blob: 932c51ee1aa7a4cf5b04579ee5eb48d570508f65 [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["../src/modal.js"],"names":["Modal","$","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","DATA_API_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","fn","ESCAPE_KEYCODE","Default","backdrop","keyboard","focus","show","DefaultType","Event","HIDE","HIDDEN","SHOW","SHOWN","FOCUSIN","RESIZE","CLICK_DISMISS","KEYDOWN_DISMISS","MOUSEUP_DISMISS","MOUSEDOWN_DISMISS","CLICK_DATA_API","ClassName","SCROLLBAR_MEASURER","BACKDROP","OPEN","FADE","Selector","DIALOG","DATA_TOGGLE","DATA_DISMISS","FIXED_CONTENT","STICKY_CONTENT","NAVBAR_TOGGLER","element","config","_config","_getConfig","_element","_dialog","find","_backdrop","_isShown","_isBodyOverflowing","_ignoreBackdropClick","_scrollbarWidth","toggle","relatedTarget","hide","_isTransitioning","hasClass","showEvent","trigger","isDefaultPrevented","_checkScrollbar","_setScrollbar","_adjustDialog","document","body","addClass","_setEscapeEvent","_setResizeEvent","on","event","one","target","is","_showBackdrop","_showElement","preventDefault","hideEvent","transition","off","removeClass","transitionDuration","Util","getTransitionDurationFromElement","TRANSITION_END","_hideModal","emulateTransitionEnd","dispose","removeData","window","handleUpdate","typeCheckConfig","parentNode","nodeType","Node","ELEMENT_NODE","appendChild","style","display","removeAttribute","scrollTop","reflow","_enforceFocus","shownEvent","transitionComplete","has","length","which","setAttribute","_resetAdjustments","_resetScrollbar","_removeBackdrop","remove","callback","animate","createElement","className","appendTo","currentTarget","backdropTransitionDuration","callbackRemove","isModalOverflowing","scrollHeight","documentElement","clientHeight","paddingLeft","paddingRight","rect","getBoundingClientRect","left","right","innerWidth","_getScrollbarWidth","each","index","actualPadding","calculatedPadding","css","data","parseFloat","actualMargin","marginRight","calculatedMargin","padding","margin","scrollDiv","scrollbarWidth","width","clientWidth","removeChild","_jQueryInterface","TypeError","selector","getSelectorFromElement","tagName","$target","call","Constructor","noConflict"],"mappings":";;;;;;;;AAGA;;;;;;AAOA,IAAMA,QAAS,UAACC,CAAD,EAAO;AACpB;;;;;AAMA,MAAMC,OAAqB,OAA3B;AACA,MAAMC,UAAqB,OAA3B;AACA,MAAMC,WAAqB,UAA3B;AACA,MAAMC,kBAAyBD,QAA/B;AACA,MAAME,eAAqB,WAA3B;AACA,MAAMC,qBAAqBN,EAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,CAA3B;AACA,MAAMO,iBAAqB,EAA3B,CAboB,CAaU;;AAE9B,MAAMC,UAAU;AACdC,cAAW,IADG;AAEdC,cAAW,IAFG;AAGdC,WAAW,IAHG;AAIdC,UAAW;AAJG,GAAhB;AAOA,MAAMC,cAAc;AAClBJ,cAAW,kBADO;AAElBC,cAAW,SAFO;AAGlBC,WAAW,SAHO;AAIlBC,UAAW;AAJO,GAApB;AAOA,MAAME,QAAQ;AACZC,mBAA2BZ,SADf;AAEZa,uBAA6Bb,SAFjB;AAGZc,mBAA2Bd,SAHf;AAIZe,qBAA4Bf,SAJhB;AAKZgB,yBAA8BhB,SALlB;AAMZiB,uBAA6BjB,SANjB;AAOZkB,qCAAoClB,SAPxB;AAQZmB,yCAAsCnB,SAR1B;AASZoB,yCAAsCpB,SAT1B;AAUZqB,6CAAwCrB,SAV5B;AAWZsB,8BAA4BtB,SAA5B,GAAwCC;AAX5B,GAAd;AAcA,MAAMsB,YAAY;AAChBC,wBAAqB,yBADL;AAEhBC,cAAqB,gBAFL;AAGhBC,UAAqB,YAHL;AAIhBC,UAAqB,MAJL;AAKhBb,UAAqB;AALL,GAAlB;AAQA,MAAMc,WAAW;AACfC,YAAqB,eADN;AAEfC,iBAAqB,uBAFN;AAGfC,kBAAqB,wBAHN;AAIfC,mBAAqB,mDAJN;AAKfC,oBAAqB,aALN;AAMfC,oBAAqB;AAGvB;;;;;;AATiB,GAAjB;;AAnDoB,MAkEdvC,KAlEc;AAAA;AAAA;AAmElB,mBAAYwC,OAAZ,EAAqBC,MAArB,EAA6B;AAC3B,WAAKC,OAAL,GAA4B,KAAKC,UAAL,CAAgBF,MAAhB,CAA5B;AACA,WAAKG,QAAL,GAA4BJ,OAA5B;AACA,WAAKK,OAAL,GAA4B5C,EAAEuC,OAAF,EAAWM,IAAX,CAAgBb,SAASC,MAAzB,EAAiC,CAAjC,CAA5B;AACA,WAAKa,SAAL,GAA4B,IAA5B;AACA,WAAKC,QAAL,GAA4B,KAA5B;AACA,WAAKC,kBAAL,GAA4B,KAA5B;AACA,WAAKC,oBAAL,GAA4B,KAA5B;AACA,WAAKC,eAAL,GAA4B,CAA5B;AACD,KA5EiB,CA8ElB;;;AA9EkB;;AAwFlB;AAxFkB,WA0FlBC,MA1FkB,mBA0FXC,aA1FW,EA0FI;AACpB,aAAO,KAAKL,QAAL,GAAgB,KAAKM,IAAL,EAAhB,GAA8B,KAAKxC,IAAL,CAAUuC,aAAV,CAArC;AACD,KA5FiB;;AAAA,WA8FlBvC,IA9FkB,iBA8FbuC,aA9Fa,EA8FE;AAAA;;AAClB,UAAI,KAAKE,gBAAL,IAAyB,KAAKP,QAAlC,EAA4C;AAC1C;AACD;;AAED,UAAI/C,EAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBY,QAAjB,CAA0B5B,UAAUI,IAApC,CAAJ,EAA+C;AAC7C,aAAKuB,gBAAL,GAAwB,IAAxB;AACD;;AAED,UAAME,YAAYxD,EAAEe,KAAF,CAAQA,MAAMG,IAAd,EAAoB;AACpCkC;AADoC,OAApB,CAAlB;AAIApD,QAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBc,OAAjB,CAAyBD,SAAzB;;AAEA,UAAI,KAAKT,QAAL,IAAiBS,UAAUE,kBAAV,EAArB,EAAqD;AACnD;AACD;;AAED,WAAKX,QAAL,GAAgB,IAAhB;;AAEA,WAAKY,eAAL;;AACA,WAAKC,aAAL;;AAEA,WAAKC,aAAL;;AAEA7D,QAAE8D,SAASC,IAAX,EAAiBC,QAAjB,CAA0BrC,UAAUG,IAApC;;AAEA,WAAKmC,eAAL;;AACA,WAAKC,eAAL;;AAEAlE,QAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBwB,EAAjB,CACEpD,MAAMO,aADR,EAEEU,SAASG,YAFX,EAGE,UAACiC,KAAD;AAAA,eAAW,MAAKf,IAAL,CAAUe,KAAV,CAAX;AAAA,OAHF;AAMApE,QAAE,KAAK4C,OAAP,EAAgBuB,EAAhB,CAAmBpD,MAAMU,iBAAzB,EAA4C,YAAM;AAChDzB,UAAE,MAAK2C,QAAP,EAAiB0B,GAAjB,CAAqBtD,MAAMS,eAA3B,EAA4C,UAAC4C,KAAD,EAAW;AACrD,cAAIpE,EAAEoE,MAAME,MAAR,EAAgBC,EAAhB,CAAmB,MAAK5B,QAAxB,CAAJ,EAAuC;AACrC,kBAAKM,oBAAL,GAA4B,IAA5B;AACD;AACF,SAJD;AAKD,OAND;;AAQA,WAAKuB,aAAL,CAAmB;AAAA,eAAM,MAAKC,YAAL,CAAkBrB,aAAlB,CAAN;AAAA,OAAnB;AACD,KA5IiB;;AAAA,WA8IlBC,IA9IkB,iBA8Ibe,KA9Ia,EA8IN;AAAA;;AACV,UAAIA,KAAJ,EAAW;AACTA,cAAMM,cAAN;AACD;;AAED,UAAI,KAAKpB,gBAAL,IAAyB,CAAC,KAAKP,QAAnC,EAA6C;AAC3C;AACD;;AAED,UAAM4B,YAAY3E,EAAEe,KAAF,CAAQA,MAAMC,IAAd,CAAlB;AAEAhB,QAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBc,OAAjB,CAAyBkB,SAAzB;;AAEA,UAAI,CAAC,KAAK5B,QAAN,IAAkB4B,UAAUjB,kBAAV,EAAtB,EAAsD;AACpD;AACD;;AAED,WAAKX,QAAL,GAAgB,KAAhB;AACA,UAAM6B,aAAa5E,EAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBY,QAAjB,CAA0B5B,UAAUI,IAApC,CAAnB;;AAEA,UAAI6C,UAAJ,EAAgB;AACd,aAAKtB,gBAAL,GAAwB,IAAxB;AACD;;AAED,WAAKW,eAAL;;AACA,WAAKC,eAAL;;AAEAlE,QAAE8D,QAAF,EAAYe,GAAZ,CAAgB9D,MAAMK,OAAtB;AAEApB,QAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBmC,WAAjB,CAA6BnD,UAAUT,IAAvC;AAEAlB,QAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBkC,GAAjB,CAAqB9D,MAAMO,aAA3B;AACAtB,QAAE,KAAK4C,OAAP,EAAgBiC,GAAhB,CAAoB9D,MAAMU,iBAA1B;;AAGA,UAAImD,UAAJ,EAAgB;AACd,YAAMG,qBAAsBC,KAAKC,gCAAL,CAAsC,KAAKtC,QAA3C,CAA5B;AAEA3C,UAAE,KAAK2C,QAAP,EACG0B,GADH,CACOW,KAAKE,cADZ,EAC4B,UAACd,KAAD;AAAA,iBAAW,OAAKe,UAAL,CAAgBf,KAAhB,CAAX;AAAA,SAD5B,EAEGgB,oBAFH,CAEwBL,kBAFxB;AAGD,OAND,MAMO;AACL,aAAKI,UAAL;AACD;AACF,KA1LiB;;AAAA,WA4LlBE,OA5LkB,sBA4LR;AACRrF,QAAEsF,UAAF,CAAa,KAAK3C,QAAlB,EAA4BxC,QAA5B;AAEAH,QAAEuF,MAAF,EAAUzB,QAAV,EAAoB,KAAKnB,QAAzB,EAAmC,KAAKG,SAAxC,EAAmD+B,GAAnD,CAAuDzE,SAAvD;AAEA,WAAKqC,OAAL,GAA4B,IAA5B;AACA,WAAKE,QAAL,GAA4B,IAA5B;AACA,WAAKC,OAAL,GAA4B,IAA5B;AACA,WAAKE,SAAL,GAA4B,IAA5B;AACA,WAAKC,QAAL,GAA4B,IAA5B;AACA,WAAKC,kBAAL,GAA4B,IAA5B;AACA,WAAKC,oBAAL,GAA4B,IAA5B;AACA,WAAKC,eAAL,GAA4B,IAA5B;AACD,KAzMiB;;AAAA,WA2MlBsC,YA3MkB,2BA2MH;AACb,WAAK3B,aAAL;AACD,KA7MiB,EA+MlB;;;AA/MkB,WAiNlBnB,UAjNkB,uBAiNPF,MAjNO,EAiNC;AACjBA,iCACK/B,OADL,EAEK+B,MAFL;AAIAwC,WAAKS,eAAL,CAAqBxF,IAArB,EAA2BuC,MAA3B,EAAmC1B,WAAnC;AACA,aAAO0B,MAAP;AACD,KAxNiB;;AAAA,WA0NlBiC,YA1NkB,yBA0NLrB,aA1NK,EA0NU;AAAA;;AAC1B,UAAMwB,aAAa5E,EAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBY,QAAjB,CAA0B5B,UAAUI,IAApC,CAAnB;;AAEA,UAAI,CAAC,KAAKY,QAAL,CAAc+C,UAAf,IACD,KAAK/C,QAAL,CAAc+C,UAAd,CAAyBC,QAAzB,KAAsCC,KAAKC,YAD9C,EAC4D;AAC1D;AACA/B,iBAASC,IAAT,CAAc+B,WAAd,CAA0B,KAAKnD,QAA/B;AACD;;AAED,WAAKA,QAAL,CAAcoD,KAAd,CAAoBC,OAApB,GAA8B,OAA9B;;AACA,WAAKrD,QAAL,CAAcsD,eAAd,CAA8B,aAA9B;;AACA,WAAKtD,QAAL,CAAcuD,SAAd,GAA0B,CAA1B;;AAEA,UAAItB,UAAJ,EAAgB;AACdI,aAAKmB,MAAL,CAAY,KAAKxD,QAAjB;AACD;;AAED3C,QAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBqB,QAAjB,CAA0BrC,UAAUT,IAApC;;AAEA,UAAI,KAAKuB,OAAL,CAAa7B,KAAjB,EAAwB;AACtB,aAAKwF,aAAL;AACD;;AAED,UAAMC,aAAarG,EAAEe,KAAF,CAAQA,MAAMI,KAAd,EAAqB;AACtCiC;AADsC,OAArB,CAAnB;;AAIA,UAAMkD,qBAAqB,SAArBA,kBAAqB,GAAM;AAC/B,YAAI,OAAK7D