blob: 29c15499f6efb4c11faa04ea9c8d86f0e010157f [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["../src/tooltip.js"],"names":["Tooltip","$","NAME","VERSION","DATA_KEY","EVENT_KEY","JQUERY_NO_CONFLICT","fn","CLASS_PREFIX","BSCLS_PREFIX_REGEX","RegExp","DefaultType","animation","template","title","trigger","delay","html","selector","placement","offset","container","fallbackPlacement","boundary","AttachmentMap","AUTO","TOP","RIGHT","BOTTOM","LEFT","Default","HoverState","SHOW","OUT","Event","HIDE","HIDDEN","SHOWN","INSERTED","CLICK","FOCUSIN","FOCUSOUT","MOUSEENTER","MOUSELEAVE","ClassName","FADE","Selector","TOOLTIP","TOOLTIP_INNER","ARROW","Trigger","HOVER","FOCUS","MANUAL","element","config","Popper","TypeError","_isEnabled","_timeout","_hoverState","_activeTrigger","_popper","_getConfig","tip","_setListeners","enable","disable","toggleEnabled","toggle","event","dataKey","constructor","context","currentTarget","data","_getDelegateConfig","click","_isWithActiveTrigger","_enter","_leave","getTipElement","hasClass","dispose","clearTimeout","removeData","off","closest","remove","destroy","show","css","Error","showEvent","isWithContent","isInTheDom","contains","ownerDocument","documentElement","isDefaultPrevented","tipId","Util","getUID","setAttribute","setContent","addClass","call","attachment","_getAttachment","addAttachmentClass","document","body","appendTo","modifiers","flip","behavior","arrow","preventOverflow","boundariesElement","onCreate","originalPlacement","_handlePopperPlacementChange","onUpdate","children","on","noop","complete","_fixTransition","prevHoverState","transitionDuration","getTransitionDurationFromElement","one","TRANSITION_END","emulateTransitionEnd","hide","callback","hideEvent","parentNode","removeChild","_cleanTipClass","removeAttribute","removeClass","update","scheduleUpdate","Boolean","getTitle","$tip","setElementContent","find","$element","content","nodeType","jquery","parent","is","empty","append","text","getAttribute","toUpperCase","triggers","split","forEach","eventIn","eventOut","_fixTitle","titleType","type","setTimeout","toString","typeCheckConfig","key","tabClass","attr","match","length","join","initConfigAnimation","_jQueryInterface","each","_config","test","Constructor","noConflict"],"mappings":";;;;;;;;AAIA;;;;;;AAOA,IAAMA,UAAW,UAACC,CAAD,EAAO;AACtB;;;;;AAMA,MAAMC,OAAqB,SAA3B;AACA,MAAMC,UAAqB,OAA3B;AACA,MAAMC,WAAqB,YAA3B;AACA,MAAMC,kBAAyBD,QAA/B;AACA,MAAME,qBAAqBL,EAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,CAA3B;AACA,MAAMM,eAAqB,YAA3B;AACA,MAAMC,qBAAqB,IAAIC,MAAJ,aAAqBF,YAArB,WAAyC,GAAzC,CAA3B;AAEA,MAAMG,cAAc;AAClBC,eAAsB,SADJ;AAElBC,cAAsB,QAFJ;AAGlBC,WAAsB,2BAHJ;AAIlBC,aAAsB,QAJJ;AAKlBC,WAAsB,iBALJ;AAMlBC,UAAsB,SANJ;AAOlBC,cAAsB,kBAPJ;AAQlBC,eAAsB,mBARJ;AASlBC,YAAsB,iBATJ;AAUlBC,eAAsB,0BAVJ;AAWlBC,uBAAsB,gBAXJ;AAYlBC,cAAsB;AAZJ,GAApB;AAeA,MAAMC,gBAAgB;AACpBC,UAAS,MADW;AAEpBC,SAAS,KAFW;AAGpBC,WAAS,OAHW;AAIpBC,YAAS,QAJW;AAKpBC,UAAS;AALW,GAAtB;AAQA,MAAMC,UAAU;AACdlB,eAAsB,IADR;AAEdC,cAAsB,yCACF,2BADE,GAEF,yCAJN;AAKdE,aAAsB,aALR;AAMdD,WAAsB,EANR;AAOdE,WAAsB,CAPR;AAQdC,UAAsB,KARR;AASdC,cAAsB,KATR;AAUdC,eAAsB,KAVR;AAWdC,YAAsB,CAXR;AAYdC,eAAsB,KAZR;AAadC,uBAAsB,MAbR;AAcdC,cAAsB;AAdR,GAAhB;AAiBA,MAAMQ,aAAa;AACjBC,UAAO,MADU;AAEjBC,SAAO;AAFU,GAAnB;AAKA,MAAMC,QAAQ;AACZC,mBAAoB9B,SADR;AAEZ+B,uBAAsB/B,SAFV;AAGZ2B,mBAAoB3B,SAHR;AAIZgC,qBAAqBhC,SAJT;AAKZiC,2BAAwBjC,SALZ;AAMZkC,qBAAqBlC,SANT;AAOZmC,yBAAuBnC,SAPX;AAQZoC,2BAAwBpC,SARZ;AASZqC,+BAA0BrC,SATd;AAUZsC,+BAA0BtC;AAVd,GAAd;AAaA,MAAMuC,YAAY;AAChBC,UAAO,MADS;AAEhBb,UAAO;AAFS,GAAlB;AAKA,MAAMc,WAAW;AACfC,aAAgB,UADD;AAEfC,mBAAgB,gBAFD;AAGfC,WAAgB;AAHD,GAAjB;AAMA,MAAMC,UAAU;AACdC,WAAS,OADK;AAEdC,WAAS,OAFK;AAGdb,WAAS,OAHK;AAIdc,YAAS;AAIX;;;;;;AARgB,GAAhB;;AApFsB,MAkGhBrD,OAlGgB;AAAA;AAAA;AAmGpB,qBAAYsD,OAAZ,EAAqBC,MAArB,EAA6B;AAC3B;;;;AAIA,UAAI,OAAOC,MAAP,KAAkB,WAAtB,EAAmC;AACjC,cAAM,IAAIC,SAAJ,CAAc,8DAAd,CAAN;AACD,OAP0B,CAS3B;;;AACA,WAAKC,UAAL,GAAsB,IAAtB;AACA,WAAKC,QAAL,GAAsB,CAAtB;AACA,WAAKC,WAAL,GAAsB,EAAtB;AACA,WAAKC,cAAL,GAAsB,EAAtB;AACA,WAAKC,OAAL,GAAsB,IAAtB,CAd2B,CAgB3B;;AACA,WAAKR,OAAL,GAAeA,OAAf;AACA,WAAKC,MAAL,GAAe,KAAKQ,UAAL,CAAgBR,MAAhB,CAAf;AACA,WAAKS,GAAL,GAAe,IAAf;;AAEA,WAAKC,aAAL;AACD,KAzHmB,CA2HpB;;;AA3HoB;;AAyJpB;AAzJoB,WA2JpBC,MA3JoB,qBA2JX;AACP,WAAKR,UAAL,GAAkB,