blob: 988c133bfe2b938841f4ce7ec358e3aba9b64e18 [file] [log] [blame]
wheel: <
name: "infra/python/wheels/pyyaml/${vpython_platform}"
version: "version:3.12"
>