC;AACD,SA1BsC,CA4BvC;AACA;;;AACA,YAAI,kBAAkBS,SAASC,eAA/B,EAAgD;AAC9CtF,YAAEqF,SAASI,IAAX,EAAiBC,QAAjB,GAA4BQ,GAA5B,CAAgC,WAAhC,EAA6C,IAA7C,EAAmDlG,EAAE4F,IAArD;AACD;;AAEDgC,gBAAQE,CAAR,EAAWhC,YAAX,CAAwB,eAAxB,EAAyC,OAAzC;AAEA9F,UAAEgI,YAAF,EAAgBM,WAAhB,CAA4B7G,UAAUN,IAAtC;AACAnB,UAAEqE,MAAF,EACGiE,WADH,CACe7G,UAAUN,IADzB,EAEGwD,OAFH,CAEW3E,EAAEgB,KAAF,CAAQA,MAAME,MAAd,EAAsBuD,aAAtB,CAFX;AAGD;AACF,KA9WoB;;AAAA,aAgXdH,qBAhXc,kCAgXQf,OAhXR,EAgXiB;AACpC,UAAIc,MAAJ;AACA,UAAMkE,WAAWvD,KAAKwD,sBAAL,CAA4BjF,OAA5B,CAAjB;;AAEA,UAAIgF,QAAJ,EAAc;AACZlE,iBAASrE,EAAEuI,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAT;AACD;;AAED,aAAOlE,UAAUd,QAAQkF,UAAzB;AACD,KAzXoB,EA2XrB;;;AA3XqB,aA4XdC,sBA5Xc,mCA4XSpC,KA5XT,EA4XgB;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,UAAI,kBAAkB2B,IAAlB,CAAuB3B,MAAM4B,MAAN,CAAaC,OAApC,IACA7B,MAAMoB,KAAN,KAAgBjH,aAAhB,IAAiC6F,MAAMoB,KAAN,KAAgBlH,cAAhB,KAClC8F,MAAMoB,KAAN,KAAgB9G,kBAAhB,IAAsC0F,MAAMoB,KAAN,KAAgB/G,gBAAtD,IACCX,EAAEsG,MAAM4B,MAAR,EAAgB3C,OAAhB,CAAwBtD,SAASG,IAAjC,EAAuCoD,MAFN,CADjC,GAGiD,CAAC1E,eAAemH,IAAf,CAAoB3B,MAAMoB,KAA1B,CAHtD,EAGwF;AACtF;AACD;;AAEDpB,YAAMC,cAAN;AACAD,YAAME,eAAN;;AAEA,UAAI,KAAKrC,QAAL,IAAiBnE,EAAE,IAAF,EAAQoE,QAAR,CAAiB3C,UAAUC,QAA3B,CAArB,EAA2D;AACzD;AACD;;AAED,UAAM2C,SAAWtE,SAASuE,qBAAT,CAA+B,IAA/B,CAAjB;;AACA,UAAMC,WAAWvE,EAAEqE,MAAF,EAAUD,QAAV,CAAmB3C,UAAUN,IAA7B,CAAjB;;AAEA,UAAI,CAACoD,QAAD,KAAc+B,MAAMoB,KAAN,KAAgBlH,cAAhB,IAAkC8F,MAAMoB,KAAN,KAAgBjH,aAAhE,KACC8D,aAAa+B,MAAMoB,KAAN,KAAgBlH,cAAhB,IAAkC8F,MAAMoB,KAAN,KAAgBjH,aAA/D,CADL,EACoF;AAClF,YAAI6F,MAAMoB,KAAN,KAAgBlH,cAApB,EAAoC;AAClC,cAAM0D,SAASlE,EAAEqE,MAAF,EAAUuC,IAAV,CAAe3E,SAASC,WAAxB,EAAqC,CAArC,CAAf;AACAlC,YAAEkE,MAAF,EAAUS,OAAV,CAAkB,OAAlB;AACD;;AAED3E,UAAE,IAAF,EAAQ2E,OAAR,CAAgB,OAAhB;AACA;AACD;;AAED,UAAMgE,QAAQ3I,EAAEqE,MAAF,EAAUuC,IAAV,CAAe3E,SAASK,aAAxB,EAAuCsG,GAAvC,EAAd;;AAEA,UAAID,MAAMnD,MAAN,KAAiB,CAArB,EAAwB;AACtB;AACD;;AAED,UAAIqD,QAAQF,MAAMG,OAAN,CAAcxC,MAAM4B,MAApB,CAAZ;;AAEA,UAAI5B,MAAMoB,KAAN,KAAgB/G,gBAAhB,IAAoCkI,QAAQ,CAAhD,EAAmD;AAAE;AACnDA;AACD;;AAED,UAAIvC,MAAMoB,KAAN,KAAgB9G,kBAAhB,IAAsCiI,QAAQF,MAAMnD,MAAN,GAAe,CAAjE,EAAoE;AAAE;AACpEqD;AACD;;AAED,UAAIA,QAAQ,CAAZ,EAAe;AACbA,gBAAQ,CAAR;AACD;;AAEDF,YAAME,KAAN,EAAahD,KAAb;AACD,KArboB;;AAAA;AAAA;AAAA,0BAiGA;AACnB,eAAO3F,OAAP;AACD;AAnGoB;AAAA;AAAA,0BAqGA;AACnB,eAAO8C,OAAP;AACD;AAvGoB;AAAA;AAAA,0BAyGI;AACvB,eAAOM,WAAP;AACD;AA3GoB;;AAAA;AAAA;AAwbvB;;;;;;;AAMAtD,IAAEqF,QAAF,EACGM,EADH,CACM3E,MAAMO,gBADZ,EAC8BU,SAASC,WADvC,EACoDnC,SAAS2I,sBAD7D,EAEG/C,EAFH,CAEM3E,MAAMO,gBAFZ,EAE8BU,SAASG,IAFvC,EAE6CrC,SAAS2I,sBAFtD,EAGG/C,EAHH,CAGS3E,MAAMM,cAHf,SAGiCN,MAAMQ,cAHvC,EAGyDzB,SAASyE,WAHlE,EAIGmB,EAJH,CAIM3E,MAAMM,cAJZ,EAI4BW,SAASC,WAJrC,EAIkD,UAAUoE,KAAV,EAAiB;AAC/DA,UAAMC,cAAN;AACAD,UAAME,eAAN;;AACAzG,aAASyH,gBAAT,CAA0BuB,IAA1B,CAA+B/I,EAAE,IAAF,CAA/B,EAAwC,QAAxC;AACD,GARH,EASG2F,EATH,CASM3E,MAAMM,cATZ,EAS4BW,SAASE,UATrC,EASiD,UAAC6G,CAAD,EAAO;AACpDA,MAAExC,eAAF;AACD,GAXH;AAaA;;;;;;AAMAxG,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,IAAaF,SAASyH,gBAAtB;AACAxH,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,EAAWgJ,WAAX,GAAyBlJ,QAAzB;;AACAC,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,EAAWiJ,UAAX,GAAwB,YAAY;AAClClJ,MAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,IAAaK,kBAAb;AACA,WAAOP,SAASyH,gBAAhB;AACD,GAHD;;AAKA,SAAOzH,QAAP;AACD,CAzdgB,CAyddC,CAzdc,EAydX6E,MAzdW,CAAjB","sourcesContent":["import $ from 'jquery'\nimport Popper from 'popper.js'\nimport Util from './util'\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.1.0): dropdown.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Dropdown = (($) => {\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'dropdown'\n const VERSION = '4.1.0'\n const DATA_KEY = 'bs.dropdown'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const ESCAPE_KEYCODE = 27 // KeyboardEvent.which value for Escape (Esc) key\n const SPACE_KEYCODE = 32 // KeyboardEvent.which value for space key\n const TAB_KEYCODE = 9 // KeyboardEvent.which value for tab key\n const ARROW_UP_KEYCODE = 38 // KeyboardEvent.which value for up arrow key\n const ARROW_DOWN_KEYCODE = 40 // KeyboardEvent.which value for down arrow key\n const RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH = 3 // MouseEvent.which value for the right button (assuming a right-handed mouse)\n const REGEXP_KEYDOWN = new RegExp(`${ARROW_UP_KEYCODE}|${ARROW_DOWN_KEYCODE}|${ESCAPE_KEYCODE}`)\n\n const Event = {\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n CLICK : `click${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n KEYDOWN_DATA_API : `keydown${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`,\n KEYUP_DATA_API : `keyup${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n DISABLED : 'disabled',\n SHOW : 'show',\n DROPUP : 'dropup',\n DROPRIGHT : 'dropright',\n DROPLEFT : 'dropleft',\n MENURIGHT : 'dropdown-menu-right',\n MENULEFT : 'dropdown-menu-left',\n POSITION_STATIC : 'position-static'\n }\n\n const Selector = {\n DATA_TOGGLE : '[data-toggle=\"dropdown\"]',\n FORM_CHILD : '.dropdown form',\n MENU : '.dropdown-menu',\n NAVBAR_NAV : '.navbar-nav',\n VISIBLE_ITEMS : '.dropdown-menu .dropdown-item:not(.disabled):not(:disabled)'\n }\n\n const AttachmentMap = {\n TOP : 'top-start',\n TOPEND : 'top-end',\n BOTTOM : 'bottom-start',\n BOTTOMEND : 'bottom-end',\n RIGHT : 'right-start',\n RIGHTEND : 'right-end',\n LEFT : 'left-start',\n LEFTEND : 'left-end'\n }\n\n const Default = {\n offset : 0,\n flip : true,\n boundary : 'scrollParent',\n reference : 'toggle',\n display : 'dynamic'\n }\n\n const DefaultType = {\n offset : '(number|string|function)',\n flip : 'boolean',\n boundary : '(string|element)',\n reference : '(string|element)',\n display : 'string'\n }\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Dropdown {\n constructor(element, config) {\n this._element = element\n this._popper = null\n this._config = this._getConfig(config)\n this._menu = this._getMenuElement()\n this._inNavbar = this._detectNavbar()\n\n this._addEventListeners()\n }\n\n // Getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n