IAAlB;AACD,KA7JmB;;AAAA,WA+JpBS,OA/JoB,sBA+JV;AACR,WAAKT,UAAL,GAAkB,KAAlB;AACD,KAjKmB;;AAAA,WAmKpBU,aAnKoB,4BAmKJ;AACd,WAAKV,UAAL,GAAkB,CAAC,KAAKA,UAAxB;AACD,KArKmB;;AAAA,WAuKpBW,MAvKoB,mBAuKbC,KAvKa,EAuKN;AACZ,UAAI,CAAC,KAAKZ,UAAV,EAAsB;AACpB;AACD;;AAED,UAAIY,KAAJ,EAAW;AACT,YAAMC,UAAU,KAAKC,WAAL,CAAiBpE,QAAjC;AACA,YAAIqE,UAAUxE,EAAEqE,MAAMI,aAAR,EAAuBC,IAAvB,CAA4BJ,OAA5B,CAAd;;AAEA,YAAI,CAACE,OAAL,EAAc;AACZA,oBAAU,IAAI,KAAKD,WAAT,CACRF,MAAMI,aADE,EAER,KAAKE,kBAAL,EAFQ,CAAV;AAIA3E,YAAEqE,MAAMI,aAAR,EAAuBC,IAAvB,CAA4BJ,OAA5B,EAAqCE,OAArC;AACD;;AAEDA,gBAAQZ,cAAR,CAAuBgB,KAAvB,GAA+B,CAACJ,QAAQZ,cAAR,CAAuBgB,KAAvD;;AAEA,YAAIJ,QAAQK,oBAAR,EAAJ,EAAoC;AAClCL,kBAAQM,MAAR,CAAe,IAAf,EAAqBN,OAArB;AACD,SAFD,MAEO;AACLA,kBAAQO,MAAR,CAAe,IAAf,EAAqBP,OAArB;AACD;AACF,OAnBD,MAmBO;AACL,YAAIxE,EAAE,KAAKgF,aAAL,EAAF,EAAwBC,QAAxB,CAAiCtC,UAAUZ,IAA3C,CAAJ,EAAsD;AACpD,eAAKgD,MAAL,CAAY,IAAZ,EAAkB,IAAlB;;AACA;AACD;;AAED,aAAKD,MAAL,CAAY,IAAZ,EAAkB,IAAlB;AACD;AACF,KAvMmB;;AAAA,WAyMpBI,OAzMoB,sBAyMV;AACRC,mBAAa,KAAKzB,QAAlB;AAEA1D,QAAEoF,UAAF,CAAa,KAAK/B,OAAlB,EAA2B,KAAKkB,WAAL,CAAiBpE,QAA5C;AAEAH,QAAE,KAAKqD,OAAP,EAAgBgC,GAAhB,CAAoB,KAAKd,WAAL,CAAiBnE,SAArC;AACAJ,QAAE,KAAKqD,OAAP,EAAgBiC,OAAhB,CAAwB,QAAxB,EAAkCD,GAAlC,CAAsC,eAAtC;;AAEA,UAAI,KAAKtB,GAAT,EAAc;AACZ/D,UAAE,KAAK+D,GAAP,EAAYwB,MAAZ;AACD;;AAED,WAAK9B,UAAL,GAAsB,IAAtB;AACA,WAAKC,QAAL,GAAsB,IAAtB;AACA,WAAKC,WAAL,GAAsB,IAAtB;AACA,WAAKC,cAAL,GAAsB,IAAtB;;AACA,UAAI,KAAKC,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;AACzB,aAAKA,OAAL,CAAa2B,OAAb;AACD;;AAED,WAAK3B,OAAL,GAAe,IAAf;AACA,WAAKR,OAAL,GAAe,IAAf;AACA,WAAKC,MAAL,GAAe,IAAf;AACA,WAAKS,GAAL,GAAe,IAAf;AACD,KAjOmB;;AAAA,WAmOpB0B,IAnOoB,mBAmOb;AAAA;;AACL,UAAIzF,EAAE,KAAKqD,OAAP,EAAgBqC,GAAhB,CAAoB,SAApB,MAAmC,MAAvC,EAA+C;AAC7C,cAAM,IAAIC,KAAJ,CAAU,qCAAV,CAAN;AACD;;AAED,UAAMC,YAAY5F,EAAEiC,KAAF,CAAQ,KAAKsC,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBF,IAA/B,CAAlB;;AACA,UAAI,KAAK8D,aAAL,MAAwB,KAAKpC,UAAjC,EAA6C;AAC3CzD,UAAE,KAAKqD,OAAP,EAAgBvC,OAAhB,CAAwB8E,SAAxB;AAEA,YAAME,aAAa9F,EAAE+F,QAAF,CACjB,KAAK1C,OAAL,CAAa2C,aAAb,CAA2BC,eADV,EAEjB,KAAK5C,OAFY,CAAnB;;AAKA,YAAIuC,UAAUM,kBAAV,MAAkC,CAACJ,UAAvC,EAAmD;AACjD;AACD;;AAED,YAAM/B,MAAQ,KAAKiB,aAAL,EAAd;AACA,YAAMmB,QAAQC,KAAKC,MAAL,CAAY,KAAK9B,WAAL,CAAiBtE,IAA7B,CAAd;AAEA8D,YAAIuC,YAAJ,CAAiB,IAAjB,EAAuBH,KAAvB;AACA,aAAK9C,OAAL,CAAaiD,YAAb,CAA0B,kBAA1B,EAA8CH,KAA9C;AAEA,aAAKI,UAAL;;AAEA,YAAI,KAAKjD,MAAL,CAAY3C,SAAhB,EAA2B;AACzBX,YAAE+D,GAAF,EAAOyC,QAAP,CAAgB7D,UAAUC,IAA1B;AACD;;AAED,YAAM1B,YAAa,OAAO,KAAKoC,MAAL,CAAYpC,SAAnB,KAAiC,UAAjC,GACf,KAAKoC,MAAL,CAAYpC,SAAZ,CAAsBuF,IAAtB,CAA2B,IAA3B,EAAiC1C,GAAjC,EAAsC,KAAKV,OAA3C,CADe,GAEf,KAAKC,MAAL,CAAYpC,SAFhB;;AAIA,YAAMwF,aAAa,KAAKC,cAAL,CAAoBzF,SAApB,CAAnB;;AACA,aAAK0F,kBAAL,CAAwBF,UAAxB;AAEA,YAAMtF,YAAY,KAAKkC,MAAL,CAAYlC,SAAZ,KAA0B,KAA1B,GAAkCyF,SAASC,IAA3C,GAAkD9G,EAAE,KAAKsD,MAAL,CAAYlC,SAAd,CAApE;AAEApB,UAAE+D,GAAF,EAAOW,IAAP,CAAY,KAAKH,WAAL,CAAiBpE,QAA7B,EAAuC,IAAvC;;AAEA,YAAI,CAACH,EAAE+F,QAAF,CAAW,KAAK1C,OAAL,CAAa2C,aAAb,CAA2BC,eAAtC,EAAuD,KAAKlC,GAA5D,CAAL,EAAuE;AACrE/D,YAAE+D,GAAF,EAAOgD,QAAP,CAAgB3F,SAAhB;AACD;;AAEDpB,UAAE,KAAKqD,OAAP,EAAgBvC,OAAhB,CAAwB,KAAKyD,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBI,QAA/C;AAEA,aAAKwB,OAAL,GAAe,IAAIN,MAAJ,CAAW,KAAKF,OAAhB,EAAyBU,GAAzB,EAA8B;AAC3C7C,qBAAWwF,UADgC;AAE3CM,qBAAW;AACT7F,oBAAQ;AACNA,sBAAQ,KAAKmC,MAAL,CAAYnC;AADd,aADC;AAIT8F,kBAAM;AACJC,wBAAU,KAAK5D,MAAL,CAAYjC;AADlB,aAJG;AAOT8F,mBAAO;AACL9D,uBAASR,SAASG;AADb,aAPE;AAUToE,6BAAiB;AACfC,iCAAmB,KAAK/D,MAAL,CAAYhC;AADhB;AAVR,WAFgC;AAgB3CgG,oBAAU,kBAAC5C,IAAD,EAAU;AAClB,gBAAIA,KAAK6C,iBAAL,KAA2B7C,KAAKxD,SAApC,EAA+C;AAC7C,oBAAKsG,4BAAL,CAAkC9C,IAAlC;AACD;AACF,WApB0C;AAqB3C+C,oBAAU,kBAAC/C,IAAD,EAAU;AAClB,kBAAK8C,4BAAL,CAAkC9C,IAAlC;AACD;AAvB0C,SAA9B,CAAf;AA0BA1E,UAAE+D,GAAF,EAAOyC,QAAP,CAAgB7D,UAAUZ,IAA1B,EAnE2C,CAqE3C;AACA;AACA;AACA;;AACA,YAAI,kBAAkB8E,SAASZ,eAA/B,EAAgD;AAC9CjG,YAAE6G,SAASC,IAAX,EAAiBY,QAAjB,GAA4BC,EAA5B,CAA+B,WAA/B,EAA4C,IAA5C,EAAkD3H,EAAE4H,IAApD;AACD;;AAED,YAAMC,WAAW,SAAXA,QAAW,GAAM;AACrB,cAAI,MAAKvE,MAAL,CAAY3C,SAAhB,EAA2B;AACzB,kBAAKmH,cAAL;AACD;;AACD,cAAMC,iBAAiB,MAAKpE,WAA5B;AACA,gBAAKA,WAAL,GAAuB,IAAvB;AAEA3D,YAAE,MAAKqD,OAAP,EAAgBvC,OAAhB,CAAwB,MAAKyD,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBG,KAA/C;;AAEA,cAAI2F,mBAAmBjG,WAAWE,GAAlC