blob: 211f59f053a116f62868ba6ed1914c553b2b4bdc [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html DIR="LTR">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="icon" type="image/ico" href="/tools/dlpage/res/chrome/images/chrome-16.png"><title>Google Chrome – Zmluvné podmienky</title>
<style>
body { font-family:Arial; font-size:13px; }
h2 { font-size:1em; margin-top:0 }
</style>
<script type="text/javascript">
function carry_tracking(obj) {
var s = '(\\?.*)';
var regex = new RegExp(s);
var results = regex.exec(window.location.href);
if (results != null) {
obj.href = obj.href + results[1];
} else {
s2 = 'intl/([^/]*)';
regex2 = new RegExp(s2);
results2 = regex2.exec(window.location.href);
if (results2 != null) {
obj.href = obj.href + '?hl=' + results2[1];
}
}
}
</script></head>
<body>
<h2>Google Chrome – Zmluvné podmienky</h2>
<p>Tieto Zmluvné podmienky sa týkajú verzie spustiteľného kódu aplikácie Google Chrome. Zdrojový kód aplikácie Google Chrome je k dispozícii bezplatne na základe dohody o poskytnutí licencie na softvér open source na adrese http://code.google.com/chromium/terms.html.</p>
<p><strong>1. Váš vzťah so spoločnosťou Google</strong></p>
<p>1.1 Vaše využívanie produktov, softvéru, služieb a webových stránok spoločnosti Google (v tomto dokumente súhrnne označovaných ako Služby a nezahŕňajúcich služby, ktoré vám spoločnosť Google poskytuje na základe samostatnej písomnej dohody) podlieha podmienkam právnej dohody medzi vami a spoločnosťou Google. Označenie Google predstavuje spoločnosť Google Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Tento dokument vysvetľuje vytvorenie tejto dohody a stanovuje niektoré podmienky tejto dohody.</p>
<p>1.2 Pokiaľ nie je so spoločnosťou Google písomne dohodnuté inak, vaša dohoda so spoločnosťou Google bude vždy zahŕňať aspoň zmluvné podmienky stanovené v tomto dokumente. Tieto sú ďalej označované ako Všeobecné zmluvné podmienky. Licencie na softvér open source na zdrojový kód programu Google Chrome tvoria samostatné písomné dohody. Vaša zmluva so spoločnosťou Google na používanie programu Google Chrome alebo konkrétnych zahrnutých súčastí programu Google Chrome sa bude riadiť licenciami na softvér open source v takom obmedzenom rozsahu, v akom tieto licencie na softvér open source nahrádzajú tieto Všeobecné zmluvné podmienky.</p>
<p>1.3 Vaša zmluva so spoločnosťou Google bude okrem Všeobecných zmluvných podmienok obsahovať aj zmluvné podmienky uvedené nižšie v Dodatočných zmluvných podmienkach produktu Google Chrome a zmluvné podmienky všetkých príslušných Právnych vyhlásení, ktoré sa týkajú daných Služieb. Všetky tieto podmienky sú ďalej označované ako Ďalšie zmluvné podmienky. V prípadoch, keď sa na určitú Službu budú vzťahovať Ďalšie zmluvné podmienky, si tieto podmienky budete môcť prečítať buď v rámci danej Služby, alebo počas jej používania.</p>
<p>1.4 Všeobecné zmluvné podmienky spolu s Ďalšími zmluvnými podmienkami tvoria právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou Google vo vzťahu k vášmu využívaniu Služieb. Je dôležité, aby ste si ich dôkladne preštudovali. Súhrnne je táto právna dohoda ďalej označovaná ako Zmluvné podmienky.</p>
<p>1.5 Ak dôjde k akémukoľvek rozporu medzi znením Ďalších zmluvných podmienok a znením Všeobecných zmluvných podmienok, potom sú Ďalšie zmluvné podmienky vo vzťahu k danej Službe nadradené.</p>
<p><strong>2. Súhlas so Zmluvnými podmienkami</strong></p>
<p>2.1 Ak chcete využívať Služby, musíte najprv súhlasiť so Zmluvnými podmienkami. Služby nemôžete využívať, pokiaľ nevyjadríte svoj súhlas so Zmluvnými podmienkami.</p>
<p>2.2 Súhlas so Zmluvnými podmienkami môžete vyjadriť takto:</p>
<p>(A) kliknutím na tlačidlo na prijatie Zmluvných podmienok, ak je táto možnosť sprístupnená spoločnosťou Google v používateľskom rozhraní akejkoľvek Služby; alebo</p>
<p>(B) samotným použitím Služby. V tomto prípade beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Google bude od tohto okamihu považovať vaše používanie Služieb za súhlas so Zmluvnými podmienkami.</p>
<p><strong>3. Jazyk Zmluvných podmienok</strong></p>
<p>3.1 Tam, kde vám spoločnosť Google poskytla preklad verzie Zmluvných podmienok v anglickom jazyku, súhlasíte s tým, že tento preklad je poskytnutý len pre vaše pohodlie a že váš vzťah so spoločnosťou Google sa bude riadiť podľa verzií Zmluvných podmienok v anglickom jazyku.</p>
<p>3.2 Ak dôjde k akémukoľvek rozporu medzi znením Zmluvných podmienok v anglickom jazyku a znením ich prekladu, rozhodujúca je verzia v anglickom jazyku.</p>
<p><strong>4. Poskytovanie Služieb spoločnosťou Google</strong></p>
<p>4.1 Spoločnosť Google má svoje pobočky a pridružené právnické osoby po celom svete (Pobočky a pridružené spoločnosti). Tieto spoločnosti vám niekedy budú poskytovať Služby v zastúpení spoločnosti Google. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Pobočky a pridružené spoločnosti majú oprávnenie vám poskytovať Služby.</p>
<p>4.2 Spoločnosť Google sa neustále zdokonaľuje, aby svojim používateľom poskytovala čo najlepšie služby. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že forma a povaha Služieb poskytovaných spoločnosťou Google sa môže priebežne meniť bez predchádzajúceho upozornenia.</p>
<p>4.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v rámci tohto neustáleho zdokonaľovania môže spoločnosť Google ukončiť (trvalo alebo dočasne) poskytovanie Služieb (alebo akýchkoľvek funkcií Služieb) vám alebo používateľom všeobecne, a to na základe vlastného rozhodnutia spoločnosti Google a bez predchádzajúceho upozornenia. Používanie Služieb môžete kedykoľvek ukončiť. O ukončení používania Služieb nemusíte spoločnosť Google výslovne informovať.</p>
<p>4.4 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak spoločnosť Google zakáže prístup do vášho účtu, môžete mať zamedzený prístup k Službám, údajom vášho účtu alebo akýmkoľvek súborom alebo inému obsahu, ktorý je obsiahnutý vo vašom účte.</p>
<p><strong>5. Vaše využívanie Služieb</strong></p>
<p>5.1 Súhlasíte s tým, že budete využívať Služby len na účely, ktoré sú povolené (a) Zmluvnými podmienkami a (b) platnými zákonmi, smernicami alebo všeobecne záväznými predpismi alebo pokynmi príslušných jurisdikcií (vrátane zákonov upravujúcich export údajov alebo softvéru z alebo do USA alebo ďalších relevantných krajín).</p>
