blob: d15dcafe2312a0ab92b73b044e1b3a2926a7eeb9 [file] [log] [blame]
include_rules = [
"+gin",
"+skia",
"+third_party/WebKit/public",
"+third_party/skia",
"+ui/gfx",
]