,EAAuC;AACrC,kBAAK+C,MAAL,CAAY,IAAZ,EAAkB,KAAlB;AACD;AACF,SAZD;;AAcA,YAAI/E,EAAE,KAAK+D,GAAP,EAAYkB,QAAZ,CAAqBtC,UAAUC,IAA/B,CAAJ,EAA0C;AACxC,cAAMoF,qBAAqB5B,KAAK6B,gCAAL,CAAsC,KAAKlE,GAA3C,CAA3B;AAEA/D,YAAE,KAAK+D,GAAP,EACGmE,GADH,CACO9B,KAAK+B,cADZ,EAC4BN,QAD5B,EAEGO,oBAFH,CAEwBJ,kBAFxB;AAGD,SAND,MAMO;AACLH;AACD;AACF;AACF,KA9UmB;;AAAA,WAgVpBQ,IAhVoB,iBAgVfC,QAhVe,EAgVL;AAAA;;AACb,UAAMvE,MAAY,KAAKiB,aAAL,EAAlB;AACA,UAAMuD,YAAYvI,EAAEiC,KAAF,CAAQ,KAAKsC,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBC,IAA/B,CAAlB;;AACA,UAAM2F,WAAW,SAAXA,QAAW,GAAM;AACrB,YAAI,OAAKlE,WAAL,KAAqB7B,WAAWC,IAAhC,IAAwCgC,IAAIyE,UAAhD,EAA4D;AAC1DzE,cAAIyE,UAAJ,CAAeC,WAAf,CAA2B1E,GAA3B;AACD;;AAED,eAAK2E,cAAL;;AACA,eAAKrF,OAAL,CAAasF,eAAb,CAA6B,kBAA7B;;AACA3I,UAAE,OAAKqD,OAAP,EAAgBvC,OAAhB,CAAwB,OAAKyD,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBE,MAA/C;;AACA,YAAI,OAAK0B,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;AACzB,iBAAKA,OAAL,CAAa2B,OAAb;AACD;;AAED,YAAI8C,QAAJ,EAAc;AACZA;AACD;AACF,OAfD;;AAiBAtI,QAAE,KAAKqD,OAAP,EAAgBvC,OAAhB,CAAwByH,SAAxB;;AAEA,UAAIA,UAAUrC,kBAAV,EAAJ,EAAoC;AAClC;AACD;;AAEDlG,QAAE+D,GAAF,EAAO6E,WAAP,CAAmBjG,UAAUZ,IAA7B,EA1Ba,CA4Bb;AACA;;AACA,UAAI,kBAAkB8E,SAASZ,eAA/B,EAAgD;AAC9CjG,UAAE6G,SAASC,IAAX,EAAiBY,QAAjB,GAA4BrC,GAA5B,CAAgC,WAAhC,EAA6C,IAA7C,EAAmDrF,EAAE4H,IAArD;AACD;;AAED,WAAKhE,cAAL,CAAoBX,QAAQX,KAA5B,IAAqC,KAArC;AACA,WAAKsB,cAAL,CAAoBX,QAAQE,KAA5B,IAAqC,KAArC;AACA,WAAKS,cAAL,CAAoBX,QAAQC,KAA5B,IAAqC,KAArC;;AAEA,UAAIlD,EAAE,KAAK+D,GAAP,EAAYkB,QAAZ,CAAqBtC,UAAUC,IAA/B,CAAJ,EAA0C;AACxC,YAAMoF,qBAAqB5B,KAAK6B,gCAAL,CAAsClE,GAAtC,CAA3B;AAEA/D,UAAE+D,GAAF,EACGmE,GADH,CACO9B,KAAK+B,cADZ,EAC4BN,QAD5B,EAEGO,oBAFH,CAEwBJ,kBAFxB;AAGD,OAND,MAMO;AACLH;AACD;;AAED,WAAKlE,WAAL,GAAmB,EAAnB;AACD,KAjYmB;;AAAA,WAmYpBkF,MAnYoB,qBAmYX;AACP,UAAI,KAAKhF,OAAL,KAAiB,IAArB,EAA2B;AACzB,aAAKA,OAAL,CAAaiF,cAAb;AACD;AACF,KAvYmB,EAyYpB;;;AAzYoB,WA2YpBjD,aA3YoB,4BA2YJ;AACd,aAAOkD,QAAQ,KAAKC,QAAL,EAAR,CAAP;AACD,KA7YmB;;AAAA,WA+YpBpC,kBA/YoB,+BA+YDF,UA/YC,EA+YW;AAC7B1G,QAAE,KAAKgF,aAAL,EAAF,EAAwBwB,QAAxB,CAAoCjG,YAApC,SAAoDmG,UAApD;AACD,KAjZmB;;AAAA,WAmZpB1B,aAnZoB,4BAmZJ;AACd,WAAKjB,GAAL,GAAW,KAAKA,GAAL,IAAY/D,EAAE,KAAKsD,MAAL,CAAY1C,QAAd,EAAwB,CAAxB,CAAvB;AACA,aAAO,KAAKmD,GAAZ;AACD,KAtZmB;;AAAA,WAwZpBwC,UAxZoB,yBAwZP;AACX,UAAM0C,OAAOjJ,EAAE,KAAKgF,aAAL,EAAF,CAAb;AACA,WAAKkE,iBAAL,CAAuBD,KAAKE,IAAL,CAAUtG,SAASE,aAAnB,CAAvB,EAA0D,KAAKiG,QAAL,EAA1D;AACAC,WAAKL,WAAL,CAAoBjG,UAAUC,IAA9B,SAAsCD,UAAUZ,IAAhD;AACD,KA5ZmB;;AAAA,WA8ZpBmH,iBA9ZoB,8BA8ZFE,QA9ZE,EA8ZQC,OA9ZR,EA8ZiB;AACnC,UAAMrI,OAAO,KAAKsC,MAAL,CAAYtC,IAAzB;;AACA,UAAI,OAAOqI,OAAP,KAAmB,QAAnB,KAAgCA,QAAQC,QAAR,IAAoBD,QAAQE,MAA5D,CAAJ,EAAyE;AACvE;AACA,YAAIvI,IAAJ,EAAU;AACR,cAAI,CAAChB,EAAEqJ,OAAF,EAAWG,MAAX,GAAoBC,EAApB,CAAuBL,QAAvB,CAAL,EAAuC;AACrCA,qBAASM,KAAT,GAAiBC,MAAjB,CAAwBN,OAAxB;AACD;AACF,SAJD,MAIO;AACLD,mBAASQ,IAAT,CAAc5J,EAAEqJ,OAAF,EAAWO,IAAX,EAAd;AACD;AACF,OATD,MASO;AACLR,iBAASpI,OAAO,MAAP,GAAgB,MAAzB,EAAiCqI,OAAjC;AACD;AACF,KA5amB;;AAAA,WA8apBL,QA9aoB,uBA8aT;AACT,UAAInI,QAAQ,KAAKwC,OAAL,CAAawG,YAAb,CAA0B,qBAA1B,CAAZ;;AAEA,UAAI,CAAChJ,KAAL,EAAY;AACVA,gBAAQ,OAAO,KAAKyC,MAAL,CAAYzC,KAAnB,KAA6B,UAA7B,GACJ,KAAKyC,MAAL,CAAYzC,KAAZ,CAAkB4F,IAAlB,CAAuB,KAAKpD,OAA5B,CADI,GAEJ,KAAKC,MAAL,CAAYzC,KAFhB;AAGD;;AAED,aAAOA,KAAP;AACD,KAxbmB,EA0bpB;;;AA1boB,WA4bpB8F,cA5boB,2BA4bLzF,SA5bK,EA4bM;AACxB,aAAOK,cAAcL,UAAU4I,WAAV,EAAd,CAAP;AACD,KA9bmB;;AAAA,WAgcpB9F,aAhcoB,4BAgcJ;AAAA;;AACd,UAAM+F,WAAW,KAAKzG,MAAL,CAAYxC,OAAZ,CAAoBkJ,KAApB,CAA0B,GAA1B,CAAjB;AAEAD,eAASE,OAAT,CAAiB,UAACnJ,OAAD,EAAa;AAC5B,YAAIA,YAAY,OAAhB,EAAyB;AACvBd,YAAE,OAAKqD,OAAP,EAAgBsE,EAAhB,CACE,OAAKpD,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBK,KADzB,EAEE,OAAKgB,MAAL,CAAYrC,QAFd,EAGE,UAACoD,KAAD;AAAA,mBAAW,OAAKD,MAAL,CAAYC,KAAZ,CAAX;AAAA,WAHF;AAKD,SAND,MAMO,IAAIvD,YAAYmC,QAAQG,MAAxB,EAAgC;AACrC,cAAM8G,UAAUpJ,YAAYmC,QAAQC,KAApB,GACZ,OAAKqB,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBQ,UADX,GAEZ,OAAK8B,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBM,OAF3B;AAGA,cAAM4H,WAAWrJ,YAAYmC,QAAQC,KAApB,GACb,OAAKqB,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBS,UADV,GAEb,OAAK6B,WAAL,CAAiBtC,KAAjB,CAAuBO,QAF3B;AAIAxC,YAAE,OAAKqD,OAAP,EACGsE,EADH,CAEIuC,OAFJ,EAGI,OAAK5G,MAAL,CAAYrC,QAHhB,EAII,UAACoD,KAAD;AAAA,mBAAW,OAAKS,MAAL,CAAYT,KAAZ,CAAX;AAAA,WAJJ,EAMGsD,EANH,CAOIwC,QAPJ,EAQI,OAAK7G,MAAL,CAAYrC,QARhB,EASI,UAACoD,KAAD;AAAA,mBAAW,OAAKU,MAAL,CAAYV,KAAZ,CAAX;AAAA,WATJ;AAWD;;AAEDrE,UAAE,OAAKqD,OAAP,EAAgBiC,OAAhB,CAAwB,QAAxB,EAAkCqC,EAAlC,CACE,eADF,EAEE;AAAA,iBAAM,OAAKU,IAAL,EAAN;AAAA,SAFF;AAID,OAhCD;;AAkCA,UAAI,KAAK/E,MAAL,CAAYrC,QAAhB,EAA0B;AACxB,aAAKqC,MAAL,qBACK,KAAKA,MADV;AAEExC,mBAAS,QAFX;AAGEG,oBAAU;AAHZ;AAKD,OAND,MAMO;AACL,aAAKmJ,SAAL;AACD;AACF,KA9emB;;AAAA,WAgfpBA,SAhfoB,wBAgfR;AACV,UAAMC,YAAY,OAAO,KAAKhH,OAAL,CAAawG,YAAb,CAA0B,qBAA1B,CAAzB;;AACA,UAAI,KAAKxG,OAAL,CAAawG,YAAb,CAA0B,OAA1B,KACDQ,cAAc,QADjB,EAC2B;AACzB,aAAKhH,OAAL,CAAaiD,YAAb,CACE,qBADF,EAEE,KAAKjD,OAAL,CAAawG,YAAb,CAA0B,OAA1B,KAAsC,EAFxC;AAIA,aAAKxG,OAAL,CAAaiD,YAAb,CAA0B,OAA1B,EAAmC,EAAnC;AACD;AACF,KA1fmB;;AAAA,WA4fpBxB,MA5foB,mBA4fbT,KA5fa,EA4fNG,OA5fM,EA4fG;AACrB,UAAMF,UAAU,KAAKC,WAAL,CAAiBpE,QAAjC;AAEAqE,gBAAUA,WAAWxE,EAAEqE,MAAMI,aAAR,EAAuBC,IAAvB,CAA4BJ,OAA5B,CAArB;;AAEA,UAAI,CAACE,OAAL,EAAc;AACZA,kBAAU,IAAI,KAAKD,WAAT,CACRF,MAAMI,aADE,EAER,KAAKE,kBAAL,EAFQ,CAAV;AAIA3E,UAAEqE,MAAMI,aAAR,EAAuBC,IAAvB,CAA4BJ,OAA5B,EAAqCE,OAArC;AACD;;AAED,UAAIH,KAAJ,EAAW;AACTG,gBAAQZ,cAAR,CACES,MAAMiG,IAAN,KAAe,SAAf,GAA2BrH,QAAQE,KAAnC,GAA2CF,QAAQC,KADrD,IAEI,IAFJ;AAGD;;AAED,UAAIlD,EAAEwE,QAAQQ,aAAR,EAAF,EAA2BC,QAA3B,CAAoCtC,UAAUZ,IAA9C,KACDyC,QAAQb,WAAR,KAAwB7B,WAAWC,IADtC,EAC4C;AAC1CyC,gBAAQb,WAAR,GAAsB7B,WAAWC,IAAjC;AACA;AACD;;AAEDoD,mBAAaX,QAAQd,QAArB;AAEAc,cAAQb,WAAR,GAAsB7B,WAAWC,IAAjC;;AAEA,UAAI,CAACyC,QAAQlB,MAAR,CAAevC,KAAhB,IAAyB,CAACyD,QAAQlB,MAAR,CAAevC,KAAf,CAAqB0E,IAAnD,EAAyD;AACvDjB,gBAAQiB,IAAR;AACA;AACD;;AAEDjB,cAAQd,QAAR,GAAmB6G,WAAW,YAAM;AAClC,YAAI/F,QAAQb,WAAR,KAAwB7B,WAAWC,IAAvC,EAA6C;AAC3CyC,kBAAQiB,IAAR;AACD;AACF,OAJkB,EAIhBjB,QAAQlB,MAAR,CAAevC,KAAf,CAAqB0E,IAJL,CAAnB;AAKD,KAniBmB;;AAAA,WAqiBpBV,MAriBoB,mBAqiBbV,KAriBa,EAqiBNG,OAriBM,EAqiBG;AACrB,UAAMF,UAAU,KAAKC,WAAL,CAAiBpE,QAAjC;AAEAqE,gBAAUA,WAAWxE,EAAEqE,MAAMI,aAAR,EAAuBC,IAAvB,CAA4BJ,OAA5B,CAArB;;AAEA,UAAI,CAACE,OAAL,EAAc;AACZA,kBAAU,IAAI,KAAKD,WAAT,CACRF,MAAMI,aADE,EAER,KAAKE,kBAAL,EAFQ,CAAV;AAIA3E,UAAEqE,MAAMI,aAAR,EAAuBC,IAAvB,CAA4BJ,OAA5B,EAAqCE,OAArC;AACD;;AAED,UAAIH,KAAJ,EAAW;AACTG,gBAAQZ,cAAR,CACES,MAAMiG,IAAN,KAAe,UAAf,GAA4BrH,QAAQE,KAApC,GAA4CF,QAAQC,KADtD,IAEI,KAFJ;AAGD;;AAED,UAAIsB,QAAQK,oBAAR,EAAJ,EAAoC;AAClC;AACD;;AAEDM,mBAAaX,QAAQd,QAArB;AAEAc,cAAQb,WAAR,GAAsB7B,WAAWE,GAAjC;;AAEA,UAAI,CAACwC,QAAQlB,MAAR,CAAevC,KAAhB,IAAyB,CAACyD,QAAQlB,MAAR,CAAevC,KAAf,CAAqBsH,IAAnD,EAAyD;AACvD7D,gBAAQ6D,IAAR;AACA;AACD;;AAED7D,cAAQd,QAAR,GAAmB6G,WAAW,YAAM;AAClC,YAAI/F,QAAQb,WAAR,KAAwB7B,WAAWE,GAAvC,EAA4C;AAC1CwC,kBAAQ6D,IAAR;AACD;AACF,OAJkB,EAIhB7D,QAAQlB,MAAR,CAAevC,KAAf,CAAqBsH,IAJL,CAAnB;AAKD,KA1kBmB;;AAAA,WA4kBpBxD,oBA5kBoB,mCA4kBG;AACrB,WAAK,IAAM/D,OAAX,IAAsB,KAAK8C,cAA3B,EAA2C;AACzC,YAAI,KAAKA,cAAL,CAAoB9C,OAApB,CAAJ,EAAkC;AAChC,iBAAO,IAAP;AACD;AACF;;AAED,aAAO,KAAP;AACD,KAplBmB;;AAAA,WAslBpBgD,UAtlBoB,uBAslBTR,MAtlBS,EAslBD;AACjBA,iCACK,KAAKiB,WAAL,CAAiB1C,OADtB,EAEK7B,EAAE,KAAKqD,OAAP,EAAgBqB,IAAhB,EAFL,EAGKpB,MAHL;;AAMA,UAAI,OAAOA,OAAOvC,KAAd,KAAwB,QAA5B,EAAsC;AACpCuC,eAAOvC,KAAP,GAAe;AACb0E,gBAAMnC,OAAOvC,KADA;AAEbsH,gBAAM/E,OAAOvC;AAFA,SAAf;AAID;;AAED,UAAI,OAAOuC,OAAOzC,KAAd,KAAwB,QAA5B,EAAsC;AACpCyC,eAAOzC,KAAP,GAAeyC,OAAOzC,KAAP,CAAa2J,QAAb,EAAf;AACD;;AAED,UAAI,OAAOlH,OAAO+F,OAAd,KAA0B,QAA9B,EAAwC;AACtC/F,eAAO+F,OAAP,GAAiB/F,OAAO+F,OAAP,CAAemB,QAAf,EAAjB;AACD;;AAEDpE,WAAKqE,eAAL,CACExK,IADF,EAEEqD,MAFF,EAGE,KAAKiB,WAAL,CAAiB7D,WAHnB;AAMA,aAAO4C,MAAP;AACD,KAnnBmB;;AAAA,WAqnBpBqB,kBArnBoB,iCAqnBC;AACnB,UAAMrB,SAAS,EAAf;;AAEA,UAAI,KAAKA,MAAT,EAAiB;AACf,aAAK,IAAMoH,GAAX,IAAkB,KAAKpH,MAAvB,EAA+B;AAC7B,cAAI,KAAKiB,WAAL,CAAiB1C,OAAjB,CAAyB6I,GAAzB,MAAkC,KAAKpH,MAAL,CAAYoH,GAAZ,CAAtC,EAAwD;AACtDpH,mBAAOoH,GAAP,IAAc,KAAKpH,MAAL,CAAYoH,GAAZ,CAAd;AACD;AACF;AACF;;AAED,aAAOpH,MAAP;AACD,KAjoBmB;;AAAA,WAmoBpBoF,cAnoBoB,6BAmoBH;AACf,UAAMO,OAAOjJ,EAAE,KAAKgF,aAAL,EAAF,CAAb;AACA,UAAM2F,WAAW1B,KAAK2B,IAAL,CAAU,OAAV,EAAmBC,KAAnB,CAAyBrK,kBAAzB,CAAjB;;AACA,UAAImK,aAAa,IAAb,IAAqBA,SAASG,MAAT,GAAkB,CAA3C,EAA8C;AAC5C7B,aAAKL,WAAL,CAAiB+B,SAASI,IAAT,CAAc,EAAd,CAAjB;AACD;AACF,KAzoBmB;;AAAA,WA2oBpBvD,4BA3oBoB,yCA2oBS9C,IA3oBT,EA2oBe;AACjC,WAAKgE,cAAL;;AACA,WAAK9B,kBAAL,CAAwB,KAAKD,cAAL,CAAoBjC,KAAKxD,SAAzB,CAAxB;AACD,KA9oBmB;;AAAA,WAgpBpB4G,cAhpBoB,6BAgpBH;AACf,UAAM/D,MAAM,KAAKiB,aAAL,EAAZ;AACA,UAAMgG,sBAAsB,KAAK1H,MAAL,CAAY3C,SAAxC;;AACA,UAAIoD,IAAI8F,YAAJ,CAAiB,aAAjB,MAAoC,IAAxC,EAA8C;AAC5C;AACD;;AACD7J,QAAE+D,GAAF,EAAO6E,WAAP,CAAmBjG,UAAUC,IAA7B;AACA,WAAKU,MAAL,CAAY3C,SAAZ,GAAwB,KAAxB;AACA,WAAK0H,IAAL;AACA,WAAK5C,IAAL;AACA,WAAKnC,MAAL,CAAY3C,SAAZ,GAAwBqK,mBAAxB;AACD,KA3pBmB,EA6pBpB;;;AA7pBoB,YA+pBbC,gBA/pBa,6BA+pBI3H,MA/pBJ,EA+pBY;AAC9B,aAAO,KAAK4H,IAAL,CAAU,YAAY;AAC3B,YAAIxG,OAAO1E,EAAE,IAAF,EAAQ0E,IAAR,CAAavE,QAAb,CAAX;;AACA,YAAMgL,UAAU,OAAO7H,MAAP,KAAkB,QAAlB,IAA8BA,MAA9C;;AAEA,YAAI,CAACoB,IAAD,IAAS,eAAe0G,IAAf,CAAoB9H,MAApB,CAAb,EAA0C;AACxC;AACD;;AAED,YAAI,CAACoB,IAAL,EAAW;AACTA,iBAAO,IAAI3E,OAAJ,CAAY,IAAZ,EAAkBoL,OAAlB,CAAP;AACAnL,YAAE,IAAF,EAAQ0E,IAAR,CAAavE,QAAb,EAAuBuE,IAAvB;AACD;;AAED,YAAI,OAAOpB,MAAP,KAAkB,QAAtB,EAAgC;AAC9B,cAAI,OAAOoB,KAAKpB,MAAL,CAAP,KAAwB,WAA5B,EAAyC;AACvC,kBAAM,IAAIE,SAAJ,wBAAkCF,MAAlC,QAAN;AACD;;AACDoB,eAAKpB,MAAL;AACD;AACF,OAnBM,CAAP;AAoBD,KAprBmB;;AAAA;AAAA;AAAA,0BA6HC;AACnB,eAAOpD,OAAP;AACD;AA/HmB;AAAA;AAAA,0BAiIC;AACnB,eAAO2B,OAAP;AACD;AAnImB;AAAA;AAAA,0BAqIF;AAChB,eAAO5B,IAAP;AACD;AAvImB;AAAA;AAAA,0BAyIE;AACpB,eAAOE,QAAP;AACD;AA3ImB;AAAA;AAAA,0BA6ID;AACjB,eAAO8B,KAAP;AACD;AA/ImB;AAAA;AAAA,0BAiJG;AACrB,eAAO7B,SAAP;AACD;AAnJmB;AAAA;AAAA,0BAqJK;AACvB,eAAOM,WAAP;AACD;AAvJmB;;AAAA;AAAA;AAurBtB;;;;;;;AAMAV,IAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,IAAaF,QAAQkL,gBAArB;AACAjL,IAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,EAAWoL,WAAX,GAAyBtL,OAAzB;;AACAC,IAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,EAAWqL,UAAX,GAAwB,YAAY;AAClCtL,MAAEM,EAAF,CAAKL,IAAL,IAAaI,kBAAb;AACA,WAAON,QAAQkL,gBAAf;AACD,GAHD;;AAKA,SAAOlL,OAAP;AACD,CArsBe,CAqsBbC,CArsBa,EAqsBVuD,MArsBU,CAAhB","sourcesContent":["import $ from 'jquery'\nimport Popper from 'popper.js'\nimport Util from './util'\n\n/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.1.0): tooltip.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Tooltip = (($) => {\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Constants\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const NAME = 'tooltip'\n const VERSION = '4.1.0'\n const DATA_KEY = 'bs.tooltip'\n const EVENT_KEY = `.${DATA_KEY}`\n const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[NAME]\n const CLASS_PREFIX = 'bs-tooltip'\n const BSCLS_PREFIX_REGEX = new RegExp(`(^|\\\\s)${CLASS_PREFIX}\\\\S+`, 'g')\n\n const DefaultType = {\n animation : 'boolean',\n template : 'string',\n title : '(string|element|function)',\n trigger : 'string',\n delay : '(number|object)',\n html : 'boolean',\n selector : '(string|boolean)',\n placement : '(string|function)',\n offset : '(number|string)',\n container : '(string|element|boolean)',\n fallbackPlacement : '(string|array)',\n boundary : '(string|element)'\n }\n\n const AttachmentMap = {\n AUTO : 'auto',\n TOP : 'top',\n RIGHT : 'right',\n BOTTOM : 'bottom',\n LEFT : 'left'\n }\n\n const Default = {\n animation : true,\n template : '<div class=\"tooltip\" role=\"tooltip\">' +\n '<div class=\"arrow\"></div>' +\n '<div class=\"tooltip-inner\"></div></div>',\n trigger : 'hover focus',\n title : '',\n delay : 0,\n html : false,\n selector : false,\n placement : 'top',\n offset : 0,\n container : false,\n fallbackPlacement : 'flip',\n boundary : 'scrollParent'\n }\n\n const HoverState = {\n SHOW : 'show',\n OUT : 'out'\n }\n\n const Event = {\n HIDE : `hide${EVENT_KEY}`,\n HIDDEN : `hidden${EVENT_KEY}`,\n SHOW : `show${EVENT_KEY}`,\n SHOWN : `shown${EVENT_KEY}`,\n INSERTED : `inserted${EVENT_KEY}`,\n CLICK : `click${EVENT_KEY}`,\n FOCUSIN : `focusin${EVENT_KEY}`,\n FOCUSOUT : `focusout${EVENT_KEY}`,\n MOUSEENTER : `mouseenter${EVENT_KEY}`,\n MOUSELEAVE : `mouseleave${EVENT_KEY}`\n }\n\n const ClassName = {\n FADE : 'fade',\n SHOW : 'show'\n }\n\n const Selector = {\n TOOLTIP : '.tooltip',\n TOOLTIP_INNER : '.tooltip-inner',\n ARROW : '.arrow'\n }\n\n const Trigger = {\n HOVER : 'hover',\n FOCUS : 'focus',\n CLICK : 'click',\n MANUAL : 'manual'\n }\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Class Definition\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n class Tooltip {\n constructor(element, config) {\n /**\n * Check for Popper dependency\n * Popper - https://popper.js.org\n */\n if (typeof Popper === 'undefined') {\n throw new