,OAAL,CAAa7B,KAAjB,EAAwB;AACtB,iBAAK+B,QAAL,CAAc/B,KAAd;AACD;;AACD,eAAK0C,gBAAL,GAAwB,KAAxB;AACAtD,UAAE,OAAK2C,QAAP,EAAiBc,OAAjB,CAAyB4C,UAAzB;AACD,OAND;;AAQA,UAAIzB,UAAJ,EAAgB;AACd,YAAMG,qBAAsBC,KAAKC,gCAAL,CAAsC,KAAKtC,QAA3C,CAA5B;AAEA3C,UAAE,KAAK4C,OAAP,EACGyB,GADH,CACOW,KAAKE,cADZ,EAC4BoB,kBAD5B,EAEGlB,oBAFH,CAEwBL,kBAFxB;AAGD,OAND,MAMO;AACLuB;AACD;AACF,KAtQiB;;AAAA,WAwQlBF,aAxQkB,4BAwQF;AAAA;;AACdpG,QAAE8D,QAAF,EACGe,GADH,CACO9D,MAAMK,OADb,EACsB;AADtB,OAEG+C,EAFH,CAEMpD,MAAMK,OAFZ,EAEqB,UAACgD,KAAD,EAAW;AAC5B,YAAIN,aAAaM,MAAME,MAAnB,IACA,OAAK3B,QAAL,KAAkByB,MAAME,MADxB,IAEAtE,EAAE,OAAK2C,QAAP,EAAiB4D,GAAjB,CAAqBnC,MAAME,MAA3B,EAAmCkC,MAAnC,KAA8C,CAFlD,EAEqD;AACnD,iBAAK7D,QAAL,CAAc/B,KAAd;AACD;AACF,OARH;AASD,KAlRiB;;AAAA,WAoRlBqD,eApRkB,8BAoRA;AAAA;;AAChB,UAAI,KAAKlB,QAAL,IAAiB,KAAKN,OAAL,CAAa9B,QAAlC,EAA4C;AAC1CX,UAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBwB,EAAjB,CAAoBpD,MAAMQ,eAA1B,EAA2C,UAAC6C,KAAD,EAAW;AACpD,cAAIA,MAAMqC,KAAN,KAAgBjG,cAApB,EAAoC;AAClC4D,kBAAMM,cAAN;;AACA,mBAAKrB,IAAL;AACD;AACF,SALD;AAMD,OAPD,MAOO,IAAI,CAAC,KAAKN,QAAV,EAAoB;AACzB/C,UAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBkC,GAAjB,CAAqB9D,MAAMQ,eAA3B;AACD;AACF,KA/RiB;;AAAA,WAiSlB2C,eAjSkB,8BAiSA;AAAA;;AAChB,UAAI,KAAKnB,QAAT,EAAmB;AACjB/C,UAAEuF,MAAF,EAAUpB,EAAV,CAAapD,MAAMM,MAAnB,EAA2B,UAAC+C,KAAD;AAAA,iBAAW,OAAKoB,YAAL,CAAkBpB,KAAlB,CAAX;AAAA,SAA3B;AACD,OAFD,MAEO;AACLpE,UAAEuF,MAAF,EAAUV,GAAV,CAAc9D,MAAMM,MAApB;AACD;AACF,KAvSiB;;AAAA,WAySlB8D,UAzSkB,yBAySL;AAAA;;AACX,WAAKxC,QAAL,CAAcoD,KAAd,CAAoBC,OAApB,GAA8B,MAA9B;;AACA,WAAKrD,QAAL,CAAc+D,YAAd,CAA2B,aAA3B,EAA0C,IAA1C;;AACA,WAAKpD,gBAAL,GAAwB,KAAxB;;AACA,WAAKkB,aAAL,CAAmB,YAAM;AACvBxE,UAAE8D,SAASC,IAAX,EAAiBe,WAAjB,CAA6BnD,UAAUG,IAAvC;;AACA,eAAK6E,iBAAL;;AACA,eAAKC,eAAL;;AACA5G,UAAE,OAAK2C,QAAP,EAAiBc,OAAjB,CAAyB1C,MAAME,MAA/B;AACD,OALD;AAMD,KAnTiB;;AAAA,WAqTlB4F,eArTkB,8BAqTA;AAChB,UAAI,KAAK/D,SAAT,EAAoB;AAClB9C,UAAE,KAAK8C,SAAP,EAAkBgE,MAAlB;AACA,aAAKhE,SAAL,GAAiB,IAAjB;AACD;AACF,KA1TiB;;AAAA,WA4TlB0B,aA5TkB,0BA4TJuC,QA5TI,EA4TM;AAAA;;AACtB,UAAMC,UAAUhH,EAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBY,QAAjB,CAA0B5B,UAAUI,IAApC,IACZJ,UAAUI,IADE,GACK,EADrB;;AAGA,UAAI,KAAKgB,QAAL,IAAiB,KAAKN,OAAL,CAAa/B,QAAlC,EAA4C;AAC1C,aAAKoC,SAAL,GAAiBgB,SAASmD,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAAjB;AACA,aAAKnE,SAAL,CAAeoE,SAAf,GAA2BvF,UAAUE,QAArC;;AAEA,YAAImF,OAAJ,EAAa;AACXhH,YAAE,KAAK8C,SAAP,EAAkBkB,QAAlB,CAA2BgD,OAA3B;AACD;;AAEDhH,UAAE,KAAK8C,SAAP,EAAkBqE,QAAlB,CAA2BrD,SAASC,IAApC;AAEA/D,UAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBwB,EAAjB,CAAoBpD,MAAMO,aAA1B,EAAyC,UAAC8C,KAAD,EAAW;AAClD,cAAI,OAAKnB,oBAAT,EAA+B;AAC7B,mBAAKA,oBAAL,GAA4B,KAA5B;AACA;AACD;;AACD,cAAImB,MAAME,MAAN,KAAiBF,MAAMgD,aAA3B,EAA0C;AACxC;AACD;;AACD,cAAI,OAAK3E,OAAL,CAAa/B,QAAb,KAA0B,QAA9B,EAAwC;AACtC,mBAAKiC,QAAL,CAAc/B,KAAd;AACD,WAFD,MAEO;AACL,mBAAKyC,IAAL;AACD;AACF,SAbD;;AAeA,YAAI2D,OAAJ,EAAa;AACXhC,eAAKmB,MAAL,CAAY,KAAKrD,SAAjB;AACD;;AAED9C,UAAE,KAAK8C,SAAP,EAAkBkB,QAAlB,CAA2BrC,UAAUT,IAArC;;AAEA,YAAI,CAAC6F,QAAL,EAAe;AACb;AACD;;AAED,YAAI,CAACC,OAAL,EAAc;AACZD;AACA;AACD;;AAED,YAAMM,6BAA6BrC,KAAKC,gCAAL,CAAsC,KAAKnC,SAA3C,CAAnC;AAEA9C,UAAE,KAAK8C,SAAP,EACGuB,GADH,CACOW,KAAKE,cADZ,EAC4B6B,QAD5B,EAEG3B,oBAFH,CAEwBiC,0BAFxB;AAGD,OA7CD,MA6CO,IAAI,CAAC,KAAKtE,QAAN,IAAkB,KAAKD,SAA3B,EAAsC;AAC3C9C,UAAE,KAAK8C,SAAP,EAAkBgC,WAAlB,CAA8BnD,UAAUT,IAAxC;;AAEA,YAAMoG,iBAAiB,SAAjBA,cAAiB,GAAM;AAC3B,iBAAKT,eAAL;;AACA,cAAIE,QAAJ,EAAc;AACZA;AACD;AACF,SALD;;AAOA,YAAI/G,EAAE,KAAK2C,QAAP,EAAiBY,QAAjB,CAA0B5B,UAAUI,IAApC,CAAJ,EAA+C;AAC7C,cAAMsF,8BAA6BrC,KAAKC,gCAAL,CAAsC,KAAKnC,SAA3C,CAAnC;;AAEA9C,YAAE,KAAK8C,SAAP,EACGuB,GADH,CACOW,KAAKE,cADZ,EAC4BoC,cAD5B,EAEGlC,oBAFH,CAEwBiC,2BAFxB;AAGD,SAND,MAMO;AACLC;AACD;AACF,OAnBM,MAmBA,IAAIP,QAAJ,EAAc;AACnBA;AACD;AACF,KAnYiB,EAqYlB;AACA;AACA;AACA;;;AAxYkB,WA0YlBlD,aA1YkB,4BA0YF;AACd,UAAM0D,qBACJ,KAAK5E,QAAL,CAAc6E,YAAd,GAA6B1D,SAAS2D,eAAT,CAAyBC,YADxD;;AAGA,UAAI,CAAC,KAAK1E,kBAAN,IAA4BuE,kBAAhC,EAAoD;AAClD,aAAK5E,QAAL,CAAcoD,KAAd,CAAoB4B,WAApB,GAAqC,KAAKzE,eAA1C;AACD;;AAED,UAAI,KAAKF,kBAAL,IAA2B,CAACuE,kBAAhC,EAAoD;AAClD,aAAK5E,QAAL,CAAcoD,KAAd,CAAoB6B,YAApB,GAAsC,KAAK1E,eAA3C;AACD;AACF,KArZiB;;AAAA,WAuZlByD,iBAvZkB,gCAuZE;AAClB,WAAKhE,QAAL,CAAcoD,KAAd,CAAoB4B,WAApB,GAAkC,EAAlC;AACA,WAAKhF,QAAL,CAAcoD,KAAd,CAAoB6B,YAApB,GAAmC,EAAnC;AACD,KA1ZiB;;AAAA,WA4ZlBjE,eA5ZkB,8BA4ZA;AAChB,UAAMkE,OAAO/D,SAASC,IAAT,CAAc+D,qBAAd,EAAb;AACA,WAAK9E,kBAAL,GAA0B6E,KAAKE,IAAL,GAAYF,KAAKG,KAAjB,GAAyBzC,OAAO0C,UAA1D;AACA,WAAK/E,eAAL,GAAuB,KAAKgF,kBAAL,EAAvB;AACD,KAhaiB;;AAAA,WAkalBtE,aAlakB,4BAkaF;AAAA;;AACd,UAAI,KAAKZ,kBAAT,EAA6B;AAC3B;AACA;AAEA;AACAhD,UAAEgC,SAASI,aAAX,EAA0B+F,IAA1B,CAA+B,UAACC,KAAD,EAAQ7F,OAAR,EAAoB;AACjD,cAAM8F,gBAAgBrI,EAAEuC,OAAF,EAAW,CAAX,EAAcwD,KAAd,CAAoB6B,YAA1C;AACA,cAAMU,oBAAoBtI,EAAEuC,OAAF,EAAWgG,GAAX,CAAe,eAAf,CAA1B;AACAvI,YAAEuC,OAAF,EAAWiG,IAAX,CAAgB,eAAhB,EAAiCH,aAAjC,EAAgDE,GAAhD,CAAoD,eAApD,EAAwEE,WAAWH,iBAAX,IAAgC,OAAKpF,eAA7G;AACD,SAJD,EAL2B,CAW3B;;AACAlD,UAAEgC,SAASK,cAAX,EAA2B8F,IAA3B,CAAgC,UAACC,KAAD,EAAQ7F,OAAR,EAAoB;AAClD,cAAMmG,eAAe1I,EAAEuC,OAAF,EAAW,CAAX,EAAcwD,KAAd,CAAoB4C,WAAzC;AACA,cAAMC,mBAAmB5I,EAAEuC,OAAF,EAAWgG,GAAX,CAAe,cAAf,CAAzB;AACAvI,YAAEuC,OAAF,EAAWiG,IAAX,CAAgB,cAAhB,EAAgCE,YAAhC,EAA8CH,GAA9C,CAAkD,cAAlD,EAAqEE,WAAWG,gBAAX,IAA+B,OAAK1F,eAAzG;AACD,SAJD,EAZ2B,CAkB3B;;AACAlD,UAAEgC,SAASM,cAAX,EAA2B6F,IAA3B,CAAgC,UAACC,KAAD,EAAQ7F,OAAR,EAAoB;AAClD,cAAMmG,eAAe1I,EAAEuC,OAAF,EAAW,CAAX,EAAcwD,KAAd,CAAoB4C,WAAzC;AACA,cAAMC,mBAAmB5I,EAAEuC,OAAF,EAAWgG,GAAX,CAAe,cAAf,CAAzB;AACAvI,YAAEuC,OAAF,EAAWiG,IAAX,CAAgB,cAAhB,EAAgCE,YAAhC,EAA8CH,GAA9C,CAAkD,cAAlD,EAAqEE,WAAWG,gBAAX,IAA+B,OAAK1F,eAAzG;AACD,SAJD,EAnB2B,CAyB3B;;AACA,YAAMmF,gBAAgBvE,SAASC,IAAT,CAAcgC,KAAd,CAAoB6B,YAA1C;AACA,YAAMU,oBAAoBtI,EAAE8D,SAASC,IAAX,EAAiBwE,GAAjB,CAAqB,eAArB,CAA1B;AACAvI,UAAE8D,SAASC,IAAX,EAAiByE,IAAjB,CAAsB,eAAtB,EAAuCH,aAAvC,EAAsDE,GAAtD,CAA0D,eAA1D,EAA8EE,WAAWH,iBAAX,IAAgC,KAAKpF,eAAnH;AACD;AACF,KAjciB;;AAAA,WAmclB0D,eAnckB,8BAmcA;AAChB;AACA5G,QAAEgC,SAASI,aAAX,EAA0B+F,IAA1B,CAA+B,UAACC,KAAD,EAAQ7F,OAAR,EAAoB;AACjD,YAAMsG,UAAU7I,EAAEuC,OAAF,EAAWiG,IAAX,CAAgB,eAAhB,CAAhB;;AACA,YAAI,OAAOK,OAAP,KAAmB,WAAvB,EAAoC;AAClC7I,YAAEuC,OAAF,EAAWgG,GAAX,CAAe,eAAf,EAAgCM,OAAhC,EAAyCvD,UAAzC,CAAoD,eAApD;AACD;AACF,OALD,EAFgB,CAShB;;AACAtF,QAAKgC,SAASK,cAAd,UAAiCL,SAASM,cAA1C,EAA4D6F,IAA5D,CAAiE,UAACC,KAAD,EAAQ7F,OAAR,EAAoB;AACnF,YAAMuG,SAAS9I,EAAEuC,OAAF,EAAWiG,IAAX,CAAgB,cAAhB,CAAf;;AACA,YAAI,OAAOM,MAAP,KAAkB,WAAtB,EAAmC;AACjC9I,YAAEuC,OAAF,EAAWgG,GAAX,CAAe,cAAf,EAA+BO,MAA/B,EAAuCxD,UAAvC,CAAkD,cAAlD;AACD;AACF,OALD,EAVgB,CAiBhB;;AACA,UAAMuD,UAAU7I,EAAE8D,SAASC,IAAX,EAAiByE,IAAjB,CAAsB,eAAtB,CAAhB;;AACA,UAAI,OAAOK,OAAP,KAAmB,WAAvB,EAAoC;AAClC7I,UAAE8D,SAASC,IAAX,EAAiBwE,GAAjB,CAAqB,eAArB,EAAsCM,OAAtC,EAA+CvD,UAA/C,CAA0D,eAA1D;AACD;AACF,KAzdiB;;AAAA,WA2dlB4C,kBA3dkB,iCA2dG;AAAE;AACrB,UAAMa,YAAYjF,SAASmD,aAAT,CAAuB,KAAvB,CAAlB;AACA8B,gBAAU7B,SAAV,GAAsBvF,UAAUC,kBAAhC;AACAkC,eAASC,IAAT,CAAc+B,WAAd,CAA0BiD,SAA1B;AACA,UAAMC,iBAAiBD,UAAUjB,qBAAV,GAAkCmB,KAAlC,GAA0CF,UAAUG,WAA3E;AACApF,eAASC,IAAT,CAAcoF,WAAd,CAA0BJ,SAA1B;AACA,aAAOC,cAAP;AACD,KAleiB,EAoelB;;;AApekB,UAseXI,gBAteW,6BAseM5G,MAteN,EAsecY,aAted,EAse6B;AAC7C,aAAO,KAAK+E,IAAL,CAAU,YAAY;AAC3B,YAAIK,OAAOxI,EAAE,IAAF,EAAQwI,IAAR,CAAarI,QAAb,CAAX;;AACA,YAAMsC,4BACD1C,MAAMU,OADL,EAEDT,EAAE,IAAF,EAAQwI,IAAR,EAFC,EAGD,OAAOhG,MAAP,KAAkB,QAAlB,IAA8BA,MAH7B,CAAN;;AAMA,YAAI,CAACgG,IAAL,EAAW;AACTA,iBAAO,IAAIzI,KAAJ,CAAU,IAAV,EAAgB0C,OAAhB,CAAP;AACAzC,YAAE,IAAF,EAAQwI,IAAR,CAAarI,QAAb,EAAuBqI,IAAvB;AACD;;AAED,YAAI,OAAOhG,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;AAC9B,cAAI,OAAOgG,KAAKhG,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;AACvC,kBAAM,IAAI6G,SAAJ,wBAAkC7G,MAAlC,QAAN;AACD;;AACDgG,eAAKhG,MAAL,EAAaY,aAAb;AACD,SALD,MAKO,IAAIX,QAAQ5B,IAAZ,EAAkB;AACvB2H,eAAK3H,IAAL,CAAUuC,aAAV;AACD;AACF,OArBM,CAAP;AAsBD,KA7fiB;;AAAA;AAAA;AAAA,0BAgFG;AACnB,eAAOlD,OAAP;AACD;AAlFiB;AAAA;AAAA,0BAoFG;AACnB,eAAOO,OAAP;AACD;AAtFiB;;AAAA;AAAA;AAggBpB;;;;;;;AAMAT,IAAE8D,QAAF,EAAYK,EAAZ,CAAepD,MAAMW,cAArB,EAAqCM,SAASE,WAA9C,EAA2D,UAAUkC,KAAV,EAAiB;AAAA;;AAC1E,QAAIE,MAAJ;AACA,QAAMgF,WAAWtE,KAAKuE,sBAAL,CAA4B,IAA5B,CAAjB;;AAEA,QAAID,QAAJ,EAAc;AACZhF,eAAStE,EAAEsJ,QAAF,EAAY,CAAZ,CAAT;AACD;;AAED,QAAM9G,SAASxC,EAAEsE,MAAF,EAAUkE,IAAV,CAAerI,QAAf,IACX,QADW,qBAERH,EAAEsE,MAAF,EAAUkE,IAAV,EAFQ,EAGRxI,EAAE,IAAF,EAAQwI,IAAR,EAHQ,CAAf;;AAMA,QAAI,KAAKgB,OAAL,KAAiB,GAAjB,IAAwB,KAAKA,OAAL,KAAiB,MAA7C,EAAqD;AACnDpF,YAAMM,cAAN;AACD;;AAED,QAAM+E,UAAUzJ,EAAEsE,MAAF,EAAUD,GAAV,CAActD,MAAMG,IAApB,EAA0B,UAACsC,SAAD,EAAe;AACvD,UAAIA,UAAUE,kBAAV,EAAJ,EAAoC;AAClC;AACA;AACD;;AAED+F,cAAQpF,GAAR,CAAYtD,MAAME,MAAlB,EAA0B,YAAM;AAC9B,YAAIjB,EAAE,OAAF,EAAQuE,EAAR,CAAW,UAAX,CAAJ,EAA4B;AAC1B,kBAAK3D,KAAL;AACD;AACF,OAJD;AAKD,KAXe,CAAhB;;AAaAb,UAAMqJ,gBAAN,CAAuBM,IAAvB,CAA4B1J,EAAEsE,MAAF,CAA5B,EAAuC9B,MAAvC,EAA+C,IAA/C;AACD,GAhCD;AAkCA;;;;;;AAMAxC,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,IAAaF,MAAMqJ,gBAAnB;AACApJ,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,EAAW0J,WAAX,GAAyB5J,KAAzB;;AACAC,IAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,EAAW2J,UAAX,GAAwB,YAAY;AAClC5J,MAAEO,EAAF,CAAKN,IAAL,IAAaK,kBAAb;AACA,WAAOP,MAAMqJ,gBAAb;AACD,GAHD;;AAKA,SAAOrJ,KAAP;AACD,CAtjBa,CAsjBXC,CAtjBW,CAAd","sourcesContent":["import $ from 'jquery'\nimport Util from './util'\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.1.0): modal.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Modal = (($) => {\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'modal'\n const VERSION = '4.1.0'\n const DATA_KEY = 'bs.modal'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const DATA_API_KEY = '.data-api'\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const ESCAPE_KEYCODE = 27 // KeyboardEvent.which value for Escape (Esc) key\n\n const Default = {\n backdrop : true,\n keyboard : true,\n focus : true,\n show : true\n }\n\n const DefaultType = {\n backdrop : '(boolean|string)',\n keyboard : 'boolean',\n focus : 'boolean',\n show : 'boolean'\n }\n\n const Event = {\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n FOCUSIN : `focusin${EVENT_KEY}`,\n RESIZE : `resize${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DISMISS : `click.dismiss${EVENT_KEY}`,\n KEYDOWN_DISMISS : `keydown.dismiss${EVENT_KEY}`,\n MOUSEUP_DISMISS : `mouseup.dismiss${EVENT_KEY}`,\n MOUSEDOWN_DISMISS : `mousedown.dismiss${EVENT_KEY}`,\n CLICK_DATA_API : `click${EVENT_KEY}${DATA_API_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n SCROLLBAR_MEASURER : 'modal-scrollbar-measure',\n BACKDROP : 'modal-backdrop',\n OPEN : 'modal-open',\n FADE : 'fade',\n SHOW : 'show'\n }\n\n const Selector = {\n DIALOG : '.modal-dialog',\n DATA_TOGGLE : '[data-toggle=\"modal\"]',\n DATA_DISMISS : '[data-dismiss=\"modal\"]',\n FIXED_CONTENT : '.fixed-top, .fixed-bottom, .is-fixed, .sticky-top',\n STICKY_CONTENT : '.sticky-top',\n NAVBAR_TOGGLER : '.navbar-toggler'\n }\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Modal {\n constructor(element, config) {\n this._config = this._getConfig(config)\n this._element = element\n this._dialog = $(element).find(Selector.DIALOG)[0]\n this._backdrop = null\n this._isShown = false\n this._isBodyOverflowing = false\n this._ignoreBackdropClick = false\n this._scrollbarWidth = 0\n }\n\n // Getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n // Public\n\n toggle(relatedTarget) {\n return this._isShown ? this.hide() : this.show(relatedTarget)\n }\n\n show(relatedTarget) {\n if (this._isTransitioning || this._isShown) {\n