static get DefaultType() {\n return DefaultType\n }\n\n // Public\n\n toggle() {\n if (this._element.disabled || $(this._element).hasClass(ClassName.DISABLED)) {\n return\n }\n\n const parent = Dropdown._getParentFromElement(this._element)\n const isActive = $(this._menu).hasClass(ClassName.SHOW)\n\n Dropdown._clearMenus()\n\n if (isActive) {\n return\n }\n\n const relatedTarget = {\n relatedTarget: this._element\n }\n const showEvent = $.Event(Event.SHOW, relatedTarget)\n\n $(parent).trigger(showEvent)\n\n if (showEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n // Disable totally Popper.js for Dropdown in Navbar\n if (!this._inNavbar) {\n /**\n * Check for Popper dependency\n * Popper - https://popper.js.org\n */\n if (typeof Popper === 'undefined') {\n throw new TypeError('Bootstrap dropdown require Popper.js (https://popper.js.org)')\n }\n\n let referenceElement = this._element\n\n if (this._config.reference === 'parent') {\n referenceElement = parent\n } else if (Util.isElement(this._config.reference)) {\n referenceElement = this._config.reference\n\n // Check if it's jQuery element\n if (typeof this._config.reference.jquery !== 'undefined') {\n referenceElement = this._config.reference[0]\n }\n }\n\n // If boundary is not `scrollParent`, then set position to `static`\n // to allow the menu to \"escape\" the scroll parent's boundaries\n // https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24251\n if (this._config.boundary !== 'scrollParent') {\n $(parent).addClass(ClassName.POSITION_STATIC)\n }\n this._popper = new Popper(referenceElement, this._menu, this._getPopperConfig())\n }\n\n // If this is a touch-enabled device we add extra\n // empty mouseover listeners to the body's immediate children;\n // only needed because of broken event delegation on iOS\n // https://www.quirksmode.org/blog/archives/2014/02/mouse_event_bub.html\n if ('ontouchstart' in document.documentElement &&\n $(parent).closest(Selector.NAVBAR_NAV).length === 0) {\n $(document.body).children().on('mouseover', null, $.noop)\n }\n\n this._element.focus()\n this._element.setAttribute('aria-expanded', true)\n\n $(this._menu).toggleClass(ClassName.SHOW)\n $(parent)\n .toggleClass(ClassName.SHOW)\n .trigger($.Event(Event.SHOWN, relatedTarget))\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n $(this._element).off(EVENT_KEY)\n this._element = null\n this._menu = null\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.destroy()\n this._popper = null\n }\n }\n\n update() {\n this._inNavbar = this._detectNavbar()\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.scheduleUpdate()\n }\n }\n\n // Private\n\n _addEventListeners() {\n $(this._element).on(Event.CLICK, (event) => {\n event.preventDefault()\n event.stopPropagation()\n this.toggle()\n })\n }\n\n _getConfig(config) {\n config = {\n ...this.constructor.Default,\n ...