TypeError('Bootstrap tooltips require Popper.js (https://popper.js.org)')\n }\n\n // private\n this._isEnabled = true\n this._timeout = 0\n this._hoverState = ''\n this._activeTrigger = {}\n this._popper = null\n\n // Protected\n this.element = element\n this.config = this._getConfig(config)\n this.tip = null\n\n this._setListeners()\n }\n\n // Getters\n\n static get VERSION() {\n return VERSION\n }\n\n static get Default() {\n return Default\n }\n\n static get NAME() {\n return NAME\n }\n\n static get DATA_KEY() {\n return DATA_KEY\n }\n\n static get Event() {\n return Event\n }\n\n static get EVENT_KEY() {\n return EVENT_KEY\n }\n\n static get DefaultType() {\n return DefaultType\n }\n\n // Public\n\n enable() {\n this._isEnabled = true\n }\n\n disable() {\n this._isEnabled = false\n }\n\n toggleEnabled() {\n this._isEnabled = !this._isEnabled\n }\n\n toggle(event) {\n if (!this._isEnabled) {\n return\n }\n\n if (event) {\n const dataKey = this.constructor.DATA_KEY\n let context = $(event.currentTarget).data(dataKey)\n\n if (!context) {\n context = new this.constructor(\n event.currentTarget,\n this._getDelegateConfig()\n )\n $(event.currentTarget).data(dataKey, context)\n }\n\n context._activeTrigger.click = !context._activeTrigger.click\n\n if (context._isWithActiveTrigger()) {\n context._enter(null, context)\n } else {\n context._leave(null, context)\n }\n } else {\n if ($(this.getTipElement()).hasClass(ClassName.SHOW)) {\n this._leave(null, this)\n return\n }\n\n this._enter(null, this)\n }\n }\n\n dispose() {\n clearTimeout(this._timeout)\n\n $.removeData(this.element, this.constructor.DATA_KEY)\n\n $(this.element).off(this.constructor.EVENT_KEY)\n $(this.element).closest('.modal').off('hide.bs.modal')\n\n if (this.tip) {\n $(this.tip).remove()\n }\n\n this._isEnabled = null\n this._timeout = null\n this._hoverState = null\n this._activeTrigger = null\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.destroy()\n }\n\n this._popper = null\n this.element = null\n this.config = null\n this.tip = null\n }\n\n show() {\n if ($(this.element).css('display') === 'none') {\n throw new Error('Please use show on visible elements')\n }\n\n const showEvent = $.Event(this.constructor.Event.SHOW)\n if (this.isWithContent() && this._isEnabled) {\n $(this.element).trigger(showEvent)\n\n const isInTheDom = $.contains(\n this.element.ownerDocument.documentElement,\n this.element\n )\n\n if (showEvent.isDefaultPrevented() || !isInTheDom) {\n return\n }\n\n const tip = this.getTipElement()\n const tipId = Util.getUID(this.constructor.NAME)\n\n tip.setAttribute('id', tipId)\n this.element.setAttribute('aria-describedby', tipId)\n\n this.setContent()\n\n if (this.config.animation) {\n $(tip).addClass(ClassName.FADE)\n }\n\n const placement = typeof this.config.placement === 'function'\n ? this.config.placement.call(this, tip, this.element)\n : this.config.placement\n\n const attachment = this._getAttachment(placement)\n this.addAttachmentClass(attachment)\n\n const container = this.config.container === false ? document.body : $(this.config.container)\n\n $(tip).data(this.constructor.DATA_KEY, this)\n\n if (!$.contains(this.element.ownerDocument.documentElement, this.tip)) {\n $(tip).appendTo(container)\n }\n\n $(this.element).trigger(this.constructor.Event.INSERTED)\n\n this._popper = new Popper(this.element, tip, {\n placement: attachment,\n modifiers: {\n offset: {\n offset: this.config.offset\n },\n flip: {\n behavior: this.config.fallbackPlacement\n },\n arrow: {\n element: Selector.ARROW\n },\n preventOverflow: {\n boundariesElement: this.config.boundary\n }\n },\n onCreate: (data) => {\n if (data.originalPlacement !