<p>5.2 Súhlasíte s tým, že sa nebudete zapájať do akejkoľvek činnosti, ktorá bude ovplyvňovať alebo narušovať Služby (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k Službám).</p>
<p>5.3 Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, vymieňať alebo ďalej predávať Služby na akýkoľvek účel, pokiaľ vám to nebolo konkrétne povolené samostatnou dohodou so spoločnosťou Google.</p>
<p>5.4 Súhlasíte, že nesiete plnú zodpovednosť (a že spoločnosť Google nemá žiadnu zodpovednosť voči vám ani akejkoľvek tretej strane) za akékoľvek porušenie vašich povinností plynúcich zo Zmluvných podmienok a za dôsledky akéhokoľvek takého porušenia (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktorú môže spoločnosť Google utrpieť).</p>
<p><strong>6. Ochrana osobných údajov a vaše osobné údaje</strong></p>
<p>6.1 Ďalšie informácie o postupoch ochrany údajov spoločnosti Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese http://www.google.sk/privacy.html a na adrese http://www.google.com/chrome/intl/sk/privacy.html. Tieto pravidlá popisujú, akým spôsobom spoločnosť Google uchováva osobné údaje a chráni vaše súkromie pri používaní Služieb.</p>
<p>6.2 Súhlasíte s používaním vašich osobných údajov v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Google.</p>
<p><strong>7. Obsah v Službách</strong></p>
<p>7.1 Beriete na vedomie, že za všetky informácie (napr. súbory s údajmi, písaný text, počítačový softvér, hudba, zvukové súbory alebo iné zvuky, fotografie, videá alebo iné obrázky), ku ktorým môžete mať prístup v rámci Služieb alebo prostredníctvom ich používania, je plne zodpovedná osoba, od ktorej tento obsah pochádza. Všetky takéto informácie sú ďalej označované ako Obsah.</p>
<p>7.2 Mali by ste si byť vedomí, že Obsah, ktorý je vám prezentovaný ako súčasť Služieb, vrátane (ale nie výlučne) reklám v Službách a sponzorovaného Obsahu v Službách, môže byť chránený zákonmi na ochranu duševného vlastníctva, ktoré vlastnia sponzori alebo inzerenti, ktorí poskytli tento Obsah spoločnosti Google (alebo iné osoby alebo spoločnosti v ich zastúpení). Nesmiete upravovať, najímať, prenajímať, zapožičiavať, predávať, šíriť ani vytvárať odvodené diela založené na tomto Obsahu (ako celku alebo jeho časti), pokiaľ na to nemáte výslovné povolenie od spoločnosti Google alebo od vlastníkov tohto Obsahu v samostatnej dohode.</p>
<p>7.3 Spoločnosť Google si vyhradzuje právo (ale nemá žiadnu povinnosť) na náhľad, posúdenie, ohodnotenie, filtrovanie, úpravu, zamietnutie alebo odstránenie akéhokoľvek alebo všetkých Obsahov z akejkoľvek Služby. Pre niektoré zo Služieb môže spoločnosť Google poskytovať nástroje na filtrovanie explicitného sexuálneho obsahu. Tieto nástroje zahŕňajú nastavenia predvolieb funkcie Bezpečné vyhľadávanie (viac informácií nájdete na stránke http://www.google.sk/help/customize.html#safe). Navyše existujú komerčne dostupné služby a softvér na obmedzenie prístupu k materiálom, ktoré môžete považovať za problematické.</p>
<p>7.4 Beriete na vedomie, že využívaním Služieb sa môžete dostať do styku s Obsahom, ktorý môžete považovať za urážlivý, neslušný alebo problematický, a že v tomto smere využívate Služby na vlastné riziko.</p>
<p>7.5 Súhlasíte s tým, že nesiete plnú zodpovednosť (a že spoločnosť Google nemá žiadnu zodpovednosť voči vám ani akejkoľvek tretej strane) za akýkoľvek Obsah, ktorý vytvoríte, prenesiete alebo zobrazíte počas využívania Služieb, a za dôsledky takého konania (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktorú môže spoločnosť Google utrpieť).</p>
<p><strong>8. Vlastnícke práva</strong></p>
<p>8.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Google (alebo poskytovatelia licencie spoločnosti Google) vlastní zákonné právo, právny nárok a podiel v Službách, vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré existujú v Službách (či už sú, alebo nie sú tieto práva registrované, a kdekoľvek vo svete tieto práva existujú).</p>
<p>8.2 Pokiaľ ste sa so spoločnosťou Google písomne nedohodli inak, žiadna časť Zmluvných podmienok vám nedáva právo na používanie akýchkoľvek obchodných názvov, ochranných a servisných známok, log, názvov domén a ďalších charakteristických ochranných znakov spoločnosti Google.</p>
<p>8.3 Ak ste dostali výslovné právo na používanie akejkoľvek z týchto ochranných značiek prostredníctvom samostatnej písomnej dohody so spoločnosťou Google, súhlasíte s tým, že vaše používanie týchto znakov bude v súlade s touto dohodou, všetkými platnými podmienkami v Zmluvných podmienkach a pokynmi na používanie ochranných značiek spoločnosti Google, ktoré sa priebežne aktualizujú. Tieto pokyny si môžete prečítať online na stránke http://www.google.sk/permissions/guidelines.html (alebo na podobnej adrese URL, ktorú môže spoločnosť Google s týmto cieľom z času na čas poskytnúť).</p>
<p>8.4 Spoločnosť Google berie na vedomie a súhlasí s tým, že na základe týchto Zmluvných podmienok nezískava žiadne právo, právny nárok ani podiel od vás (alebo vašich poskytovateľov licencie) na žiadny Obsah, ktorý odošlete, uverejníte, prenesiete alebo zobrazíte v Službách alebo ich prostredníctvom, vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré existujú v tomto Obsahu (či už sú, alebo nie sú tieto práva registrované, a kdekoľvek na svete tieto práva existujú). Pokiaľ ste sa so spoločnosťou Google písomne nedohodli inak, súhlasíte s tým, že ste zodpovední za ochranu a vynútenie týchto práv a že spoločnosť Google nemá žiadnu povinnosť prevziať túto zodpovednosť za vás.</p>
<p>8.5 Súhlasíte s tým, že neodstránite, nezakryjete ani nepozmeníte akékoľvek upozornenie na vlastnícke práva (vrátane upozornení na autorské práva a ochrannú známku), ktoré môže byť obsiahnuté v Službách.</p>
<p>8.6 Súhlasíte s tým, že bez výslovného písomného oprávnenia od spoločnosti Google nebudete pri využívaní Služieb používať žiadne ochranné a servisné známky, obchodné názvy, logá akýchkoľvek spoločností alebo organizácií spôsobom, ktorý pravdepodobne alebo zámerne bude mať za následok nejasnosti týkajúce sa vlastníka alebo oprávneného používateľa takýchto známok, názvov alebo log.</p>
<p><strong>9. Licencia spoločnosti Google</strong></p>
<p>9.1 Spoločnosť Google vám udeľuje osobné, neprenosné a nevýhradné oprávnenie na používanie softvéru s celosvetovou platnosťou a bez licenčného poplatku, ktorý spoločnosť Google poskytuje ako súčasť Služieb (ďalej označovaný ako Softvér). Toto oprávnenie má výhradný účel umožniť vám používanie výhod Služieb poskytovaných spoločnosťou Google spôsobom povoleným Zmluvnými podmienkami.</p>