$(this._element).data(),\n ...config\n }\n\n Util.typeCheckConfig(\n NAME,\n config,\n this.constructor.DefaultType\n )\n\n return config\n }\n\n _getMenuElement() {\n if (!this._menu) {\n const parent = Dropdown._getParentFromElement(this._element)\n this._menu = $(parent).find(Selector.MENU)[0]\n }\n return this._menu\n }\n\n _getPlacement() {\n const $parentDropdown = $(this._element).parent()\n let placement = AttachmentMap.BOTTOM\n\n // Handle dropup\n if ($parentDropdown.hasClass(ClassName.DROPUP)) {\n placement = AttachmentMap.TOP\n if ($(this._menu).hasClass(ClassName.MENURIGHT)) {\n placement = AttachmentMap.TOPEND\n }\n } else if ($parentDropdown.hasClass(ClassName.DROPRIGHT)) {\n placement = AttachmentMap.RIGHT\n } else if ($parentDropdown.hasClass(ClassName.DROPLEFT)) {\n placement = AttachmentMap.LEFT\n } else if ($(this._menu).hasClass(ClassName.MENURIGHT)) {\n placement = AttachmentMap.BOTTOMEND\n }\n return placement\n }\n\n _detectNavbar() {\n return $(this._element).closest('.navbar').length > 0\n }\n\n _getPopperConfig() {\n const offsetConf = {}\n if (typeof this._config.offset === 'function') {\n offsetConf.fn = (data) => {\n data.offsets = {\n ...data.offsets,\n ...this._config.offset(data.offsets) || {}\n }\n return data\n }\n } else {\n offsetConf.offset = this._config.offset\n }\n const popperConfig = {\n placement: this._getPlacement(),\n modifiers: {\n offset: offsetConf,\n flip: {\n enabled: this._config.flip\n },\n preventOverflow: {\n boundariesElement: this._config.boundary\n }\n }\n }\n\n // Disable Popper.js if we have a static display\n if (this._config.display === 'static') {\n popperConfig.modifiers.applyStyle = {\n enabled: false\n }\n }\n return popperConfig\n }\n\n // Static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = typeof config === 'object' ? config : null\n\n if (!data) {\n data = new Dropdown(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new TypeError(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config]()\n }\n })\n }\n\n static _clearMenus(event) {\n if (event && (event.which === RIGHT_MOUSE_BUTTON_WHICH ||\n event.type === 'keyup' && event.which !== TAB_KEYCODE)) {\n return\n }\n\n const toggles = $.makeArray($(Selector.DATA_TOGGLE))\n for (let i = 0; i < toggles.length; i++) {\n const parent = Dropdown._getParentFromElement(toggles[i])\n const context = $(toggles[i]).data(DATA_KEY)\n const relatedTarget = {\n relatedTarget: toggles[i]\n }\n\n if (!context) {\n continue\n }\n\n const dropdownMenu = context._menu\n if (!$(parent).hasClass(ClassName.SHOW)) {\n continue\n }\n\n if (event && (event.type === 'click' &&\n /input|textarea/i.test(event.target.tagName) || event.type === 'keyup' && event.which === TAB_KEYCODE) &&\n $.contains(parent, event.target)) {\n continue\n }\n\n const hideEvent = $.Event(Event.HIDE, relatedTarget)\n $(parent).trigger(hideEvent)\n if (hideEvent.isDefaultPrevented()) {\n continue\n }\n\n // If this is a touch-enabled device we remove the extra\n // empty mouseover listeners we added for iOS support\n if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n $(document.body).children().off('mouseover', null, $.noop)\n }\n\n toggles[i].setAttribute('aria-expanded', 'false')\n\n $(dropdownMenu).removeClass(ClassName.SHOW)\n $(parent)\n .removeClass(ClassName.SHOW)\n .trigger($.Event(Event.HIDDEN, relatedTarget))\n }\n }\n\n static _getParentFromElement(element) {\n let parent\n const selector = Util.getSelectorFromElement(element)\n\n if (selector) {\n parent = $(selector)[0]\n }\n\n return parent || element.parentNode\n }\n\n // eslint-disable-next-line complexity\n static _dataApiKeydownHandler(event) {\n // If not input/textarea:\n // - And not a key in REGEXP_KEYDOWN => not a dropdown command\n // If input/textarea:\n // - If space key => not a dropdown command\n // - If key is other than escape\n // - If key is not up or down => not a dropdown command\n // - If trigger inside the menu => not a dropdown command\n if (/input|textarea/i.test(event.target.tagName)\n ? event.which === SPACE_KEYCODE || event.which !== ESCAPE_KEYCODE &&\n (event.which !== ARROW_DOWN_KEYCODE && event.which !== ARROW_UP_KEYCODE ||\n $(event.target).closest(Selector.MENU).length) : !REGEXP_KEYDOWN.test(event.which)) {\n return\n }\n\n event.preventDefault()\n event.stopPropagation()\n\n if (this.disabled || $(this).hasClass(ClassName.DISABLED)) {\n return\n }\n\n const parent = Dropdown._getParentFromElement(this)\n const isActive = $(parent).hasClass(ClassName.SHOW)\n\n if (!isActive && (event.which !== ESCAPE_KEYCODE || event.which !== SPACE_KEYCODE) ||\n isActive && (event.which === ESCAPE_KEYCODE || event.which === SPACE_KEYCODE)) {\n if (event.which === ESCAPE_KEYCODE) {\n const toggle = $(parent).find(Selector.DATA_TOGGLE)[0]\n $(toggle).trigger('focus')\n }\n\n $(this).trigger('click')\n return\n }\n\n const items = $(parent).find(Selector.VISIBLE_ITEMS).get()\n\n if (items.length === 0) {\n return\n }\n\n let index = items.indexOf(event.target)\n\n if (event.which === ARROW_UP_KEYCODE && index > 0) { // Up\n index--\n }\n\n if (event.which === ARROW_DOWN_KEYCODE && index < items.length - 1) { // Down\n index++\n }\n\n if (index < 0) {\n index = 0\n }\n\n items[index].focus()\n }\n }\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document)\n .on(Event.KEYDOWN_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, Dropdown._dataApiKeydownHandler)\n .on(Event.KEYDOWN_DATA_API, Selector.MENU, Dropdown._dataApiKeydownHandler)\n .on(`${Event.CLICK_DATA_API} ${Event.KEYUP_DATA_API}`, Dropdown._clearMenus)\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, function (event) {\n event.preventDefault()\n event.stopPropagation()\n Dropdown._jQueryInterface.call($(this), 'toggle')\n })\n .on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.FORM_CHILD, (e) => {\n e.stopPropagation()\n })\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Dropdown._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Dropdown\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Dropdown._jQueryInterface\n }\n\n return Dropdown\n})($, Popper)\n\nexport default Dropdown\n"],"file":"dropdown.js"}