== data.placement) {\n this._handlePopperPlacementChange(data)\n }\n },\n onUpdate: (data) => {\n this._handlePopperPlacementChange(data)\n }\n })\n\n $(tip).addClass(ClassName.SHOW)\n\n // If this is a touch-enabled device we add extra\n // empty mouseover listeners to the body's immediate children;\n // only needed because of broken event delegation on iOS\n // https://www.quirksmode.org/blog/archives/2014/02/mouse_event_bub.html\n if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n $(document.body).children().on('mouseover', null, $.noop)\n }\n\n const complete = () => {\n if (this.config.animation) {\n this._fixTransition()\n }\n const prevHoverState = this._hoverState\n this._hoverState = null\n\n $(this.element).trigger(this.constructor.Event.SHOWN)\n\n if (prevHoverState === HoverState.OUT) {\n this._leave(null, this)\n }\n }\n\n if ($(this.tip).hasClass(ClassName.FADE)) {\n const transitionDuration = Util.getTransitionDurationFromElement(this.tip)\n\n $(this.tip)\n .one(Util.TRANSITION_END, complete)\n .emulateTransitionEnd(transitionDuration)\n } else {\n complete()\n }\n }\n }\n\n hide(callback) {\n const tip = this.getTipElement()\n const hideEvent = $.Event(this.constructor.Event.HIDE)\n const complete = () => {\n if (this._hoverState !== HoverState.SHOW && tip.parentNode) {\n tip.parentNode.removeChild(tip)\n }\n\n this._cleanTipClass()\n this.element.removeAttribute('aria-describedby')\n $(this.element).trigger(this.constructor.Event.HIDDEN)\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.destroy()\n }\n\n if (callback) {\n callback()\n }\n }\n\n $(this.element).trigger(hideEvent)\n\n if (hideEvent.isDefaultPrevented()) {\n return\n }\n\n $(tip).removeClass(ClassName.SHOW)\n\n // If this is a touch-enabled device we remove the extra\n // empty mouseover listeners we added for iOS support\n if ('ontouchstart' in document.documentElement) {\n $(document.body).children().off('mouseover', null, $.noop)\n }\n\n this._activeTrigger[Trigger.CLICK] = false\n this._activeTrigger[Trigger.FOCUS] = false\n this._activeTrigger[Trigger.HOVER] = false\n\n if ($(this.tip).hasClass(ClassName.FADE)) {\n const transitionDuration = Util.getTransitionDurationFromElement(tip)\n\n $(tip)\n .one(Util.TRANSITION_END, complete)\n .emulateTransitionEnd(transitionDuration)\n } else {\n complete()\n }\n\n this._hoverState = ''\n }\n\n update() {\n if (this._popper !== null) {\n this._popper.scheduleUpdate()\n }\n }\n\n // Protected\n\n isWithContent() {\n return Boolean(this.getTitle())\n }\n\n addAttachmentClass(attachment) {\n $(this.getTipElement()).addClass(`${CLASS_PREFIX}-${attachment}`)\n }\n\n getTipElement() {\n this.tip = this.tip || $(this.config.template)[0]\n return this.tip\n }\n\n setContent() {\n const $tip = $(this.getTipElement())\n this.setElementContent($tip.find(Selector.TOOLTIP_INNER), this.getTitle())\n $tip.removeClass(`${ClassName.FADE} ${ClassName.SHOW}`)\n }\n\n setElementContent($element, content) {\n const html = this.config.html\n if (typeof content === 'object' && (content.nodeType || content.jquery)) {\n // Content is a DOM node or a jQuery\n if (html) {\n if (!$(content).parent().is($element)) {\n $element.empty().append(content)\n }\n } else {\n $element.text($(content).text())\n }\n } else {\n $element[html ? 'html' : 'text'](content)\n }\n }\n\n getTitle() {\n let title = this.element.getAttribute('data-original-title')\n\n if (!title) {\n title = typeof this.config.title === 'function'\n ? this.config.title.call(this.element)\n : this.config.title\n }\n\n return title\n }\n\n // Private\n\n _getAttachment(placement) {\n return AttachmentMap[placement.toUpperCase()]\n }\n\n _setListeners() {\n const triggers = this.config.trigger.split(' ')\n\n triggers.forEach((trigger) => {\n if (trigger === 'click') {\n $(this.element).on(\n this.constructor.Event.CLICK,\n this.config.selector,\n (event) => this.toggle(event)\n )\n } else if (trigger !== Trigger.MANUAL) {\n const eventIn = trigger === Trigger.HOVER\n ? this.constructor.Event.MOUSEENTER\n : this.constructor.Event.FOCUSIN\n const eventOut = trigger === Trigger.HOVER\n ? this.constructor.Event.MOUSELEAVE\n : this.constructor.Event.FOCUSOUT\n\n $(this.element)\n .on(\n eventIn,\n this.config.selector,\n (event) => this._enter(event)\n )\n .on(\n eventOut,\n this.config.selector,\n (event) => this._leave(event)\n )\n }\n\n $(this.element).closest('.modal').on(\n 'hide.bs.modal',\n () => this.hide()\n )\n })\n\n if (this.config.selector) {\n this.config = {\n ...this.config,\n trigger: 'manual',\n selector: ''\n }\n } else {\n this._fixTitle()\n }\n }\n\n _fixTitle() {\n const titleType = typeof this.element.getAttribute('data-original-title')\n if (this.element.getAttribute('title') ||\n titleType !