<p>9.2 V súlade so sekciou 1.2 nesmiete (a nesmiete povoliť ďalším osobám) kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, spätne dešifrovať ani analyzovať alebo sa inak pokúšať vypisovať zdrojový kód Softvéru alebo akejkoľvek jeho časti, pokiaľ to nie je výslovne povolené alebo vyžadované zákonom, alebo pokiaľ vás tým spoločnosť Google výslovne písomne nepoverila.</p>
<p>9.3 V súlade so sekciou 1.2 nesmiete bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Google nikomu postúpiť svoje práva (ani na ne udeľovať licenciu) na používanie Softvéru, udeliť záložný nárok na svoje práva na používanie Softvéru ani inak prenášať akúkoľvek časť svojich práv na používanie Softvéru.</p>
<p><strong>10. Licencia na Obsah od vás</strong></p>
<p>10.1 Ponechávate si autorské práva a akékoľvek iné práva, ktoré už máte, na Obsah, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte v Službách alebo ich prostredníctvom.</p>
<p><strong>11. Aktualizácie softvéru</strong></p>
<p>11.1 Softvér, ktoré používate, môže priebežne automaticky preberať a inštalovať aktualizácie zo servera spoločnosti Google. Tieto aktualizácie sú navrhnuté tak, aby zlepšili, rozšírili a rozvinuli Služby a môžu mať formu opravy chýb, zlepšených funkcií, nových softvérových modulov a úplne nových verzií. Súhlasíte s prijímaním takýchto aktualizácií (a povoľujete spoločnosti Google, aby vám ich doručovala) v rámci vášho využívania Služieb.</p>
<p><strong>12. Ukončenie vášho vzťahu so spoločnosťou Google</strong></p>
<p>12.1 Zmluvné podmienky zostávajú v platnosti, pokiaľ nedôjde k ich ukončeniu buď vami, alebo spoločnosťou Google, ako bude stanovené ďalej.</p>
<p>12.2 Spoločnosť Google môže kedykoľvek ukončiť svoju právnu dohodu s vami, ak:</p>
<p>(A) ste porušili akékoľvek ustanovenie Zmluvných podmienok (alebo ste konali spôsobom, ktorý jasne poukazuje na to, že ste nezamýšľali alebo nie ste schopní dodržať ustanovenia Zmluvných podmienok), alebo</p>
<p>(B) to od spoločnosti Google vyžaduje zákon (napr. keď je poskytovanie Služieb pre vás nezákonné alebo sa takým stane) alebo</p>
<p>(C) partner, s ktorým vám spoločnosť Google ponúkla Služby, ukončil svoj vzťah so spoločnosťou Google alebo prestal ponúkať Služby vám alebo</p>
<p>(D) spoločnosť Google prestáva poskytovať Služby používateľom v krajine, ktorej ste obyvateľom alebo z ktorej službu využívate, alebo</p>
<p>(E) podľa názoru spoločnosti Google poskytovanie Služieb vám spoločnosťou Google nie je z komerčného hľadiska naďalej životaschopné.</p>
<p>12.3 Žiadne ustanovenie v tejto sekcii nebude mať vplyv na práva spoločnosti Google týkajúce sa poskytovania Služieb podľa Sekcie 4 Zmluvných podmienok.</p>
<p>12.4 Pri skončení platnosti týchto Zmluvných podmienok sa všetky zákonné práva, povinnosti a zodpovednosti, z ktorých ste vy a spoločnosť Google mali prospech, ktoré sa na vás a spoločnosť Google vzťahovali (alebo ktoré boli získané v čase, keď boli Zmluvné podmienky v platnosti) alebo ktoré sú v platnosti natrvalo, ostávajú týmto zánikom neovplyvnené a ustanovenia odseku 19.7 sa vzťahujú na takéto práva, povinnosti a zodpovednosti natrvalo.</p>
<p><strong>13. VYLÚČENIE ZÁRUK</strong></p>
<p>13.1 NIČ V TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENKACH VRÁTANE ČASTÍ 13 A 14 NEVYLÚČI ALEBO NEOBMEDZÍ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GOOGLE ZA STRATY, KTORÉ NEMÔŽU BYŤ PRÁVOPLATNE VYLÚČENÉ ALEBO OBMEDZENÉ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK ANI OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA STRATU ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ Z NEDBALOSTI, PORUŠENÍM ZMLUVY ALEBO PORUŠENÍM PREDPOKLADANÝCH PODMIENOK, AKO ANI ZA VEDĽAJŠIE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. PRETO SA NA VÁS VZŤAHUJÚ LEN TIE OBMEDZENIA, KTORÉ SÚ V SÚLADE SO ZÁKONMI VO VAŠEJ JURISDIKCII A NAŠA ZODPOVEDNOSŤ BUDE OBMEDZENÁ V MAXIMÁLNOM ZÁKONNOM ROZSAHU.</p>
<p>13.2 VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE SLUŽBY GOOGLE SÚ POSKYTOVANÉ TAK, „AKO SÚ“ A TAK, „AKO SÚ DOSTUPNÉ“.</p>
<p>13.3 SPOLOČNOSŤ GOOGLE, JEJ POBOČKY A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE VÁM PREDOVŠETKÝM NEPREHLASUJÚ A NERUČIA, ŽE:</p>
<p>(A) VAŠE VYUŽÍVANIE SLUŽIEB SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY,</p>
<p>(B) VAŠE VYUŽÍVANIE SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZ CHÝB,</p>
<p>(C) AKÁKOĽVEK VAMI ZÍSKANÁ INFORMÁCIA, KTORÁ JE VÝSLEDKOM VÁŠHO VYUŽÍVANIA SLUŽIEB, BUDE PRESNÁ ALEBO SPOĽAHLIVÁ A </p>
<p>(D) CHYBY V ČINNOSTI ALEBO FUNKČNOSTI AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU, KTORÝ VÁM BUDE POSKYTNUTÝ AKO SÚČASŤ SLUŽIEB, BUDÚ OPRAVENÉ.</p>
<p>13.4 AKÝKOĽVEK MATERIÁL, KTORÝ PREBERIETE ALEBO INAK ZÍSKATE PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA SLUŽIEB GOOGLE, POUŽÍVATE NA VLASTNÝ ÚSUDOK A RIZIKO. PREBERÁTE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ VO SVOJOM POČÍTAČOVOM SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ A ZA VŠETKY STRATY ÚDAJOV VYPLÝVAJÚCE Z PREBERANIA TAKÉHOTO MATERIÁLU.</p>
<p>13.5 ŽIADNA RADA ALEBO INFORMÁCIA, ČI UŽ ÚSTNA, ALEBO PÍSOMNÁ, KTORÚ STE ZÍSKALI OD SPOLOČNOSTI GOOGLE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB GOOGLE, NEVYTVÁRA ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V PODMIENKACH.</p>
<p>13.6 SPOLOČNOSŤ GOOGLE ĎALEJ VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ NAZNAČENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE (NIE VŠAK VÝLUČNE) PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ČI SPÔSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO ZÁRUK NENARUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV.</p>
<p><strong>14. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI</strong></p>
<p>14.1 V SÚLADE S CELKOVÝMI USTANOVENIAMI V ODSEKU 13.1 SPOLOČNOSŤ GOOGLE, JEJ POBOČKY A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIE NEMAJÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA:</p>