return\n }\n\n if ($(this._element).hasClass(ClassName.FADE)) {\n this._isTransitioning = true\n }\n\n const showEvent = $.Event(Event.SHOW, {\n relatedTarget\n })\n\n $(this._element).trigger(showEvent)\n\n if (this._isShown || showEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n this._isShown = true\n\n this._checkScrollbar()\n this._setScrollbar()\n\n this._adjustDialog()\n\n $(document.body).addClass(ClassName.OPEN)\n\n this._setEscapeEvent()\n this._setResizeEvent()\n\n $(this._element).on(\n Event.CLICK_DISMISS,\n Selector.DATA_DISMISS,\n (event) => this.hide(event)\n )\n\n $(this._dialog).on(Event.MOUSEDOWN_DISMISS, () => {\n $(this._element).one(Event.MOUSEUP_DISMISS, (event) => {\n if ($(event.target).is(this._element)) {\n this._ignoreBackdropClick = true\n }\n })\n })\n\n this._showBackdrop(() => this._showElement(relatedTarget))\n }\n\n hide(event) {\n if (event) {\n event.preventDefault()\n }\n\n if (this._isTransitioning || !this._isShown) {\n return\n }\n\n const hideEvent = $.Event(Event.HIDE)\n\n $(this._element).trigger(hideEvent)\n\n if (!this._isShown || hideEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n this._isShown = false\n const transition = $(this._element).hasClass(ClassName.FADE)\n\n if (transition) {\n this._isTransitioning = true\n }\n\n this._setEscapeEvent()\n this._setResizeEvent()\n\n $(document).off(Event.FOCUSIN)\n\n $(this._element).removeClass(ClassName.SHOW)\n\n $(this._element).off(Event.CLICK_DISMISS)\n $(this._dialog).off(Event.MOUSEDOWN_DISMISS)\n\n\n if (transition) {\n const transitionDuration = Util.getTransitionDurationFromElement(this._element)\n\n $(this._element)\n .one(Util.TRANSITION_END, (event) => this._hideModal(event))\n .emulateTransitionEnd(transitionDuration)\n } else {\n this._hideModal()\n }\n }\n\n dispose() {\n $.removeData(this._element, DATA_KEY)\n\n $(window, document, this._element, this._backdrop).off(EVENT_KEY)\n\n this._config = null\n this._element = null\n this._dialog = null\n this._backdrop = null\n this._isShown = null\n this._isBodyOverflowing = null\n this._ignoreBackdropClick = null\n this._scrollbarWidth = null\n }\n\n handleUpdate() {\n this._adjustDialog()\n }\n\n // Private\n\n _getConfig(config) {\n config = {\n ...Default,\n ...config\n }\n Util.typeCheckConfig(NAME, config, DefaultType)\n return config\n }\n\n _showElement(relatedTarget) {\n const transition = $(this._element).hasClass(ClassName.FADE)\n\n if (!this._element.parentNode ||\n this._element.parentNode.nodeType !== Node.ELEMENT_NODE) {\n // Don't move modal's DOM position\n document.body.appendChild(this._element)\n }\n\n this._element.style.display = 'block'\n this._element.removeAttribute('aria-hidden')\n this._element.scrollTop = 0\n\n if (transition) {\n Util.reflow(this._element)\n }\n\n $(this._element).addClass(ClassName.SHOW)\n\n if (this._config.focus) {\n this._enforceFocus()\n }\n\n const shownEvent = $.Event(Event.SHOWN, {\n relatedTarget\n })\n\n const transitionComplete = () => {\n if (this._config.focus) {\n this._element.focus()\n }\n this._isTransitioning = false\n $(this._element).trigger(shownEvent)\n }\n\n if (transition) {\n const transitionDuration = Util.getTransitionDurationFromElement(this._element)\n\n $(this._dialog)\n .one(Util.TRANSITION_END, transitionComplete)\n .emulateTransitionEnd(transitionDuration)\n } else {\n transitionComplete()\n }\n }\n\n _enforceFocus() {\n $(document)\n .off(Event.FOCUSIN) // Guard against infinite focus loop\n .on(Event.FOCUSIN, (event) => {\n if (document !== event.target &&\n this._element !