== 'string') {\n this.element.setAttribute(\n 'data-original-title',\n this.element.getAttribute('title') || ''\n )\n this.element.setAttribute('title', '')\n }\n }\n\n _enter(event, context) {\n const dataKey = this.constructor.DATA_KEY\n\n context = context || $(event.currentTarget).data(dataKey)\n\n if (!context) {\n context = new this.constructor(\n event.currentTarget,\n this._getDelegateConfig()\n )\n $(event.currentTarget).data(dataKey, context)\n }\n\n if (event) {\n context._activeTrigger[\n event.type === 'focusin' ? Trigger.FOCUS : Trigger.HOVER\n ] = true\n }\n\n if ($(context.getTipElement()).hasClass(ClassName.SHOW) ||\n context._hoverState === HoverState.SHOW) {\n context._hoverState = HoverState.SHOW\n return\n }\n\n clearTimeout(context._timeout)\n\n context._hoverState = HoverState.SHOW\n\n if (!context.config.delay || !context.config.delay.show) {\n context.show()\n return\n }\n\n context._timeout = setTimeout(() => {\n if (context._hoverState === HoverState.SHOW) {\n context.show()\n }\n }, context.config.delay.show)\n }\n\n _leave(event, context) {\n const dataKey = this.constructor.DATA_KEY\n\n context = context || $(event.currentTarget).data(dataKey)\n\n if (!context) {\n context = new this.constructor(\n event.currentTarget,\n this._getDelegateConfig()\n )\n $(event.currentTarget).data(dataKey, context)\n }\n\n if (event) {\n context._activeTrigger[\n event.type === 'focusout' ? Trigger.FOCUS : Trigger.HOVER\n ] = false\n }\n\n if (context._isWithActiveTrigger()) {\n return\n }\n\n clearTimeout(context._timeout)\n\n context._hoverState = HoverState.OUT\n\n if (!context.config.delay || !context.config.delay.hide) {\n context.hide()\n return\n }\n\n context._timeout = setTimeout(() => {\n if (context._hoverState === HoverState.OUT) {\n context.hide()\n }\n }, context.config.delay.hide)\n }\n\n _isWithActiveTrigger() {\n for (const trigger in this._activeTrigger) {\n if (this._activeTrigger[trigger]) {\n return true\n }\n }\n\n return false\n }\n\n _getConfig(config) {\n config = {\n ...this.constructor.Default,\n ...$(this.element).data(),\n ...config\n }\n\n if (typeof config.delay === 'number') {\n config.delay = {\n show: config.delay,\n hide: config.delay\n }\n }\n\n if (typeof config.title === 'number') {\n config.title = config.title.toString()\n }\n\n if (typeof config.content === 'number') {\n config.content = config.content.toString()\n }\n\n Util.typeCheckConfig(\n NAME,\n config,\n this.constructor.DefaultType\n )\n\n return config\n }\n\n _getDelegateConfig() {\n const config = {}\n\n if (this.config) {\n for (const key in this.config) {\n if (this.constructor.Default[key] !== this.config[key]) {\n config[key] = this.config[key]\n }\n }\n }\n\n return config\n }\n\n _cleanTipClass() {\n const $tip = $(this.getTipElement())\n const tabClass = $tip.attr('class').match(BSCLS_PREFIX_REGEX)\n if (tabClass !== null && tabClass.length > 0) {\n $tip.removeClass(tabClass.join(''))\n }\n }\n\n _handlePopperPlacementChange(data) {\n this._cleanTipClass()\n this.addAttachmentClass(this._getAttachment(data.placement))\n }\n\n _fixTransition() {\n const tip = this.getTipElement()\n const initConfigAnimation = this.config.animation\n if (tip.getAttribute('x-placement') !== null) {\n return\n }\n $(tip).removeClass(ClassName.FADE)\n this.config.animation = false\n this.hide()\n this.show()\n this.config.animation = initConfigAnimation\n }\n\n // Static\n\n static _jQueryInterface(config) {\n return this.each(function () {\n let data = $(this).data(DATA_KEY)\n const _config = typeof config === 'object' && config\n\n if (!data && /dispose|hide/.test(config)) {\n return\n }\n\n if (!data) {\n data = new Tooltip(this, _config)\n $(this).data(DATA_KEY, data)\n }\n\n if (typeof config === 'string') {\n if (typeof data[config] === 'undefined') {\n throw new TypeError(`No method named \"${config}\"`)\n }\n data[config]()\n }\n })\n }\n }\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * jQuery\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n $.fn[NAME] = Tooltip._jQueryInterface\n $.fn[NAME].Constructor = Tooltip\n $.fn[NAME].noConflict = function () {\n $.fn[NAME] = JQUERY_NO_CONFLICT\n return Tooltip._jQueryInterface\n }\n\n return Tooltip\n})($, Popper)\n\nexport default Tooltip\n"],"file":"tooltip.js"}