<p>(A) PRIAME, NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, ŠPECIÁLNE NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY, KTORÉ SI PRIVODÍTE, NA ZÁKLADE ŽIADNEHO NÁROKU UVEDENÉHO VO VYHLÁSENÍ O ZODPOVEDNOSTI. TO ZAHŔŇA (NIE VŠAK VÝLUČNE) AKÚKOĽVEK STRATU ZISKU (UTRPENÚ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO), AKÚKOĽVEK STRATU DOBRÉHO MENA ALEBO OBCHODNEJ POVESTI ALEBO AKÚKOĽVEK STRATU ÚDAJOV, KTORÚ UTRPÍTE, STRATU NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH ŠKÔD.</p>
<p>(B) AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU, KTORÚ SI MÔŽETE PRIVODIŤ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENEJ AKO NÁSLEDOK:</p>
<p>(I) VAŠEJ DÔVERY V ÚPLNOSŤ, PRESNOSŤ ALEBO EXISTENCIU AKEJKOĽVEK INZERCIE ALEBO AKO NÁSLEDOK AKÉHOKOĽVEK VZŤAHU ALEBO TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝMKOĽVEK INZERENTOM ALEBO SPONZOROM, KTORÉHO INZERCIA SA ZOBRAZUJE V SLUŽBÁCH.</p>
<p>(II) AKÝCHKOĽVEK ZMIEN, KTORÉ SPOLOČNOSŤ GOOGLE MÔŽE VYKONAŤ V SLUŽBÁCH, ALEBO AKÉHOKOĽVEK TRVALÉHO ALEBO DOČASNÉHO ZASTAVENIA POSKYTOVANIA SLUŽIEB (ALEBO AKÝCHKOĽVEK FUNKCIÍ V RÁMCI SLUŽIEB).</p>
<p>(III) VYMAZANIA, POŠKODENIA ALEBO ZLYHANIA ULOŽENIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU A ĎALŠÍCH KOMUNIKAČNÝCH ÚDAJOV UDRŽIAVANÝCH ALEBO PRENÁŠANÝCH POČAS VÁŠHO VYUŽÍVANIA SLUŽIEB.</p>
<p>(IV) NEPOSKYTNUTIA PRESNÝCH INFORMÁCIÍ O VAŠOM ÚČTE SPOLOČNOSTI GOOGLE.</p>
<p>(V) VÁŠHO NEDOSTATOČNÉHO ZABEZPEČENIA A UTAJENIA PODROBNOSTÍ O SVOJOM HESLE ALEBO ÚČTE.</p>
<p>14.2 OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI GOOGLE V ODSEKU 14.1 SÚ PLATNÉ NEZÁVISLE OD TOHO, ČI SPOLOČNOSŤ GOOGLE BOLA, ALEBO NEBOLA POUČENÁ ALEBO SI MALA BYŤ VEDOMÁ MOŽNOSTI AKEJKOĽVEK TAKEJTO VYPLÝVAJÚCEJ STRATY.</p>
<p><strong>15. Pravidlá ochrany autorských práv a ochranných známok</strong></p>
<p>15.1 Pravidlom spoločnosti Google je odpovedať na oznámenia o údajnom porušovaní autorských práv podľa platných medzinárodných zákonov na ochranu duševného vlastníctva (vrátane DMCA – Zákon o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami v USA) a uzatvárať účty používateľov, ktorí ich opakovane porušujú. Podrobnosti o pravidlách spoločnosti Google môžete nájsť na stránke http://www.google.sk/dmca.html.</p>
<p>15.2 Spoločnosť Google dodržiava pri sťažnostiach na používanie ochranných známok postup, ktorý sa týka obchodu s reklamou spoločnosti Google. Podrobnosti o ňom môžete nájsť na stránke http://www.google.sk/tm_complaint.html.</p>
<p><strong>16. Reklamy</strong></p>
<p>16.1 Niektoré zo Služieb sú podporované reklamným ziskom a môžu zobrazovať reklamy a propagáciu. Tieto reklamy môžu byť zacielené na obsah informácií uložených v Službách, požiadavky vytvorené prostredníctvom Služieb alebo iné informácie.</p>
<p>16.2 Spôsob, režim a rozsah reklamy od spoločnosti Google v rámci Služieb môže byť zmenený bez explicitného upozornenia.</p>
<p>16.3 S ohľadom na poskytnutie prístupu k Službám spoločnosti Google a využívanie Služieb súhlasíte, že spoločnosť Google môže umiestniť takúto reklamu do Služieb.</p>
<p><strong>17. Ďalší obsah</strong></p>
<p>17.1 Služby môžu obsahovať hypertextové odkazy na ďalšie webové stránky, obsah alebo zdroje. Spoločnosť Google nemusí mať žiadnu kontrolu nad akýmikoľvek webovými stránkami alebo zdrojmi, ktoré sú poskytované spoločnosťami alebo osobami inými, ako je spoločnosť Google.</p>
<p>17.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Google nie je zodpovedná za dostupnosť žiadnych takýchto externých stránok alebo zdrojov a nepodporuje žiadne reklamy, produkty alebo iné materiály dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov.</p>
<p>17.3 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Google nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú si môžete privodiť v dôsledku dostupnosti takýchto externých stránok alebo zdrojov alebo akejkoľvek dôvery, ktorú ste vložili do úplnosti, presnosti alebo existencie akejkoľvek inzercie, produktov alebo iných materiálov dostupných z takýchto webových stránok alebo zdrojov.</p>
<p><strong>18. Zmeny Zmluvných podmienok</strong></p>
<p>18.1 Spoločnosť Google môže priebežne vykonávať zmeny vo Všeobecných zmluvných podmienkach alebo Ďalších zmluvných podmienkach. Keď dôjde k týmto zmenám, spoločnosť Google sprístupní kópiu nových všeobecných zmluvných podmienok na adrese http://www.google.com/chrome/intl/sk/eula_text.html. Akékoľvek ďalšie zmluvné podmienky budú k dispozícii prostredníctvom alebo v rámci daných služieb.</p>
<p>18.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak využívate Služby po dátume, kedy boli Všeobecné zmluvné podmienky alebo Ďalšie zmluvné podmienky zmenené, spoločnosť Google bude s vaším využívaním služieb zaobchádzať tak, akoby ste súhlasili s aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami alebo Ďalšími zmluvnými podmienkami.</p>
<p><strong>19. Všeobecné právne podmienky</strong></p>
<p>19.1 V niektorých prípadoch môžete počas používania Služieb (ako následok alebo prostredníctvom vášho využívania Služieb) využiť službu, prevziať softvér alebo zakúpiť tovar, ktorý je poskytovaný ďalšou osobou alebo spoločnosťou. Vaše používanie týchto ďalších služieb, softvéru alebo tovaru môže podliehať samostatným zmluvným podmienkam medzi vami a príslušnou spoločnosťou alebo osobou. Ak sa tak stane, Zmluvné podmienky neovplyvňujú váš právny vzťah s týmito ďalšími spoločnosťami alebo jednotlivcami.</p>
<p>19.2 Zmluvné podmienky tvoria celú právnu dohodu medzi vami a spoločnosťou Google a riadia vaše využívanie Služieb (avšak s vylúčením akýchkoľvek služieb poskytovaných vám spoločnosťou Google na základe samostatnej písomnej dohody) a plne nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Google vo vzťahu k Službám.</p>
<p>19.3 Súhlasíte s tým, že spoločnosť Google vám môže poskytovať upozornenia, vrátane upozornení týkajúcich sa zmien Zmluvných podmienok, e-mailom, obyčajnou poštou alebo zverejnením v Službách.</p>
<p>19.4 Súhlasíte s tým, že ak spoločnosť Google neuplatní alebo si nevynúti akékoľvek zákonné právo alebo nápravu škody, ktorá je obsiahnutá v Zmluvných podmienkach (alebo z ktorej má spoločnosť Google prospech na základe akéhokoľvek platného zákona), nebude sa to považovať za výslovné vzdanie sa práv spoločnosti Google a že tieto práva alebo nápravy škôd budú spoločnosti Google aj naďalej k dispozícii.</p>
<p>19.5 Ak akýkoľvek súd, ktorý má právomoc rozhodovať v tejto veci, rozhodne, že akékoľvek ustanovenie Zmluvných podmienok je neplatné, potom toto ustanovenie bude zo Zmluvných podmienok odstránené bez ovplyvnenia zvyšných Zmluvných podmienok. Zvyšné ustanovenia Zmluvných podmienok ostanú naďalej v platnosti a budú vynútiteľné.</p>
