blob: 0aed8cb7974d90ea5afa500dce42189585452dbf [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1256337885411059545">Không thể phát video</translation>
<translation id="1412240523210238692">Lựa chọn văn bản</translation>
<translation id="1542044944667958430">Tìm kiếm trên web</translation>
<translation id="2094750046714988961">Không thể khởi động profiler vì bộ nhớ ngoài không sẵn sàng</translation>
<translation id="2410828433627930127">Rất tiếc, không thể phát video này.</translation>
<translation id="2520230379124234395">Đã chạy Profiler</translation>
<translation id="273860350361291195">Rất tiếc, video này không hợp lệ để phát trực tuyến sang thiết bị này.</translation>
<translation id="4859501799452851758">Đã hoàn tất Profiler. Kết quả có trong <ph name="FILENAME" />.</translation>
<translation id="6527303717912515753">Chia sẻ</translation>
<translation id="6849295950938417341">Không khởi động được profiler</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
</translationbundle>