== event.target &&\n $(this._element).has(event.target).length === 0) {\n this._element.focus()\n }\n })\n }\n\n _setEscapeEvent() {\n if (this._isShown && this._config.keyboard) {\n $(this._element).on(Event.KEYDOWN_DISMISS, (event) => {\n if (event.which === ESCAPE_KEYCODE) {\n event.preventDefault()\n this.hide()\n }\n })\n } else if (!this._isShown) {\n $(this._element).off(Event.KEYDOWN_DISMISS)\n }\n }\n\n _setResizeEvent() {\n if (this._isShown) {\n $(window).on(Event.RESIZE, (event) => this.handleUpdate(event))\n } else {\n $(window).off(Event.RESIZE)\n }\n }\n\n _hideModal() {\n this._element.style.display = 'none'\n this._element.setAttribute('aria-hidden', true)\n this._isTransitioning = false\n this._showBackdrop(() => {\n $(document.body).removeClass(ClassName.OPEN)\n this._resetAdjustments()\n this._resetScrollbar()\n $(this._element).trigger(Event.HIDDEN)\n })\n }\n\n _removeBackdrop() {\n if (this._backdrop) {\n $(this._backdrop).remove()\n this._backdrop = null\n }\n }\n\n _showBackdrop(callback) {\n const animate = $(this._element).hasClass(ClassName.FADE)\n ? ClassName.FADE : ''\n\n if (this._isShown && this._config.backdrop) {\n this._backdrop = document.createElement('div')\n this._backdrop.className = ClassName.BACKDROP\n\n if (animate) {\n $(this._backdrop).addClass(animate)\n }\n\n $(this._backdrop).appendTo(document.body)\n\n $(this._element).on(Event.CLICK_DISMISS, (event) => {\n if (this._ignoreBackdropClick) {\n this._ignoreBackdropClick = false\n return\n }\n if (event.target !== event.currentTarget) {\n return\n }\n if (this._config.backdrop === 'static') {\n this._element.focus()\n } else {\n this.hide()\n }\n })\n\n if (animate) {\n Util.reflow(this._backdrop)\n }\n\n $(this._backdrop).addClass(ClassName.SHOW)\n\n if (!callback) {\n return\n }\n\n if (!animate) {\n callback()\n return\n }\n\n const backdropTransitionDuration = Util.getTransitionDurationFromElement(this._backdrop)\n\n $(this._backdrop)\n .one(Util.TRANSITION_END, callback)\n .emulateTransitionEnd(backdropTransitionDuration)\n } else if (!this._isShown && this._backdrop) {\n $(this._backdrop).removeClass(ClassName.SHOW)\n\n const callbackRemove = () => {\n this._removeBackdrop()\n if (callback) {\n callback()\n }\n }\n\n if ($(this._element).hasClass(ClassName.FADE)) {\n const backdropTransitionDuration = Util.getTransitionDurationFromElement(this._backdrop)\n\n $(this._backdrop)\n .one(Util.TRANSITION_END, callbackRemove)\n .emulateTransitionEnd(backdropTransitionDuration)\n } else {\n callbackRemove()\n }\n } else if (callback) {\n callback()\n }\n }\n\n // ----------------------------------------------------------------------\n // the following methods are used to handle overflowing modals\n // todo (fat): these should probably be refactored out of modal.js\n // ----------------------------------------------------------------------\n\n _adjustDialog() {\n const isModalOverflowing =\n this._element.scrollHeight > document.documentElement.clientHeight\n\n if (!this._isBodyOverflowing && isModalOverflowing) {\n this._element.style.paddingLeft = `${this._scrollbarWidth}px`\n }\n\n if (this._isBodyOverflowing && !isModalOverflowing) {\n this._element.style.paddingRight = `${this._scrollbarWidth}px`\n }\n }\n\n _resetAdjustments() {\n this._element.style.paddingLeft = ''\n this._element.style.paddingRight = ''\n }\n\n _checkScrollbar() {\n const rect = document.body.getBoundingClientRect()\n this._isBodyOverflowing = rect.left + rect.right < window.innerWidth\n this._scrollbarWidth = this._getScrollbarWidth()\n }\n\n _setScrollbar() {\n if (this._isBodyOverflowing) {\n // Note: DOMNode.style.paddingRight returns the actual value or '' if not set\n // while $(DOMNode).css('padding-right') returns the calculated value or 0 if not set\n\n // Adjust fixed content padding\n $(Selector.FIXED_CONTENT).each((index, element) => {\n const actualPadding = $(element)[0].style.paddingRight\n const calculatedPadding = $(element).css('padding-right')\n $(element).data('padding-right', actualPadding).css('padding-right', `${parseFloat(calculatedPadding) + this._scrollbarWidth}px`)\n })\n\n // Adjust sticky content margin\n $(Selector.STICKY_CONTENT).each((index, element) => {\n const actualMargin = $(element)[0].style.marginRight\n const calculatedMargin = $(element).css('margin-right')\n $(element).data('margin-right', actualMargin).css('margin-right', `${parseFloat(calculatedMargin) - this._scrollbarWidth}px`)\n })\n\n // Adjust navbar-toggler margin\n $(Selector.NAVBAR_TOGGLER).each((index, element) => {\n const actualMargin = $(element)[0].style.marginRight\n const calculatedMargin = $(element).css('margin-right')\n $(element).data('margin-right', actualMargin).css('margin-right', `${parseFloat(calculatedMargin) + this._scrollbarWidth}px`)\n })\n\n // Adjust body padding\n const actualPadding = document.body.style.paddingRight\n const calculatedPadding = $(document.body).css('padding-right')\n $(document.body).data('padding-right', actualPadding).css('padding-right', `${parseFloat(calculatedPadding) + this._scrollbarWidth}px`)\n }\n }\n\n _resetScrollbar() {\n // Restore fixed content padding\n $(Selector.FIXED_CONTENT).each((index, element) => {\n const padding = $(element).data('padding-right')\n if (typeof padding !== 'undefined') {\n $(element).css('padding-right', padding).removeData('padding-right')\n }\n })\n\n // Restore sticky content and navbar-toggler margin\n $(`${Selector.STICKY_CONTENT}, ${Selector.NAVBAR_TOGGLER}`).each((index, element) => {\n const margin = $(element).data('margin-right')\n if (typeof margin !== 'undefined') {\n $(element).css('margin-right', margin).removeData('margin-right')\n }\n })\n\n // Restore body padding\n const padding = $(document.body).data('padding-right')\n if (typeof padding !== 'undefined') {\n $(document.body).css('padding-right', padding).removeData('padding-right')\n }\n }\n\n _getScrollbarWidth() { // thx d.walsh\n const scrollDiv = document.createElement('div')\n scrollDiv.className = ClassName.SCROLLBAR_MEASURER\n document.body.appendChild(scrollDiv)\n const scrollbarWidth = scrollDiv.getBoundingClientRect().width - scrollDiv.clientWidth\n document.body.removeChild(scrollDiv)\n return scrollbarWidth\n }\n\n // Static\n\n static _jQueryInterface(config, relatedTarget) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = {\n ...Modal.Default,\n ...$(this).data(),\n ...typeof config === 'object' && config\n }\n\n if (!data) {\n data = new Modal(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new TypeError(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config](relatedTarget)\n } else if (_config.show) {\n data.show(relatedTarget)\n }\n })\n }\n }\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Data Api implementation\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $(document).on(Event.CLICK_DATA_API, Selector.DATA_TOGGLE, function (event) {\n let target\n const selector = Util.getSelectorFromElement(this)\n\n if (selector) {\n target = $(selector)[0]\n }\n\n const config = $(target).data(DATA_KEY)\n ? 'toggle' : {\n ...$(target).data(),\n ...$(this).data()\n }\n\n if (this.tagName === 'A' || this.tagName === 'AREA') {\n event.preventDefault()\n }\n\n const $target = $(target).one(Event.SHOW, (showEvent) => {\n if (showEvent.isDefaultPrevented()) {\n // Only register focus restorer if modal will actually get shown\n return\n }\n\n $target.one(Event.HIDDEN, () => {\n if ($(this).is(':visible')) {\n this.focus()\n }\n })\n })\n\n Modal._jQueryInterface.call($(target), config, this)\n })\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Modal._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Modal\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Modal._jQueryInterface\n }\n\n return Modal\n})($)\n\nexport default Modal\n"],"file":"modal.js"}