<p>19.6 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že každý člen skupiny spoločností, pre ktoré je spoločnosť Google materskou spoločnosťou, je oprávnenou treťou stranou Zmluvných podmienok a že takéto ďalšie spoločnosti sú oprávnené priamo vynucovať a spoliehať sa na akékoľvek ustanovenia Zmluvných podmienok, ktoré im prideľujú výhody (alebo práva v ich prospech). Žiadne iné ako tieto osoby alebo spoločnosti nebudú oprávnené tretie strany Zmluvných podmienok.</p>
<p>19.7 Vzťah medzi vami a spoločnosťou Google a Zmluvné podmienky sa budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia bez ohľadu na ich rozpor s ustanoveniami zákona. Vy a spoločnosť Google súhlasíte s tým, že v súvislosti s riešením akejkoľvek právnej záležitosti vyplývajúcej zo Zmluvných podmienok, budete podliehať výhradnej jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa v okrsku Santa Clara v Kalifornii. Bez ohľadu na to súhlasíte s tým, že spoločnosť Google bude naďalej oprávnená žiadať prikazujúce opravné prostriedky (alebo rovnocenný typ neodkladnej právnej podpory) u akejkoľvek jurisdikcie.</p>
<p><strong>20. Ďalšie zmluvné podmienky pre rozšírenia aplikácie Google Chrome</strong></p>
<p>20.1 Zmluvné podmienky uvedené v tejto sekcii sa vzťahujú na prípad, ak do svojej kópie aplikácie Google Chrome nainštalujete rozšírenia. Rozšírenia sú malé softvérové programy vyvinuté spoločnosťou Google alebo tretími stranami, ktoré môžu zmeniť a zlepšiť funkčnosť aplikácie Google Chrome. Rozšírenia môžu mať väčšie prístupové práva k vášmu prehliadaču alebo počítaču ako bežné webové stránky, vrátane možnosti čítať a upravovať vaše súkromné údaje.</p>
<p>20.2 Aplikácia Google Chrome môže z času na čas na vzdialených serveroch (spoločnosti Google alebo tretích strán) skontrolovať dostupnosť aktualizácií rozšírení, vrátane (mimo iného) opráv chýb a zlepšení funkčnosti. Súhlasíte s tým, že tieto aktualizácie budú bez ďalšieho upozornenia automaticky vyžiadané, prevzaté a nainštalované.</p>
<p>20.3 Spoločnosť Google môže z času na čas objaviť rozšírenie, ktoré porušuje zmluvné podmienky spoločnosti Google pre vývojárov alebo iné právne dohody, zákony, smernice alebo pravidlá. Aplikácia Google Chrome bude pravidelne preberať zoznam takýchto rozšírení zo serverov spoločnosti Google. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Google môže akékoľvek takéto rozšírenie na základe vlastného rozhodnutia v počítačoch na diaľku zakázať alebo odstrániť. </p>
<p><strong>21. Dodatočné podmienky pre použitie v podnikoch</strong></p>
<p>21.1 Ak ste právnickou osobou, prijatie podmienok jednotlivcom v mene entity (s cieľom vyvrátiť pochybnosti uvádzame, že v prípade právnických osôb v týchto Zmluvných podmienkach slovo „vy“ označuje danú právnickú osobu) znamená a zaručuje, že tento jednotlivec je oprávnený konať vo vašom mene, že máte náležité oprávnenie podnikať v krajinách alebo krajine, kde pôsobíte, a že vaši zamestnanci, úradníci, zástupcovia a iní sprostredkovatelia s prístupom do Služby sú oprávnení pristupovať k produktu Google Chrome a právne vás zaviazať k týmto Zmluvným podmienkam.</p>
<p>21. 2 V súlade s týmito Zmluvnými podmienkami a podmienkami poskytnutia licencie v Sekcii 9 vám spoločnosť Google poskytuje nevýhradnú a neprenosnú licenciu na rozmnožovanie, distribúciu, inštalovanie a iné použitie produktu Google Chrome výlučne na zariadeniach určených na používanie vašimi zamestnancami, úradníkmi, zástupcami a sprostredkovateľmi spojenými s vašou právnickou osobou za podmienky, že ich používanie produktu Google Chrome bude v súlade so Zmluvnými podmienkami.</p>
<p>12. august 2010</p>
<br>
<hr>
<br>
<h2>Dodatočné zmluvné podmienky produktu Google Chrome</h2>
<p><strong>MPEGLA</strong></p>
<p>NA TENTO PRODUKT SA VZŤAHUJE LICENCIA PORTFÓLIA PATENTU AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC (ĎALEJ „VIDEO AVC“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ ZÁKAZNÍKOM V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD PARTNERA , KTORÝ JE VLASTNÍKOM LICENCIE NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC. LICENCIA NIE JE POSKYTOVANÁ ANI NAZNAČOVANÁ NA ŽIADNE INÉ ÚČELY. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA L.L.C. NA ADRESE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.</p>
<p><strong>Adobe</strong></p>
<p>Prehliadač Google Chrome môže obsahovať jednu alebo viac súčastí od spoločností Adobe Systems Incorporated a Adobe Software Ireland Limited (ďalej spolu ako „Adobe“). Na vaše použitie softvéru spoločnosti Adobe poskytovaného spoločnosťou Google (ďalej ako „softvér spoločnosti Adobe“) sa vzťahujú nasledujúce dodatočné zmluvné podmienky (ďalej „Zmluvné podmienky spoločnosti Adobe“). Vy, osoba získavajúca softvér spoločnosti Adobe, budete v ďalšom texte označovaní ako „nadobúdateľ sublicencie“.</p>
<p>1. Obmedzenia licencie.</p>
<p>(a) Program Flash Player vo verzii 10.x je navrhnutý ako doplnok prehliadača. Nadobúdateľ sublicencie nesmie tento softvér spoločnosti Adobe upravovať ani distribuovať za iným účelom, ako na použitie ako doplnku prehliadača určeného na prehrávanie obsahu na webových stránkach. Nadobúdateľ sublicencie napríklad nesmie tento softvér spoločnosti Adobe upraviť tak, aby sa dal použiť v aplikáciách, ktoré sú spúšťané mimo prehliadača (napríklad v samostatných aplikáciách, miniaplikáciách alebo používateľských rozhraniach zariadení).</p>
<p>(b) Nadobúdateľ sublicencie prostredníctvom rozhrania doplnku prehliadača nesprístupní rozhrania API programu Flash Player vo verzii 10.x takým spôsobom, aby bolo možné toto rozšírenie použiť ako samostatnú aplikáciu na prehrávanie obsahu z webových stránok.</p>
<p>(c) Softvér Reader, ktorý je súčasťou prehliadača Chrome, sa nesmie použiť na zobrazovanie dokumentov vo formáte PDF alebo EPUB, ktoré používajú iné protokoly a systémy na správu digitálnych práv, ako je systém na správu digitálnych práv spoločnosti Adobe.</p>
<p>(d) V softvéri Reader, ktorý je súčasťou prehliadača Chrome, musí byť povolený systém na správu digitálnych práv spoločnosti Adobe pre všetky dokumenty vo formáte PDF a EPUB, ktoré sú týmto systémom chránené.</p>
<p>(e) Softvér Reader, ktorý je súčasťou prehliadača Chrome, nesmie byť (s výnimkou prípadov, keď je to výslovne povolené v technických špecifikáciách) použitý na zakázanie žiadnych funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Adobe ako súčasť softvéru spoločnosti Adobe vrátane (okrem iného) podpory formátov PDF a EPUB a systému na správu digitálnych práv spoločnosti Adobe.</p>
<p>2. Elektronický prenos. Nadobúdateľ sublicencie môže povoliť prevzatie softvéru spoločnosti Adobe prostredníctvom webových stránok, Internetu, siete intranet alebo podobnej technológie (ďalej „elektronický prenos“), ak súhlasí, že sa budú na všetky spôsoby distribúcie softvéru spoločnosti Adobe nadobúdateľom sublicencie (vrátane distribúcie prostredníctvom diskov CD-ROM, DVD-ROM alebo iných médií a elektronických prenosov, ak sú výslovne povolené) vzťahovať primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré budú zabraňovať neoprávnenému použitiu. V súvislosti s elektronickými prenosmi, ktoré sú povolené v tejto zmluve, súhlasí nadobúdateľ sublicencie s tým, že použije akékoľvek primerané obmedzenia použitia, ktoré určí spoločnosť Adobe, vrátane tých obmedzení, ktoré sa týkajú zabezpečenia alebo obmedzenia distribúcie koncovým používateľom produktu nadobúdateľa sublicencie.</p>
<p>3. Licenčná zmluva koncového používateľa a zmluvné podmienky distribúcie.</p>
<p>(a) Nadobúdateľ sublicencie zabezpečí, že bude softvér spoločnosti Adobe distribuovaný koncovým používateľom na základe vymáhateľnej licenčnej zmluvy koncového používateľa v prospech nadobúdateľa a jeho dodávateľov (ďalej „licencia koncového používateľa“). Táto licencia koncového používateľa musí obsahovať minimálne nasledujúce základné zmluvné podmienky: (i) zákaz kopírovania a distribúcie, (ii) zákaz vykonávania úprav a vytvárania odvodených diel, (iii) zákaz dekompilácie, spätnej analýzy a iného rozboru softvéru spoločnosti Adobe do stavu vhodného pre analýzu, (iv) časť, ktorá určuje vlastníctvo produktu nadobúdateľa sublicencie (v súlade s definíciou v Časti 8) nadobúdateľom sublicencie a poskytovateľmi licencií, ktoré udelil, (v) vylúčenie zodpovednosti za nepriame, mimoriadne, vedľajšie, trestné a následné škody a (iv) ďalšie prehlásenia o vylúčení zodpovednosti bežné v danom odvetví vrátane príslušných prehlásení o vylúčení zodpovednosti, ktoré sa týkajú príslušných zákonných záruk, v plnom rozsahu povolenom zákonom.</p>
<p>(b) Nadobúdateľ sublicencie zabezpečí, že bude softvér spoločnosti Adobe distribuovaný distribútorom vlastníka sublicencie na základe vymáhateľnej licenčnej zmluvy pre distribútorov v prospech nadobúdateľa sublicencie a jeho dodávateľov. Táto licenčná zmluva musí obsahovať zmluvné podmienky, ktoré budú chrániť spoločnosť Adobe rovnakým spôsobom, ako Zmluvné podmienky spoločnosti Adobe.</p>
<p>4. Otvorený zdroj. Nadobúdateľ sublicencie žiadnej tretej strane priamo ani nepriamo neudelí ani nebude sľubovať udelenie akýchkoľvek práv či výnimiek týkajúcich sa práv spoločnosti Adobe na duševné vlastníctvo, ani vlastníckych práv, ktoré by umožnili nakladať s týmto duševným vlastníctvom v súlade s licenciou otvoreného zdroja. Zároveň nebude konať tak, aby vzbudil dojem, že podmienkou použitia, úpravy alebo distribúcie softvéru Adobe je: (i) poskytnutie alebo distribúcia tohto softvéru vo forme otvoreného zdrojového kódu, (ii) získanie licencie za účelom vytvorenia odvodeného diela alebo (iii) opätovná bezplatná distribúcia tohto softvéru. Za účelom vyjasnenia zákazu uvedeného vyššie dodávame, že tento zákaz nezabraňuje nadobúdateľovi licencie bezplatne distribuovať softvér spoločnosti Adobe v rámci balíka softvéru spoločnosti Google.</p>
<p>5. Dodatočné zmluvné podmienky. Spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo vyžadovať v súvislosti s aktualizáciami, inováciami a novými verziami softvéru Adobe (ďalej spolu ako „inovácie“) poskytnutými vlastníkovi sublicencie súhlas s dodatočnými zmluvnými podmienkami, ktoré sa budú vzťahovať výlučne na inovácie a ich ďalšie verzie. Súhlas s týmito obmedzeniami bude vyžadovaný do tej miery, do akej ho spoločnosť Adobe bude vyžadovať od všetkých vlastníkov licencie súvisiacej s príslušnou inováciou. Ak nadobúdateľ sublicencie nebude s týmito dodatočnými zmluvnými podmienkami súhlasiť, nezíska žiadne licenčné práva súvisiace s príslušnou inováciou. Platnosť všetkých ostatných licenčných práv nadobúdateľa sublicencie, ktoré súvisia so softvérom Adobe, sa v takomto prípade automaticky ukončí po uplynutí 90 dní od dátumu sprístupnenia týchto dodatočných zmluvných podmienok.</p>
<p>6. Vyhlásenia o vlastníckych právach. Nadobúdateľ sublicencie neodstráni ani nebude žiadnym spôsobom upravovať (ani nepožiada svojich distribútorov o takéto odstránenie či úpravu) oznámenia o autorských právach, ochranné známky, logá ani súvisiace vyhlásenia či iné vyhlásenia o vlastníckych právach spoločnosti Adobe (a jej prípadných poskytovateľov licencie), ktoré sú zobrazené na alebo v softvéri spoločnosti Adobe a v priložených materiáloch.</p>
<p>7. Technické požiadavky. Nadobúdateľ sublicencie a jeho distribútori môžu distribuovať softvér spoločnosti alebo inovácie iba na zariadeniach, ktoré (i) spĺňajú technické špecifikácie uvedené na adrese http://www.adobe.com/mobile/licencees (alebo novšej verzii týchto webových stránok), a ktoré (ii) boli overené spoločnosťou Adobe tak, ako je to uvedené nižšie.</p>
<p>8. Overenie a aktualizácia. Nadobúdateľ sublicencie musí odoslať spoločnosti Adobe na overenie všetky produkty nadobúdateľa sublicencie (a všetky ich ďalšie verzie), ktoré obsahujú softvér alebo inovácie spoločnosti Adobe (ďalej „produkt vlastníka sublicencie“) a nespĺňajú kritériá výnimky z overenia zariadenia. Tieto kritériá budú nadobúdateľovi sublicencie oznámené spoločnosťou Google. Nadobúdateľ licencie zaplatí za každý odoslaný produkt zaobstaraním overovacích balíkov na základe aktuálnych zmluvných podmienok spoločnosti Adobe, ktoré budú uvedené na adrese http://flashmobile.adobe.com/. Produkty nadobúdateľa sublicencie, ktoré neprejdú overovacím procesom, sa nesmú distribuovať. Overenie prebehne v súlade s aktuálnym procesom spoločnosti Adobe, ktorý bude popísaný na adrese http://flashmobile.adobe.com/ (ďalej „overenie“).</p>
<p>9. Profily a Centrum zariadení. Nadobúdateľ sublicencie bude vyzvaný na zadanie určitých informácií profilu týkajúcich sa produktu nadobúdateľa sublicencie. Tieto informácie budú vyžadované v rámci procesu overenia alebo iným spôsobom. Nadobúdateľ sublicencie poskytne spoločnosti Adobe požadované informácie. Spoločnosť Adobe môže (i) v primeranej miere použiť tieto informácie profilu na overenie produktu nadobúdateľa sublicencie (ak sa na tento produkt vzťahuje proces overenia) a (ii) zobraziť tieto informácie profilu v systéme „Adobe Device Intelligence system“, ktorý sa nachádza na adrese https://devices.adobe.com/partnerportal/, a je prístupný prostredníctvom autorských nástrojov a nástrojov pre vývoj spoločnosti Adobe. Tento systém umožňuje vývojárom a koncovým používateľom zistiť, akým spôsobom sa bude zobrazovať obsah alebo aplikácia v produktoch nadobúdateľa sublicencie (napríklad ako sa budú zobrazovať snímky z videa v konkrétnych typoch telefónov).</p>
<p>10. Export. Nadobúdateľ sublicencie súhlasí s obmedzením exportu a opätovného exportu tovarov a technických údajov pochádzajúcich z USA v súlade so zákonmi a nariadeniami USA, ktoré sa môžu vzťahovať aj na softvér spoločnosti Adobe. Nadobúdateľ sublicencie súhlasí, že nebude exportovať ani opätovne exportovať softvér spoločnosti Adobe bez príslušného povolenia vlády USA alebo vlády inej krajiny, ak bude takéto povolenie potrebné.</p>
<p>11. Zmluvné podmienky prenosu technológie.</p>
<p>(a) S výnimkou prípadov, keď nadobúdateľ sublicencie získa príslušné povolenie alebo zmluvné povolenie takéhoto použitia od príslušných zmluvných strán, nebude nadobúdateľ sublicencie používať (ani takéto použitie nedovolí) softvér spoločnosti Adobe na kódovanie ani dekódovanie zvukových údajov vo formáte MP3 (.mp3) prostredníctvom žiadneho zariadenia s výnimkou počítača (napr. mobilného telefónu alebo dekodéru set-top box), nepoužije ani nesprístupní kódovače ani dekódovače formátu MP3 zahrnuté v softvéri spoločnosti Adobe v žiadnom inom produkte okrem softvéru spoločnosti Adobe. Softvér spoločnosti Adobe je možné použiť na kódovanie alebo dekódovanie údajov vo formáte MP3, ktoré sú zahrnuté v súbore vo formáte SWF alebo FLV, ktorý obsahuje video, obrázky alebo iné údaje. Nadobúdateľ sublicencie si je vedomý, že použitie softvéru spoločnosti Adobe v iných zariadeniach ako v počítačoch, ako je to uvedené v popise zákazov v tejto časti, môže vyžadovať platbu licenčných poplatkov alebo iných poplatkov tretím stranám, ktoré môžu vlastniť práva na duševné vlastníctvo súvisiace s technológiou formátu MP3, a že spoločnosť Adobe ani nadobúdateľ sublicencie nezaplatili tretím stranám žiadne licenčné poplatky ani iné poplatky, ktoré umožňujú takéto použitie príslušného duševného vlastníctva. Ak nadobúdateľ sublicencie potrebuje použiť kódovač alebo dekódovač formátu MP3 týmto spôsobom, je jeho povinnosťou získať príslušnú licenciu na použitie duševného vlastníctva, vrátane práv na použitie patentu, ak je to potrebné.</p>
<p>(b) Nadobúdateľ sublicencie nebude používať, kopírovať, reprodukovať ani upravovať (i) zdrojový kód On2 (ktorý je poskytovaný na základe tejto zmluvy ako súčasť zdrojového kódu) potrebný na povolenie dekódovania súborov videa vo formáte Flash (.flv alebo .f4v) softvérom spoločnosti Adobe, ani (ii) zdrojový kód Sorenson Spark (ktorý je poskytovaný na základe tejto zmluvy ako súčasť zdrojového kódu), ktorý je poskytovaný za účelom vykonávania obmedzených opráv chýb a zvyšovania výkonnosti softvéru spoločnosti Adobe. Všetky kodeky poskytované spolu so softvérom spoločnosti Adobe môžu byť použité a distribuované iba ako neoddeliteľná súčasť softvéru spoločnosti Adobe a nesmú byť sprístupnené prostredníctvom inej aplikácie, vrátane iných aplikácií spoločnosti Google.</p>
<p>(c) Zdrojový kód môže byť poskytovaný s kodekom AAC alebo HE-AAC (ďalej „kodek AAC“). Nadobúdateľ sublicencie môže použiť kodek AAC iba v prípade, že získa pre koncové produkty používajúce kodek AAC od spoločnosti VIA Licensing príslušnú licenciu na použitie patentu, ktorá bude zahŕňať potrebné patenty. Nadobúdateľ sublicencie berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Adobe neposkytuje na základe tejto zmluvy nadobúdateľovi ani nadobúdateľom sublicencie licenciu na použitie patentu pre kodek AAC.</p>
<p>(d) ZDROJOVÝ KÓD MÔŽE OBSAHOVAŤ KÓD, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE LICENCIA PORTFÓLIA PATENTU AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC (ĎALEJ „VIDEO AVC“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ ZÁKAZNÍKOM V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ JE VLASTNÍKOM LICENCIE NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC. LICENCIA NIE JE POSKYTOVANÁ ANI NAZNAČOVANÁ NA ŽIADNE INÉ ÚČELY. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA L.L.C. na adrese http://www.mpegla.com</p>
<p>12. Aktualizácia. Nadobúdateľ sublicencie sa nebude pokúšať zabrániť spoločnosti Google alebo Adobe v aktualizácii softvéru spoločnosti Adobe vo všetkých produktoch nadobúdateľa sublicencie, ktoré obsahujú softvér spoločnosti Adobe, ktorý je dodávaný v rámci balíka softvéru spoločnosti Google (ďalej „produkty nadobúdateľa sublicencie“).</p>
<p>13. Autorstvo a oznámenia o vlastníctve. Nadobúdateľ sublicencie uvedie softvér spoločnosti Adobe vo verejne prístupnom zozname špecifikácií produktu nadobúdateľa sublicencie spolu s príslušnými označeniami značky softvéru spoločnosti Adobe (s výnimkou loga spoločnosti Adobe), ktoré budú uvedené na obale a v marketingových materiáloch produktu nadobúdateľa sublicencie podobným spôsobom, ako označenia značiek iných produktov tretích strán, ktoré sú súčasťou produktu nadobúdateľa sublicencie.</p>
<p>14. Vylúčenie záruky. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI ADOBE JE POSKYTOVANÝ NADOBÚDATEĽOVI SUBLICENCIE ZA ÚČELOM POUŽITIA A REPRODUKCIE „TAK, AKO JE“. SPOLOČNOSŤ ADOBE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU TÝKAJÚCU SA JEHO POUŽITIA ALEBO VÝKONNOSTI. SPOLOČNOSŤ ADOBE ANI JEJ DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ A NEMÔŽU ZARUČIŤ VÝKONNOSŤ SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI ADOBE ANI VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI ADOBE. S VÝNIMKOU ZÁRUK, PODMIENOK, VYHLÁSENÍ A ZMLUVNÝCH PODMIENOK, KTORÉ NEMÔŽU BYŤ VYLÚČENÉ ANI OBMEDZENÉ PODĽA PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA PLATNÉHO V JURISDIKCII VZŤAHUJÚCEJ SA NA NADOBÚDATEĽA SUBLICENCIE, NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ ADOBE ANI JEJ DODÁVATELIA ŽIADNE ZÁRUKY, PODMIENKY, VYHLÁSENIA ANI ZMLUVNÉ PODMIENKY (S VÝNIMKOU TÝCH, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE POSKYTOVANÉ ALEBO NAZNAČENÉ NA ZÁKLADE BEŽNÉHO ZÁKONA, ZVYKU, POUŽÍVANIA ALEBO INÝM SPÔSOBOM) TÝKAJÚCE SA (BEZ OBMEDZENIA) NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETEJ STRANY, OBCHODOVATEĽNOSTI, INTEGRÁCIE, USPOKOJIVEJ KVALITY ANI VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL. NADOBÚDATEĽ SUBLICENCIE SÚHLASÍ, ŽE NEBUDE POSKYTOVAŤ ŽIADNU ZÁRUKU, VÝSLOVNÚ ANI NAZNAČENÚ, V MENE SPOLOČNOSTI ADOBE.</p>
<p>15. Obmedzenie zodpovednosti. SPOLOČNOSŤ ADOBE ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI NADOBÚDATEĽOVI SUBLICENCIE ZA ŽIADNE ŠKODY, NÁROKY ALEBO NÁKLADY ANI ŽIADNE NÁSLEDNÉ, NEPRIAME ALEBO VEDĽAJŠIE ŠKODY ANI STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SI BOL ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI ADOBE VEDOMÝ MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD, STRÁT, NÁROKOV ALEBO NÁKLADOV. SPOLOČNOSŤ ADOBE ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY TRETÍCH STRÁN. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE SÚ PLATNÉ IBA DO TEJ MIERY, DO AKEJ TO UMOŽŇUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON PLATNÝ V JURISDIKCII VZŤAHUJÚCEJ SA NA NADOBÚDATEĽA SUBLICENCIE. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ADOBE A JEJ DODÁVATEĽOV VYPLÝVAJÚCA ALEBO SÚVISIACA S TOUTO ZMLUVOU BUDE OBMEDZENÁ NA SUMU JEDEN TISÍC DOLÁROV (1000 USD). Žiadna časť tejto zmluvy neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Adobe voči nadobúdateľovi sublicencie v prípade úmrtia alebo zranenia vyplývajúceho zo zanedbania povinností alebo podvodu spoločnosti Adobe. Spoločnosť Adobe jedná v mene svojich dodávateľov za účelom odmietnutia, vylúčenia alebo obmedzenia povinností, záruk a zodpovednosti v rámci tejto zmluvy, avšak nejedná v ich mene za žiadnym iným účelom.</p>
<p>16. Zmluvné podmienky týkajúce sa ochrany obsahu</p>
<p>(a) Definície.</p>
<p>„Pravidlá súladu a odolnosti“ predstavujú dokument, ktorý obsahuje pravidlá súladu a odolnosti softvéru spoločnosti Adobe. Tento dokument sa nachádza na adrese http://www.adobe.com/mobile/licensees (alebo na novšej verzii týchto webových stránok).</p>
<p>„Funkcie slúžiace na ochranu obsahu“ predstavujú tie stránky softvéru spoločnosti Adobe, ktoré sú navrhnuté za účelom zabezpečenia súladu s pravidlami súladu a odolnosti a zabránenia prehrávaniu, kopírovaniu, úpravám, opätovnej distribúcii a iným činnostiam týkajúcim sa digitálneho obsahu poskytovaného používateľom softvéru spoločnosti Adobe, ak ide o činnosti, ktoré nie sú autorizované vlastníkmi príslušného digitálneho obsahu alebo jeho licencovanými distribútormi.</p>
<p>„Kód slúžiaci na ochranu obsahu“ predstavuje kód zahrnutý v niektorých verziách softvéru spoločnosti Adobe, ktorý umožňuje použitie niektorých funkcií slúžiacich na ochranu obsahu.</p>
<p>„Kľúč“ predstavuje kryptografická hodnota zahrnutá v softvéri spoločnosti Adobe, ktorá sa používa pri dešifrovaní digitálneho obsahu.</p>
<p>(b) Obmedzenia licencie. Na právo nadobúdateľa sublicencie využívať licenciu týkajúcu sa softvéru spoločnosti Adobe sa vzťahujú nasledujúce dodatočné obmedzenia a povinnosti. Nadobúdateľ sublicencie zabezpečí, že jeho zákazníci budú dodržiavať obmedzenia a povinnosti vzťahujúce sa na softvér spoločnosti Adobe do rovnakej miery, ako ich dodržiava nadobúdateľ sublicencie. Všetky porušenia týchto dodatočných obmedzení a povinností zo strany zákazníkov nadobúdateľa sublicencie budú považované za vážne porušenie zmluvy nadobúdateľom sublicencie.</p>
<p>b.1. Nadobúdateľ sublicencie a zákazníci môžu distribuovať iba softvér spoločnosti Adobe, ktorý vlastník licencie overil v súlade so Zmluvnými podmienkami spoločnosti Adobe a ktorý spĺňa pravidlá súladu a odolnosti.</p>
<p>b.2. Nadobúdateľ sublicencie nebude (i) obchádzať funkcie slúžiace na ochranu obsahu softvéru spoločnosti Adobe ani žiadneho súvisiaceho softvéru spoločnosti Adobe, ktorý slúži na šifrovanie alebo dešifrovanie digitálneho obsahu určeného na autorizované použitie používateľmi softvéru spoločnosti Adobe ani (ii) vyvíjať alebo distribuovať produkty, ktoré slúžia na obchádzanie funkcií slúžiacich na ochranu obsahu softvéru spoločnosti Adobe ani žiadneho súvisiaceho softvéru spoločnosti Adobe, ktorý slúži na šifrovanie alebo dešifrovanie digitálneho obsahu určeného na autorizované použitie používateľmi softvéru spoločnosti Adobe.</p>
<p>(c) Kľúče sú na základe tejto zmluvy označené ako dôverné informácie spoločnosti Adobe. Nadobúdateľ sublicencie bude pri používaní kľúčov konať v súlade s postupmi spracovania zdrojového kódu spoločnosti Adobe (tieto postupy poskytne na vyžiadanie spoločnosť Adobe).</p>
<p>(d) Nápravné súdne nariadenie. Nadobúdateľ sublicencie súhlasí, že porušenie tejto zmluvy môže poškodiť funkcie slúžiace na ochranu obsahu softvéru spoločnosti Adobe a spôsobiť jedinečné a trvalé poškodenie záujmov spoločnosti Adobe a vlastníkov digitálneho obsahu, ktorý závisí od funkcií slúžiacich na ochranu obsahu, a že finančné vyrovnanie nemusí byť dostatočnou nápravou týchto škôd. Preto nadobúdateľ sublicencie súhlasí, že spoločnosť Adobe môže okrem finančnej náhrady požadovať nápravné súdne nariadenie za účelom zabránenia alebo obmedzenia škôd spôsobených takýmto porušením zmluvy.</p>
<p>17. Oprávnená osoba tretej strany. Oprávnenými osobami tretej strany na základe zmluvy spoločnosti Google s nadobúdateľmi sublicencie v súvislosti so softvérom spoločnosti Adobe vrátane (bez obmedzenia) Zmluvných podmienok spoločnosti Adobe sú spoločnosti Adobe Systems Incorporated and Adobe Software Ireland Limited. Nadobúdateľ sublicencie súhlasí, bez ohľadu na akékoľvek iné zmluvy so spoločnosťou Google, že spoločnosť Google môže prezradiť identitu nadobúdateľa sublicencie spoločnosti Adobe a písomne potvrdiť, že nadobúdateľ sublicencie uzatvoril so spoločnosťou Google zmluvu, ktorej súčasťou sú Zmluvné podmienky spoločnosti Adobe. Nadobúdateľ sublicencie musí uzatvoriť zmluvu so všetkými svojimi vlastníkmi licencie. Ak majú títo vlastníci licencie povolenie opätovne distribuovať softvér spoločnosti Adobe, musí táto zmluva obsahovať Zmluvné podmienky spoločnosti Adobe.</p>
</body>
</html>